Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Bryssel 19. heinäkuuta 2006

Valtiontuki: Komissio antoi suuntaviivat pk-yrityksiin tehtävien riskipääomainvestointien tukemisesta

Euroopan komissio on antanut suuntaviivat siitä, milloin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin) tehtäviä riskipääomainvestointeja edistävää valtiontukea voidaan pitää EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen (87 artikla) mukaisena. Pk-yrityksillä on suuntaviivojen ansiosta aiempaa paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta kehityksensä varhaisvaiheessa etenkin tilanteissa, joissa rahoitusmarkkinat eivät tarjoa vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja (markkinoiden toimintapuutteet). Parantamalla pääoman tarjontaa vauhditetaan samalla yritysten kasvua ja tuetaan uusien työpaikkojen luomista EU:ssa. Suuntaviivojen tarkoituksena on komission laatiman valtiontuen toimintasuunnitelman (ks. IP/05/680 ja MEMO/05/195) mukaisesti kannustaa jäsenvaltioita keskittämään valtiontuki toimiin, joilla lisätään EU:n teollisuuden kilpailukykyä etenkin innovaatioiden avulla ja luodaan kestäviä työpaikkoja. Samalla on kuitenkin varmistettava, että kilpailun vääristymät jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Suuntaviivoissa asetetaan safe harbour -sijoitusten enimmäismääräksi 1,5 miljoonaa euroa pk-yritystä kohti 12 kuukauden jaksolla (on todettu, että markkinat toimivat puutteellisesti, jos määrä on pienempi). Niissä otetaan myös käyttöön tavanomaista kevyempi arviointimenettely selkeitä, tietyt edellytykset täyttäviä tapauksia varten sekä arviointikriteerit, joilla varmistetaan, että valtion varoista myönnetty rahoitus on oikeasuhteista ja että sillä houkutellaan yksityisiä sijoituksia ja korjataan markkinoiden toimintapuutteita.

”Uudet riskipääomaa koskevat suuntaviivat tarjoavat jäsenvaltiolle joustavuutta, jota ne tarvitsevat voidakseen parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada käyttöönsä riskipääomaa. Riskipääoman tarjonnalla puolestaan tuetaan kilpailukyvyn parantamista ja uusien työpaikkojen luomista”, kilpailukomissaari Neelie Kroes toteaa.

Suuntaviivat kattavat riskipääomatoimenpiteet, joissa sijoituskohteena ovat kehityksensä varhaisvaiheessa olevat pk-yritykset (siemenvaihe, käynnistysvaihe ja laajentamisvaihe) ja joissa rahoitusta tarjoavat sekä valtio että yksityiset sijoittajat. Suuntaviivat korvaavat valtiontuesta ja riskipääomasta vuonna 2001 annetun tiedonannon. Niillä parannetaan etenkin innovatiivisille yrityksille suunnattua riskipääoman tarjontaa. Sijoitusten lisääntyminen voi johtaa myös entistä ympäristöystävällisempään tuotantoon esimerkiksi energiansäästöjen kautta.

Suuntaviivoihin sisältyy tärkeä muutos, jonka mukaan safe harbour -sijoitusten enimmäismäärä on 1,5 miljoonaa euroa pk-yritystä kohti 12 kuukauden jaksolla. Tämä merkitsee 50 prosentin lisäystä aikaisempaan verrattuna. Tällaisissa tilanteissa komissio katsoo, ettei rahoitusmarkkinoilla ole tarjolla vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja (markkinoiden toimintapuutteet). Sijoitusten ylittäessä tämän enimmäismäärän kilpailun vääristymisen riski kasvaa. Komissio toteuttaa tällöin yksityiskohtaisen arvioinnin ja edellyttää, että jäsenvaltio osoittaa markkinoiden toimivan puutteellisesti. Merkittäviin muutoksiin kuuluu myös erilaisten arviointitapojen soveltaminen sen mukaan, millainen taloudellinen vaikutus toimenpiteellä on. Tällä muutoksella otetaan käyttöön valtiontuen toimintasuunnitelman mukainen pitkälle kehitetty taloudellinen tarkastelutapa. Yksityiskohtainen arviointi ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että komissio aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan mukaisen muodollisen tutkintamenettelyn.

Kevennettyä arviointimenettelyä käytetään silloin, kun toimenpide täyttää kaikki seuraavassa luetellut edellytykset:

- sijoitukset ovat alle 1,5 miljoonaa euroa pk-yritystä kohti 12 kuukauden jaksolla;

- rahoitusta tarjotaan pienille yrityksille tai tukialueilla sijaitseville keskisuurille yrityksille laajentamisvaiheeseen asti taikka tukialueiden ulkopuolella sijaitseville keskisuurille yrityksille käynnistysvaiheeseen asti;

- vähintään 70 prosenttia varoista on käytettävä pääoma- tai välirahoitusinstrumenttien tarjoamiseen velkainstrumenttien sijaan;

- yksityisten sijoittajien osuuden on oltava tukialueiden ulkopuolella vähintään 50 prosenttia ja tukialueilla vähintään 30 prosenttia;

- sijoituspäätösten on perustuttava tuotto-odotuksiin; tämä edellyttää yksityisten sijoittajien osallistumista, järkevää liiketoimintasuunnitelmaa ja selkeää irtautumisstrategiaa;

- rahaston hoidon on perustuttava liiketaloudellisiin periaatteisiin eli rahastonhoitajan palkkion on määräydyttävä rahaston tuloksen perusteella, yksityisten sijoittajien on oltava edustettuina ja rahaston hoidossa on noudatettava asianmukaisia säännöksiä;

- innovatiivisiin teknologioihin tai aloihin sijoittavat rahastot voivat keskittyä tiettyyn alaan.

Yksityiskohtaista arviointia käytetään, kun kyseessä ovat toimenpiteet,

- joissa sijoitukset ovat yli 1,5 miljoonaa euroa pk-yritystä kohti 12 kuukauden jaksolla;

- joilla tarjotaan rahoitusta tukialueiden ulkopuolella toimiville keskisuurille yrityksille laajentamisvaihetta varten;

- joissa on kyse pk-yrityksiin tehtävistä jatkosijoituksista, jotka ylittävät 1,5 miljoonaa euroa, ja tällaisten yritysten kasvun varhaisvaiheen rahoittamisesta;

- joissa yksityisten sijoittajien osuus on tukialueiden ulkopuolella alle 50 prosenttia ja tukialueilla alle 30 prosenttia;

- joissa pienyrityksille tarjotaan siemenpääomaa ja yksityisten sijoittajien osuus on vähäinen tai puuttuu kokonaan ja/tai joissa sijoitus muodostuu pääasiassa velkainstrumenteista;

- joissa on mukana sijoitusvälineitä (ts. vaihtoehtoiset markkinapaikat);

- joilla on tarkoitus kattaa sijoitustarkoituksessa tehtyyn yritysten arviointiin liittyviä kustannuksia (nk. tiedustelukustannukset).

Suuntaviivoissa on otettu huomioon laajan kuulemisen tulokset, ulkopuolisen tahon toteuttama tutkimus EU:n pääomakuilusta, valtiontuen toimintasuunnitelmasta sekä innovaatiotukea koskevasta tiedonannosta saatu palaute, jäsenvaltioiden näkemykset sekä sidosryhmiltä saadut kirjalliset huomautukset.

Suuntaviivoilla täydennetään muita pk-yrityksille tarkoitettuja valtiontukivälineitä, joihin kuuluvat

- uudet alueellisia valtiontukia koskevat suuntaviivat (2007–2013 – ks. IP/05/1653), joissa otetaan käyttöön tukialueilla sijaitseville pienille yrityksille tarkoitettu yritystoiminnan tuki käynnistysvaihetta ja varhaisvaiheen kehitystä varten

- valmisteilla oleva komission yleinen ryhmäpoikkeusasetus, jonka mukaan jäsenvaltioiden ei vastaisuudessa tarvitse ilmoittaa tiettyjä pk-yrityksille suunnattuja toimenpiteitä

- tulevat valtiontukisäännöt tutkimusta, kehittämistä ja innovaatiotoimintaa varten.
Suuntaviivat ovat saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Katso myös MEMO/06/295


Side Bar