Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Brüssel, 19. juuli 2006

Riigiabi – komisjon võtab vastu suunised riigiabi kohta, millega toetatakse väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse tehtavaid riskikapitaliinvesteeringuid

Euroopa Komisjon on vastu võtnud suunised, et määrata kindlaks, millistel juhtudel on väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse (VKEdesse) tehtavate riskikapitaliinvesteeringute toetamiseks mõeldud riigiabi kooskõlas EÜ asutamislepingu artiklis 87 sätestatud riigiabi eeskirjadega. Eeskirjadega hõlbustatakse (VKEde) juurdepääsu rahastamisvõimalustele nende varases arenguetapis, kui finantsturud ei paku muid rahastamisvõimalusi (s.t on turutõrked). Parem juurdepääs kapitalile hoogustab VKEde kasvu ja loob rohkem töökohti ELis. Suunised on osa komisjoni jõupingutustest, millest teatati riigiabi tegevuskavas (vt IP/05/680 ja MEMO/05/195), et julgustada liikmesriike suunama riigiabi ELi tööstuse konkurentsivõime parandamisele, eelkõige innovatsiooni ja püsitöökohtade loomise teel, viies samas ajal konkurentsimoonutused miinimumini. Suunistes lubatakse investeerida VKEsse aastas kuni 1,5 miljonit eurot (on tehtud kindlaks, et allpool seda summat tekivad turutõrked), lihtsustatakse hindamismenetlus selgete juhtumite puhul, mis vastavad teatavatele tingimustele, ning nähakse ette hindamiskriteeriumid, millega tagatakse, et riigipoolne rahastamine suurendab erainvesteeringuid, lahendab turuprobleeme ning on proportsionaalne.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes ütles: „Uute riskikapitali suunistega antakse liikmesriikidele vajalik paindlikkus, et suurendada VKEde juurdepääsu riskikapitalile, mis omakorda tõstab konkurentsivõimet ja loob uusi töökohti.“

Suunised hõlmavad riskikapitalimeetmeid investeeringute tegemiseks VKEdesse nende varases arenguetapis (loomine, käivitamine ja laienemine), kui riik ja erainvestorid toetavad VKEsid ühiselt. Suunised asendavad 2001. aasta teatist riskiabi ja riskikapitali kohta. Nendega kiirendatakse ettevõtjate ning eelkõige innovaatiliste ettevõtjate juurdepääsu riskikapitalile. Suuremate investeeringute tulemuseks võib olla ka keskkonnahoidlikum tootmine, näiteks tänu energiasäästule.

Tähtis muudatus suunistes on investeeringu läve tõstmine 1, 5 miljonile eurole VKE kohta aastas, mis on 50% võrra suurem eelmisest lävest. Nendel juhtudel komisjon nõustub, et finantsturgudel ei ole alternatiivseid rahastamisvõimalusi (s.t on turutõrge). Sellest lävest suurema summa puhul viib komisjon suurema konkurentsimoonutuse ohu tõttu läbi üksikasjaliku hindamise ning liikmesriikidel tuleb esitada tõendid turutõrke kohta. Erinevate hindamismeetodite kasutamine majandusliku mõju alusel on tähtis muudatus ning järgib riigiabi tegevuskava täiustatud majanduslikku lähenemisviisi. Üksikasjalik hindamine ei tähenda alati seda, et komisjon algatab ametliku uurimismenetluse EÜ asutamislepingu artikli 88 alusel.

Lihtsustatud hindamine nähakse ette nende meetmete tarvis, mis vastavad järgmistele tingimustele:

- investeering alla 1,5 miljoni euro VKEsse aastas

- väikeste ettevõtete ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamine kuni laienemisetapini abisaavates piirkondades; keskmise suurusega ettevõtete rahastamine kuni käivitamisetapini abi mittesaavates piirkondades

- vähemalt 70% eelarvest tuleb kasutada omakapitali- ja kvaasikapitaliinstrumentidele, mitte võlainstrumentidele

- erainvestorite osalus peab olema vähemalt 50% abi mittesaavates piirkondades ja 30% abisaavates piirkondades

- investeerimisotsused peavad olema kasumipõhised – s.t sisaldama eraosalust, realistlikke äriplaane ja selget tegevuse lõpetamise strateegiat

- fondi juhtimine peab alluma äriloogikale – s.t juhtide töötasu peab olema seotud fondi kasumiga, erainvestorid peavad olema esindatud, juhtimine peab vastama asjakohastele õigusnormidele

- sektoripõhine lähenemine on võimalik, kui investeeritakse innovaatilisse tehnoloogiatesse või sektoritesse.

Meetmeid hinnatakse üksikasjalikult, kui:

- investeeritakse üle 1,5 miljoni euro VKEsse aastas

- rahastatakse laienemisetapis keskmise suurusega ettevõtteid abi mittesaavates piirkondades

- jätkuinvesteeringud ületavad 1,5 miljonit eurot VKEsse ja neid rahastatakse pärast arengu esimest etappi

- investeeringute puhul, kui erainvestorite osalus on alla 50% abi mittesaavates piirkondades või alla 30% abisaavates piirkondades

- antakse stardikapitali väikestele ettevõtetele, kui erainvestorite osakaal on väike või neid ei ole üldse ja/või tehakse investeeringuid peamiselt võlainstrumentide kaudu

- kaasatakse investeerimisvahendeid (s.t alternatiivsed turud)

- hüvitatakse kulusid, mis on seotud ettevõtjate tausta uurimisega investeerimise eesmärgil (nn luurekulud).

Suunistes on võetud arvesse ELis omakapitalil põhineva rahastamise puudujäägi alaseid laiaulatuslikke konsultatsioone ja välisuurimust, märkusi riigiabi tegevuskava kohta ning uuendustegevusele antavat riigiabi käsitleva teatise kohta, liikmesriikide seisukohti ja sidusrühmade kirjalikke märkusi.

Suunised täiendavad muid VKEdele suunatud riigiabi vahendeid:

– uutes regionaalabi suunistes (2007–2013 – vt IP/05/1653) on sätestatud “ettevõtlusabi” abisaavate piirkondade väikestele ettevõtetele äritegevuse alustamiseks ja selle arendamiseks varases etapis

– koostatakse üldist komisjoni grupierandit, mille kohaselt liikmesriigid ei pea teatama teatavatest VKEde meetmetest

– tulevased teadusele, arendusele ja innovatsioonile antava riigiabi eeskirjad.
Suunistega võib tutvuda aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Vt MEMO/06/295


Side Bar