Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

Bruxelles, den 19. juli 2006

Statsstøtte: Kommissionen vedtager retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder

Europa-Kommissionen har netop vedtaget et sæt retningslinjer for, hvornår statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder (SMV) er forenelig med EF-traktatens statsstøtteregler (artikel 87). De nye retningslinjer vil give SMV lettere adgang til opnå finansiering på de tidligste stadier af deres udvikling, især når de ikke har andre muligheder for at skaffe kapital på de finansielle markeder (på grund af markedssvigt). Bedre adgang til kapital vil stimulere væksten og skabe flere arbejdspladser i EU. Retningslinjerne indgår i de bestræbelser, Kommissionen som bebudet i handlingsplanen på statsstøtteområdet (se IP/05/680 og MEMO/05/195) udfolder for at tilskynde medlemsstaterne til at koncentrere statsstøtten om tiltag, som kan forbedre erhvervslivets konkurrenceevne i EU, navnlig gennem innovation, og skabe nye, varige arbejdspladser, og som samtidig påvirker konkurrencen mindst muligt. I disse retningslinjer fastsættes der en beløbstærskel for investeringerne på 1,5 mio. EUR pr. SMV over 12 måneder, hvor der er konstateret markedssvigt, og der indføres en forenklet vurderingsprocedure for ukomplicerede tilfælde, der opfylder bestemte betingelser, og en række vurderingskriterier, der skal sikre, at den statslige finansiering opvejes af private investeringer, tager sigte på at kompensere for markedssvigt og står i et rimeligt forhold til det tilsigtede mål.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte, at "de nye retningslinjer for risikokapital vil give medlemsstaterne det nødvendige spillerum til at give SMV lettere adgang til risikovillig kapital, hvilket igen vil bane vej for en forbedring af konkurrenceevnen og nye arbejdspladser."

Retningslinjerne finder anvendelse på risikokapitalforanstaltninger i forbindelse med investeringer i nystartede SMV (iværksætterfasen, opstartfasen og ekspansionfasen), hvor staten og private investorer går sammen om finansieringen. Retningslinjerne erstatter meddelelsen om statsstøtte og risikovillig kapital fra 2001. De vil lette adgangen til risikovillig kapital, især for innovative virksomheder. Øgede investeringer kan også resultere i en mere miljøvenlig produktion, f.eks. gennem energibesparelser.

En væsentlig ændring i retningslinjerne er, at tærsklen nu er sat til 1,5 mio. EUR pr. SMV over 12 måneder, hvilket er 50 % over den hidtidige tærskel. I disse tilfælde accepterer Kommissionen, at der mangler alternative finansieringsmuligheder på de finansielle markeder (markedssvigt). Når denne tærskel overskrides, vil Kommissionen på grund af den større risiko for konkurrencefordrejninger foretage en mere indgående vurdering, og medlemsstaterne vil skulle fremlægge dokumentation for, at der er tale om markedssvigt. Der vil blive anlagt forskellige typer vurderinger baseret på de økonomiske indvirkninger i overensstemmelse med den avancerede økonomiske tilgang, der er fastlagt i handlingsplanen på statsstøtteområdet. En mere indgående vurdering betyder ikke nødvendigvis, at Kommissionen vil indlede formel undersøgelse efter EF-traktatens artikel 88.

Den forenklede procedure vil blive fulgt i tilfælde, der opfylder samtlige af følgende betingelser:

- investeringerne udgør under 1,5 mio. EUR pr. SMV over 12 måneder

- i små virksomheder og i mellemstore virksomheder i støtteberettigede områder kan der investeres indtil ekspansionsfasen, og i mellemstore virksomheder uden for støtteberettigede områder kan der investeres indtil opstartfasen

- mindst 70 % af midlerne skal bruges til egenkapital- eller egenkapitallignende investeringer og ikke til låneinvesteringer

- private investorer skal deltage med mindst 30 % i støtteberettigede områder og med mindst 50 % i alle andre områder

- investeringsbeslutningerne skal være truffet med gevinst for øje - dvs. med deltagelse af private investorer, på basis af forretningsplaner, der giver udsigt til rentabilitet, og en klar exit-strategi

- risikokapitalfonde skal forvaltes på kommerciel basis - dvs. at ledelsens aflønning skal stå i forhold til fondens overskud, der skal være private investorer repræsenteret i ledelsen, og den skal overholde passende tilsynsstandarder

- fonde, der investerer i innovative teknologier eller sektorer, kan være sektororienterede.

En mere indgående vurdering vil blive foretaget, når der er tale om

- investeringsbeløb på over 1,5 mio. EUR pr. SMV over 12 måneder

- finansiering i ekspansionsfasen til mellemstore virksomheder i områder, der ikke er støtteberettigede områder

- opfølgende investeringer i SMV, der overskrider tærsklen på 1,5 mio. EUR og ydes efter de tidlige vækstfaser

- investeringer, hvori private investorer deltager med under 30 % i støtteberettigede områder og med under 50 % i alle andre områder

- tilvejebringelse af iværksætterkapital til små virksomheder med begrænset eller ingen privat deltagelse og/eller hovedsagelig i form af lånefinansiering

- såkaldte "investment vehicles" (alternative kapitalmarkeder)

- dækning af omkostninger i forbindelse med screening af virksomheder med henblik på at indkredse investeringsobjekter ("scouting costs").

Ved opstillingen af retningslinjerne er der taget hensyn til den feedback, man modtog fra omfattende høringer, en ekstern undersøgelse af EU's egenkapitalgab, handlingsplanen på statsstøtteområdet og meddelelsen om statsstøtte til innovation samt medlemsstaternes synspunkter og skriftlige indlæg fra berørte kredse.

Disse retningslinjer er et supplement til andre statsstøtteregler rettet mod specielt SMV:

- de nye retningslinjer for regionalstøtte (2007-2013 – se IP/05/1653) omfatter også "iværksætterstøtte" til små virksomheder i støtteberettigede områder i opstartfasen og de tidligste udviklingsfaser

- en generel gruppefritagelsesforordning, som Kommissionen er i færd med at udarbejde, og som vil fritage medlemsstaterne for anmeldelsespligten i forbindelse med visse foranstaltninger til fordel for SMV

- de regler for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation, der er på vej.
De nye retningslinjer kan fås hos:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Se MEMO/06/295


Side Bar