Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Briuselis, 2006 m. liepos 19 d.

Valstybės pagalba. Komisija priima Valstybės pagalbos gaires rizikos kapitalo investicijoms į MVĮ paremti

Europos Komisija priėmė gaires, pagal kurias galima nustatyti, kada valstybės pagalba rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) paremti atitinka ES Sutarties valstybės pagalbos taisykles (87 straipsnis). Taisyklės padės MVĮ lengviau gauti finansavimą ankstyvuoju jų vystymosi etapu, ypač kai trūksta alternatyvių finansų rinkų finansavimo priemonių (t. y. yra rinkos nepakankamumas). Geresnės galimybės gauti kapitalo paskatins MVĮ augimą ir darbo vietų ES kūrimą. Šios gairės yra viena iš Valstybės pagalbos veiksmų plane (VPVP, žr. IP/05/680 ir MEMO/05/195) paskelbtų Komisijos priemonių, kuriomis valstybės narės skatinamos valstybės pagalbą sutelkti ES pramonės konkurencingumui (visų pirma diegiant naujoves) didinti ir tvarioms darbo vietoms kurti, o kartu ir konkurencijos iškraipymams mažinti. Gairėse nustatoma 1,5 mln. EUR per 12 mėn. investicijų riba (kai nustatomas rinkos nepakankamumas iki tos ribos) ir įvedama supaprastinta nesudėtingų atvejų, atitinkančių tam tikras sąlygas ir vertinimo kriterijus, kurie turi užtikrinti, kad valstybės finansavimas paskatins privačias investicijas, spręs rinkos nepakankamumo problemas ir bus proporcingas, vertinimo procedūra.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes pasakė: „Naujosios valstybės pagalbos gairės suteiks valstybėms narėms būtiną lankstumą, kad būtų pagerintos MVĮ galimybės pasinaudoti rizikos kapitalu, o tai padės gerinti konkurencingumą ir sukurti daugiau darbo vietų.“

Gairės apima investicijų į MVĮ rizikos kapitalo priemones jų ankstyvaisiais veiklos etapais (parengiamuoju, veiklos pradžios ir plėtros), pagal kurias finansavimą teikia valstybė ir privatūs investuotojai. Gairės pakeičia 2001 m. komunikatą dėl valstybės pagalbos ir rizikos kapitalo. Jos palengvins MVĮ, ypač novatoriškų bendrovių, galimybes gauti rizikos kapitalo. Didesnės investicijos taip pat gali paskatinti labiau aplinką tausojančią, pvz., labiau energiją taupančią, gamybą.

Svarbus gairėmis įvestas pokytis – nustatyta 1,5 mln. per 12 mėn. investicijų į MVĮ riba; tai 50 % daugiau, palyginti su ankstesne riba. Kai finansavimas atitinka šias sąlygas, Komisija sutinka, kad finansų rinkoje nėra alternatyvių finansavimo priemonių (t. y. yra rinkos nepakankamumas). Kai skiriamas finansavimas viršija šią riba, dėl didesnės konkurencijos iškraipymo galimybės Komisija atlieka išsamų vertinimą, o valstybės narės turi pateikti rinkos nepakankamumo įrodymų. VPVP patobulintu ekonominiu metodu diegiamas svarbus pokytis: atsižvelgiant į ekonominį priemonės poveikį, taikomi įvairūs vertinimo būdai. Išsamus įvertinimas nebūtinai reiškia, kad Komisija pradės EB sutarties 88 straipsnyje numatytą formalaus tyrimo procesą.

Supaprastintas vertinimas numatytas priemonėms, kurios atitinka šiuos kriterijus:

- investicijos į MVĮ neviršija 1,5 mln. EUR per 12 mėn.;

- finansavimas teikiamas iki mažųjų įmonių ir vidutinių įmonių remiamose teritorijose plėtros etapo, taip pat iki vidutinių įmonių neremiamose teritorijose veiklos pradžios etapo;

- bent 70 % lėšų turi būti skiriama nuosavo arba iš dalies nuosavo kapitalo investicijų, o ne skolos investicijų priemonėms;

- privatūs investuotojai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 % neremiamose teritorijose ir ne mažiau kaip 30 % remiamose teritorijose;

- investiciniai sprendimai turi būti grindžiami pelno didinimo tikslu, t. y. investicijose dalyvaujant privatiems investuotojams, vadovaujantis įgyvendinamais verslo planais ir esant aiškioms pasitraukimo strategijoms;

- fondo valdymas turi būti grindžiamas komercine logika, t. y. valdytojų atlyginimas turi būti susijęs su fondo pelnu, valdyboje turi būti atstovaujama privatiems investuotojams ir ji turi laikytis tinkamų kontrolės standartų;

- fondai, investuojantys į pažangiąsias technologijas ar sektorius, gali būti orientuoti į sektorius.

Išsamus įvertinimas atliekamas, kai:

- investicijos į MVĮ viršija 1,5 mln. EUR per 12 mėn.;

- finansavimas teikiamas vidutinių įmonių neremiamose teritorijose plėtros etape;

- priemonė numato tolesnes investicijas į MVĮ, viršijančias 1,5 mln. EUR, po jų ankstyvojo augimo etapo;

- privatūs investuotojai sudaro mažiau nei 50 % neremiamose teritorijose ir mažiau nei 30 % remiamose teritorijose;

- investicijose į mažųjų įmonių pradinį kapitalą dalyvauja ribotas skaičius privačių investuotojų arba jie visai nedalyvauja ir (arba) investicijos daugiausia pagrįstos skolos investicinėmis priemonėmis;

- taikomos investicinės priemonės (t. y. alternatyvios kapitalo rinkos);

- priemonė apima išlaidas, susijusias su įmonių atranka siekiant nustatyti investicijų objektus.

Gairėse atsižvelgiama į išsamias konsultacijas ir ES nuosavo kapitalo atotrūkio išorės tyrimą, pastabas dėl VPVP ir komunikato dėl valstybės pagalbos inovacijoms skatinti, valstybių narių nuomonę ir suinteresuotųjų šalių pastabas raštu.

Gairės papildo kitas į MVĮ orientuotas valstybės pagalbos priemones:

- naująsias regioninės pagalbos gaires (2007–2013 m., žr. IP/05/1653), kurios taip pat apima pagalbą mažosioms įmonėms remiamose teritorijose verslo pradžios ir ankstyvosios plėtros etapais;

- šiuo metu rengiamas bendras Komisijos bendrosios išimties nuostatas, pagal kurias valstybės narės neturės pranešti apie tam tikras MVĮ skirtas priemones;

- rengiamas valstybės pagalbos tyrimams, vystymuisi ir inovacijoms skirtas taisykles.
Gaires galima užsisakyti paskambinus telefonu:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

žr. MEMO/06/295


Side Bar