Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Brusel 19. júla 2006

Štátna pomoc: Komisia prijala usmernenia o štátnej pomoci na podporu investícií do rizikového kapitálu v malých a stredných podnikoch

Európska komisia prijala usmernenia, ktoré určujú, kedy je štátna pomoc na podporu investícií do rizikového kapitálu v malých a stredných podnikoch (MSP) zlučiteľná s pravidlami štátnej pomoci stanovenými v Zmluve o ES (článok 87). Tieto pravidlá uľahčia MSP v počiatočnej fáze ich rozvoja prístup k finančným prostriedkom a to najmä v prípade nedostatku alternatívnych spôsobov financovania na finančných trhoch (t. j. zlyhanie trhu). Lepší prístup ku kapitálu podnieti ich rast a prispeje k vytvoreniu ďalších pracovných miest v EÚ. Usmernenia sú súčasťou úsilia Komisie, prezentovaného v Akčnom pláne štátnej pomoci (SAAP – pozri IP/05/680 a MEMO/05/195) povzbudiť členské štáty k tomu, aby štátnu pomoc zameriavali na zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ, najmä prostredníctvom inovácií, ako aj na vytváranie udržateľných pracovných miest a súčasne minimalizovali narušenie hospodárskej súťaže. Usmernenia stanovujú „bezpečný“ prah investície vo výške 1,5 mil. EUR na MSP počas obdobia 12 mesiacov (pod touto úrovňou bolo konštatované zlyhanie trhu), ako aj zjednodušený postup hodnotenia v jednoznačných prípadoch, v ktorých boli splnené určité podmienky a hodnotiace kritériá, ktoré zabezpečia, že verejné financovanie podnieti súkromné investície, bude reagovať na zlyhanie trhu a bude primerané.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Nové usmernenia týkajúce sa rizikového kapitálu zabezpečia členským štátom potrebnú flexibilitu a podporia prístup MSP k rizikovému kapitálu, čo následne otvorí cestu k lepšej konkurencieschopnosti a vytváraniu pracovných miest“.

Usmernenia zahŕňajú opatrenia rizikového kapitálu na investície do MSP v ich počiatočných fázach (fáza založenia, rozbiehania a rozširovania), pri ktorých je ich financovanie spoločne zabezpečené štátom a súkromnými investormi. Usmernenia nahrádzajú oznámenie o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli z roku 2001. Usmernenia podporia prístup k rizikovému kapitálu, a to predovšetkým pre inovačné spoločnosti. Väčšie investície môžu takisto prispieť k ekologickejšej výrobe, napríklad prostredníctvom úspory energie.

Významnou zmenou v usmerneniach je investičný limit vo výške 1,5 mil. EUR na MSP počas obdobia 12 mesiacov, čo v porovnaní s predchádzajúcim limitom predstavuje nárast o 50 %. V týchto prípadoch Komisia uznáva nedostatok alternatívnych spôsobov financovania na finančných trhoch (t. j. zlyhanie trhu). V prípade prekročenia uvedeného limitu Komisia vzhľadom na vyššie riziko narušenia hospodárskej súťaže vykoná podrobné hodnotenie a členské štáty budú musieť predložiť dôkazy o zlyhaní trhu. Uplatňovanie rozličných druhov hodnotenia na základe hospodárskeho vplyvu predstavuje významnú zmenu a znamená implementáciu premysleného ekonomického prístupu stanoveného v SAAP. Podrobné hodnotenie však neznamená, že Komisia nevyhnutne začne konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 Zmluvy o ES.

So zjednodušeným hodnotením sa počíta pri opatreniach, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • investície do MSP počas obdobia 12 mesiacov nepresahujúce 1,5 mil. EUR,
 • financovanie až do fázy rozširovania malých podnikov a stredných podnikov v podporovaných oblastiach a stredných podnikov v nepodporovaných oblastiach až do fázy rozbiehania,
 • minimálne 70 % rozpočtu musí smerovať do kapitálových nástrojov alebo kvázi kapitálových nástrojov, na rozdiel od dlhových nástrojov,
 • účasť súkromných investorov musí predstavovať minimálne 50 % v nepodporovaných oblastiach a 30 % v podporovaných oblastiach,
 • investičné rozhodnutia musia byť orientované na zisk – t. j. musia zahŕňať súkromnú účasť, životaschopný podnikateľský plán a jasnú stratégiu vystúpenia,
 • správa fondu sa musí riadiť obchodnou logikou – t. j. odmeňovanie správcov je ovplyvnené ziskom fondu, súkromní investori musia mať svoje zastúpenie a správa musí dodržiavať primerané regulačné normy,
 • sektorové zameranie je možné pri fondoch investujúcich do inovačných technológií alebo sektorov.

Podrobné hodnotenie sa uplatní pri opatreniach, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

 • investície do MSP počas obdobia 12 mesiacov presahujúce 1,5 mil. EUR,
 • financovanie stredných podnikov v nepodporovaných oblastiach až do fázy rozširovania,
 • následné investície do MSP vo výške viac ako 1,5 mil. EUR a financovanie ich počiatočného rastu,
 • investície so súkromnou účasťou do 50 % v nepodporovaných oblastiach alebo 30 % v podporovaných oblastiach,
 • zameranie na zakladajúci kapitál pre malé podniky s obmedzenou alebo žiadnou súkromnou účasťou a/alebo investovanie prevažne prostredníctvom dlhových nástrojov,
 • využitie investičných subjektov (t. j. alternatívnych trhov),
 • pokrytie nákladov spojených s preskúmaním spoločností s cieľom uzavretia investícií („náklady na prieskum“).

Usmernenia berú do úvahy rozsiahle konzultácie a externé štúdie týkajúce sa kapitálovej medzery v EÚ, pripomienky k SAAP a k oznámeniu o štátnej pomoci na inovácie, stanoviská členských štátov, ako aj písomné pripomienky zainteresovaných strán.

Usmernenia dopĺňajú ostatné nástroje štátnej pomoci zamerané na MSP:

 • nové usmernenia o regionálnej pomoci (2007-2013 – pozri IP/05/1653) zahŕňajúce pomoc na podnikanie pre malé podniky v podporovaných oblastiach vo fáze rozbiehania a počiatočného rozvoja,
 • pripravovanú všeobecnú skupinovú výnimku Komisie, na základe ktorej členské štáty nebudú mať notifikačnú povinnosť pri určitých opatreniach pre MSP,
 • pripravované pravidlá štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie.

Usmernenia možno nájsť na:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Pozri MEMO/06/295


Side Bar