Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Bruksela, dnia 19 lipca 2006 r.

Pomoc państwa: Komisja przyjmuje wytyczne dot. pomocy państwa na wsparcie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w MŚP

Komisja Europejska przyjęła wytyczne dla określenia w jakich przypadkach pomoc państwa na wsparcie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) jest zgodna z zasadami pomocy państwa określonymi w traktacie WE (art.87). Zasady te ułatwią dostęp do finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom we wczesnych etapach ich rozwoju, zwłaszcza tam, gdzie brakuje alternatywnych źródeł finansowania z rynków finansowych (tj. występuje nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku). Lepszy dostęp do kapitału pobudzi ich wzrost i przyczyni się do powstania większej ilości miejsc pracy w UE. Wytyczne stanowią część starań Komisji, ogłoszonych w planie działania w zakresie pomocy państwa (SAAP – zob. IP/05/680 i MEMO/05/195), na rzecz zachęcenia państw członkowskich do skierowania pomocy państwa na poprawę konkurencyjności przemysłu UE, w szczególności przez innowacyjność, i na tworzenie trwałych miejsc pracy, przy minimalizowaniu zakłóceń konkurencji. Wytyczne zawierają próg wyznaczający obszar „bezpiecznej przystani” w wysokości 1,5 mln EUR inwestycji na przedsiębiorstwo rocznie (poniżej którego stwierdzono nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku) i procedurę uproszczonej oceny dla wyraźnie określonych przypadków spełniających konkretne warunki oraz kryteria oceny zapewniające, że finansowanie ze środków publicznych stanowi dźwignię dla inwestycji prywatnych, nastawione jest na usuwanie nieprawidłowości rynkowych i jest proporcjonalne.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „Nowe wytyczne dot. kapitału podwyższonego ryzyka pozwolą państwom członkowskim zachować niezbędną elastyczność, aby zwiększyć dostęp MŚP do kapitału podwyższonego ryzyka, co z kolei stworzy grunt dla większej konkurencyjności i powstawania nowych miejsc pracy.

Wytyczne obejmują środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka z przeznaczeniem na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące na wczesnym etapie rozwoju (faza zalążkowa, rozruchu i rozszerzenia działalności), w przypadkach gdy finansowanie zapewnia wspólnie państwo wraz z inwestorami prywatnymi. Wytyczne zastępują komunikat w sprawie pomocy państwa i kapitału podwyższonego ryzyka z 2001 r. Mają na celu zwiększyć dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza dla przedsiębiorstw wprowadzających innowacje. Więcej inwestycji może również prowadzić do bardziej przyjaznej dla środowiska naturalnego produkcji, na przykład poprzez oszczędność energetyczną.

Istotną zmianą zawartą w wytycznych jest podniesienie progu inwestycji do wysokości 1,5 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie, czyli o 50% w porównaniu z poprzednim progiem. W tych przypadkach Komisja przyjmuje, że brakuje alternatywnych środków finansowania z rynków finansowych (tj. występuje nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku). Powyżej tego progu, z powodu zwiększonej możliwości zakłócania konkurencji, Komisja przeprowadzi szczegółową ocenę, a państwa członkowskie będą musiały dostarczyć dowodów na istnienie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku. Zastosowanie różnych typów ocen w oparciu o wpływ na gospodarkę jest ważną zmianą i stanowi realizację ukierunkowanego podejścia do gospodarki zawartego w SAAP. Szczegółowa ocena niekoniecznie zakłada wszczęcie przez Komisję formalnego dochodzenia na mocy art. 88 traktatu WE.

Uproszczon¹ ocenê przewiduje się w przypadku środków, które spełniają następujące warunki:

 • są inwestycjami poniżej 1,5 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie
 • finansowanie realizuje się do etapu rozszerzenia działalności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych pomocą; i do etapu rozruchu w przypadku średnich przedsiębiorstw na obszarach nieobjętych pomocą
 • co najmniej 70% budżetu musi być wykorzystane na zapewnienie instrumentów kapitałowych i quasi-kapitałowych w przeciwieństwie do instrumentów wierzycielskich
 • udział inwestorów prywatnych musi wynosić poniżej 50 % na obszarach nieobjętych pomocą i poniżej 30 % na obszarach objętych pomocą
 • decyzje inwestycyjne muszą być motywowane potencjalnym zyskiem – tj. angażujące inwestorów prywatnych, oparte na rzetelnych planach operacyjnych i jasnej strategii wyjścia
 • zarządzanie funduszem musi opierać się na zasadach komercyjnych – tj. wynagrodzenie kierowników musi być uzależnione od zysków funduszu, inwestorzy prywatni muszą być reprezentowani, a zarząd musi stosować się do odpowiednich norm regulacyjnych
 • możliwe jest przyjęcie podejścia sektorowego w przypadku funduszy inwestujących w innowacyjne technologie lub sektory.

Ocena szczegółowa zostanie przeprowadzona w przypadku środków:

 • dostarczających inwestycji w wysokości powyżej 1,5 mln EUR na przedsiębiorstwo rocznie
 • zapewniających finansowanie na etapie rozszerzenia działalności w przypadku średnich przedsiębiorstw na obszarach nieobjętych pomocą
 • dostarczających inwestycji kontynuacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw powyżej progu 1,5 mln EUR i wykraczających poza finansowanie ich początkowego etapu rozwoju
 • dostarczających inwestycji w których udział inwestorów prywatnych wynosi poniżej 50 % na obszarach nieobjętych pomocą lub poniżej 30 % na obszarach objętych pomocą
 • koncentrujących się na kapitale zalążkowym dla małych przedsiębiorstw z ograniczonym udziałem inwestorów prywatnych lub bez udziału inwestorów prywatnych i/lub inwestujących głównie poprzez instrumenty wierzycielskie
 • obejmujące narzędzia inwestycyjne (tj. rynki alternatywne)
 • obejmujące koszty związane z przeglądem spółek pod kątem realizacji inwestycji („koszty wywiadowcze”).

Wytyczne uwzględniły poszerzone konsultacje i studium zewnętrzne dotyczące luki kapitałowej w UE, uwagi w sprawie SAAP i komunikat w sprawie pomocy państwa w zakresie innowacji, stanowiska państw członkowskich i pisemne komentarze zainteresowanych stron.

Wytyczne uzupełniają inne instrumenty pomocy państwa skierowanej do MŚP:

- nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej (2007-2013 – zob. IP/05/1653) obejmują „pomoc dla przedsiębiorstw" przeznaczoną dla małych przedsiębiorstw na obszarach objętych wsparciem na rozruch i początkowy etap rozwoju

- ogólne wyłączenie grupowe Komisji w przygotowaniu, w ramach którego państwa członkowskie nie będą musiały notyfikować niektórych środków MŚP

- nadchodzące zasady pomocy państwa w zakresie badań, rozwoju i innowacji
Wytyczne można uzyskać pod następującymi numerami tel.:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Zob. MEMO/06/295


Side Bar