Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Bruselj, 19. julij 2006

Državna pomoč: Komisija je sprejela smernice o državni pomoči za podporo naložb rizičnega kapitala v MSP

Evropska komisija je sprejela smernice za določitev, ali je državna pomoč za podporo naložb rizičnega kapitala v malih in srednjih podjetjih (MSP) združljiva s pravili glede državnih pomoči iz Pogodbe ES (Člen 87). Pravila bodo MSP olajšala dostop do financiranja v zgodnjih fazah razvoja, zlasti kadar ni drugih možnosti načinov financiranja iz finančnih trgov (tj. tržna nepopolnost). Boljši dostop do kapitala bo spodbudil njihovo rast in ustvaril več delovnih mest v EU. Smernice so del prizadevanj Komisije, napovedanih v akcijskem načrtu državnih pomoči (glej IP/05/680 in MEMO/05/195), za spodbujanje držav članic, da državno pomoč v prvi vrsti namenijo za izboljšanje konkurenčnosti industrije EU, zlasti z inovacijami, in za ustvarjanje trajnih delovnih mest, pri čemer je treba v največji možni meri omejiti izkrivljanje konkurence. Smernice vključujejo „varen pristan“ naložb na posamezno MSP v višini 1,5 milijona EUR v 12 mesecih (pod to mejno vrednostjo se kaže tržna nepopolnost), poenostavljeni postopek ocenjevanja za jasne primere, ki izpolnjujejo določene pogoje, in merila za ocenjevanje, ki zagotavljajo, da bo državno financiranje spodbudilo zasebne naložbe, preprečilo tržne nepopolnosti in bo sorazmerno.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je dejala: „Nove smernice o rizičnem kapitalu bodo omogočile državam članicam potrebno prožnost za povečanje dostopa MSP do rizičnega kapitala, zaradi česar se bodo izboljšale razmere za večjo konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest.“

Smernice zajemajo ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom za naložbe v MSP v njihovih zgodnjih fazah (semenski kapital, zagon in širitev), kadar je financiranje zagotavljajo skupaj država in zasebni vlagatelji. Smernice nadomeščajo Sporočilo o državni pomoči in rizičnem kapitalu iz leta 2001. Pospeševale bodo dostop do rizičnega kapitala, zlasti za inovativna podjetja. Večje število naložb lahko vodi tudi do okolju prijaznejše proizvodnje, na primer z varčevanjem energije.

Pomembna sprememba v smernicah je mejna vrednost za naložbe v višini 1,5 milijona EUR na MSP za obdobje 12 mesecev, kar glede na prejšnjo mejno vrednost pomeni 50-odstotno povečanje. V teh primerih Komisija priznava, da ni drugih možnosti načinov financiranja iz finančnih trgov (tj. tržna nepopolnost). Komisija bo nad to mejno vrednostjo zaradi večje možnosti izkrivljanja konkurence opravila podrobno oceno, države članice pa bodo morale predložiti dokaze o tržni nepopolnosti. Uporaba različnih vrst ocen glede na gospodarski učinek je pomembna sprememba in uveljavlja nadgrajen gospodarski pristop iz akcijskega načrta državnih pomoči. Ni nujno, da bo Komisija pri izvajanju podrobne ocene sprožila formalni postopek preiskave v skladu s členom 88 Pogodbe ES.

Poenostavljena ocena je predvidena za ukrepe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

– naložbe pod 1,5 milijona EUR v MSP v obdobju 12 mesecev;

– financiranje do faze širitve za mala podjetja in za srednja podjetja v območjih, ki prejemajo pomoč; in do faze zagona za srednja podjetja v območjih, ki ne prejemajo pomoči;

– najmanj 70 % proračuna je treba porabiti za zagotovitev instrumentov lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala in ne za dolžniške instrumente;

– udeležba zasebnih vlagateljev mora biti vsaj 50-odstotna v območjih, ki ne prejemajo pomoči, in 30-odstotna v območjih, ki prejemajo pomoč;

– odločitve o naložbah je treba sprejemati glede na dobičkonosnost – tj. vključevati mora zasebno udeležbo, uresničljive poslovne načrte in jasno strategijo izstopa;

– upravljanje sklada mora slediti tržni logiki – tj. osebni prejemek vodilnih delavcev mora biti povezan z dobičkom, zasebni vlagatelji morajo biti zastopani, vodilni delavci morajo upoštevati ustrezne regulativne standarde;

– sektorski pristop je možen za sredstva, ki se vlagajo v inovativne tehnologije ali sektorje.

Podrobna ocena se bo pripravila za ukrepe:

– ki zagotavljajo naložbe v znesku nad 1,5 milijona EUR v MSP v obdobju 12 mesecev;

– ki zagotavljajo financiranje za fazo širitve za srednja podjetja v območjih, ki ne prejemajo pomoči;

– ki zagotavljajo nadaljnje naložbe v MSP nad 1,5 milijona EUR in njihovo financiranje zgodnje rasti;

– ki zagotavljajo naložbe z zasebno udeležbo, ki je manjša od 50 % v območjih, ki ne prejemajo pomoči, ali manjša od 30 % v območjih, ki prejemajo pomoč;

– ki se osredotočajo na semenski kapital za mala podjetja z omejeno zasebno udeležbo ali brez nje in/ali vlagajo v glavnem z dolžniškimi instrumenti;

– ki vključujejo nosilce naložb (tj. alternativne trge);

– ki krijejo stroške, povezane s pregledom podjetij ob sklepanju naložb („izvidniški stroški“).

Smernice upoštevajo obsežno posvetovanje in zunanjo študijo o vrzeli lastniškega kapitala v EU, pripombe o akcijskem načrtu državnih pomoči in Sporočilo o državnih pomočeh za inovacije, stališča držav članic in pisne pripombe zainteresiranih strani.

Smernice dopolnjujejo ostale instrumente državnih pomoči, ki so namenjeni MSP:

– nove smernice o regionalni pomoči (2007–2013 – glej IP/05/1653) vključujejo „pomoči za podjetja“ za mala podjetja v območjih, ki prejemajo pomoč, za zagon in razvoj v zgodnji fazi;

– splošno skupinsko izjemo Komisije, ki je še v pripravi, po kateri državam članicam ne bo treba priglasiti določenih ukrepov MSP;

– prihodnja pravila glede državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije.
Smernice so na voljo:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Glej MEMO/06/295


Side Bar