Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Briselē, 2006. gada 19. jūlijā

Valsts atbalsts – Komisija pieņem valsts atbalsta pamatnostādnes nolūkā atbalstīt riska kapitāla ieguldījumus MVU

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pamatnostādnes par to, kā noteikt, kad valsts atbalsts riska kapitāla ieguldījumiem mazos un vidējos uzņēmumos (MVU) ir saderīgs ar EK Līguma valsts atbalsta noteikumiem (87. pantu). Ar minētajiem noteikumiem tiks atvieglota MVU piekļuve finansējumam uzņēmuma attīstības sākumposmā, īpaši tad, ja finanšu tirgū nav pieejams cita veida finansējums (t. i., pastāv tirgus nepilnība). Uzlabojot MVU piekļuvi kapitālam, tiks stimulēta to izaugsme un Eiropas Savienībā tiks radīts vairāk darba vietu. Šīs pamatnostādnes ir daļa no Komisijas darbībām, kas ietvertas Valsts atbalsta rīcības plānā (VARP, skat. IP/05/680 un MEMO/05/195 ), lai dalībvalstis mudinātu valsts atbalstu virzīt uz ES rūpniecības konkurētspējas uzlabošanu – īpaši ar jauninājumiem – un uz pastāvīgu darba vietu izveidi, vienlaikus raugoties, lai iespējami mazāk tiktu traucēta konkurence. Pamatnostādnēs ir noteikts „drošības slieksnis” – 1,5 miljoni eiro vienam MVU 12 mēnešu laikā (konstatēts, ka zem šīs robežas pastāv tirgus nepilnība). Tāpat noteiktos gadījumos, ja izpildīti konkrēti nosacījumi, paredzēta atvieglota novērtēšanas procedūra un noteikti vērtēšanas kritēriji, kas nodrošina, ka līdztekus valsts finansējumam tiks piesaistīti privātā sektora ieguldījumi, galvenā vērība tiks veltīta tirgus nepilnībām un atbalsts būs samērīgs.

Konkurences komisāre Nēli Krusa (Neelie Kroes) teica: „Jaunās riska kapitāla pamatnostādnes dalībvalstīm dos iespēju rīkoties elastīgi, kas vajadzīgs, lai veicinātu MVU piekļuvi riska kapitālam, tādējādi bruģējot ceļu uz lielāku konkurētspēju un jaunām darba vietām."

Pamatnostādnes attiecas uz riska kapitāla pasākumiem, kas paredzēti ieguldījumiem MVU to attīstības sākumposmā (sākuma kapitālam, uzņēmuma izveidei un paplašināšanai) gadījumos, kad finansējumu nodrošina gan valsts, gan privātie ieguldītāji. Ar šīm pamatnostādnēm aizstāj 2001. gada Paziņojumu par valsts atbalstu un riska kapitālu. Tādējādi tiks veicināta piekļuve riska kapitālam, jo īpaši novatoriskiem uzņēmumiem. Ar lielākiem ieguldījumiem varētu tikt veicināta arī videi draudzīgāka ražošana, piemēram, panākot enerģijas ietaupījumus.

Būtiska izmaiņa ir tas, ka pamatnostādnēs ieguldījumu slieksnis tagad noteikts 1,5 miljonu eiro apmērā vienam MVU 12 mēnešu laikā, kas ir par 50 % augstāks slieksnis nekā iepriekš. Komisija ir atzinusi, ka šādos gadījumos trūkst cita veida finansējuma no finanšu tirgus (t. i., pastāv tirgus nepilnība). Ja šis slieksnis tiks pārsniegts, tad, tā kā ir lielāka iespēja, ka var tikt kropļota konkurence, Komisija veiks sīku novērtējumu un dalībvalstīm būs jāpierāda, ka pastāv tirgus nepilnība. Ievērojama izmaiņa ir arī tas, ka, balstoties uz ekonomisko ietekmi, tiks piemēroti dažādi novērtējuma veidi, tādējādi īstenojot VARP ietverto uzlaboto ekonomisko pieeju. Sīka novērtējuma veikšana ne vienmēr nozīmē to, ka Komisija uzsāks oficiālu izmeklēšanas procedūru saskaņā ar EK Līguma 88. pantu.

Atvieglotu novērtējumu paredzēts veikt pasākumiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

- ieguldījumi līdz 1,5 miljoniem eiro vienam MVU 12 mēnešu laikā;

- finansējums līdz darbības paplašināšanas posmam maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalstāmajos reģionos un līdz darbības uzsākšanas posmam vidējiem uzņēmumiem neatbalstāmajos reģionos;

- vismaz 70 % budžeta tiek izmantoti kapitāla vai kvazikapitāla instrumentiem pretstatā parāda instrumentiem;

- privāto ieguldītāju ieguldījums neatbalstāmajos reģionos ir vismaz 50 % un atbalstāmajos reģionos – vismaz 30 %;

- ieguldījumu lēmumi ir vērsti uz peļņas gūšanu, t. i., tie paredz privātā sektora iesaisti, dzīvotspējīgu biznesa plānu un skaidri noteiktu izejas stratēģiju;

- fonda vadība atbilst komerciālai pieejai, t. i., vadītāja atlīdzība ir atkarīga no fonda peļņas, ir pārstāvēti privāti ieguldītāji un vadība ievēro attiecīgos reglamentējošos standartus;

- ja fonds iegulda novatoriskās tehnoloģijās vai nozarēs, ir pieļaujama nozares ievirze.

Sīku novērtējumu veiks pasākumiem, ar ko paredzēts:

- vienā MVU 12 mēnešu laikā veikt ieguldījumus virs 1,5 miljoniem eiro;

- sniegt finansējumu darbības paplašināšanas posmam vidējiem uzņēmumiem neatbalstāmajos reģionos;

- veikt turpmākus ieguldījumus MVU, pārsniedzot 1,5 miljonus eiro, un pēc agrīnās izaugsmes posma finansējuma;

- sniegt finansējumu, kurā privāto ieguldītāju daļa ir mazāka par 50 % neatbalstāmajos reģionos vai mazāka par 30 % atbalstāmajos reģionos;

- koncentrēties uz sākuma kapitālu maziem uzņēmumiem, kuros privātie ieguldītāji vispār nepiedalās vai to daļa ir neliela, un / vai ieguldīt, galvenokārt izmantojot parāda instrumentus;

- izmantot ieguldījumu instrumentus (t. i., alternatīvus tirgus);

- segt izmaksas, kas saistītas ar uzņēmumu atlasi, lai ieguldītu tajos (izpētes izmaksas).

Pamatnostādnēs ņemti vērā rezultāti, kas iegūti no plašas apspriešanās un neatkarīga pētījuma par pašu kapitāla nepietiekamību ES, atsauksmes par VARP un Paziņojumu par valsts atbalstu jauninājumiem, dalībvalstu viedokļi un ieinteresēto personu rakstiski iesniegtie komentāri.

Pamatnostādnes papildina citus MVU paredzētos valsts atbalsta instrumentus:

- jaunās Reģionālā atbalsta pamatnostādnes (2007. – 2013., skat. IP/05/1653), kurās ietverts „uzņēmumu atbalsts” maziem uzņēmumiem darbības uzsākšanai un attīstības sākumposmam atbalstāmajos reģionos;

- Komisijas gatavoto tiesību aktu par vispārēju grupveida atbrīvojumu, saskaņā ar kuru dalībvalstīm nebūs jāziņo par atsevišķiem MVU pasākumiem;

- topošos valsts atbalsta noteikumus par pētniecību, attīstību un jauninājumiem.
Pamatnostādnes pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

MEMO/06/295


Side Bar