Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1015

V Bruselu dne 19. července 2006

Státní podpora: Komise přijala pokyny ke státní podpoře na podporu investic do rizikového kapitálu v malých a středních podnicích

Evropská komise přijala pokyny, podle kterých se určuje, zda je státní podpora na podporu investic do rizikového kapitálu v malých a středních podnicích slučitelná s předpisy ES o státní podpoře (článek 87). Tato pravidla usnadní malým a středním podnikům v počátečním stadiu jejich rozvoje přístup k financování, a to zejména v případě, kdy alternativní způsoby financování na finančních trzích chybí (tj. selhání trhu). Lepší přístup ke kapitálu urychlí jejich růst a vytvoří v EU více pracovních míst. Pokyny jsou součástí úsilí Komise oznámeného v Akčním plánu pro státní podpory (SAAP – viz IP/05/680MEMO/05/195)povzbudit členské státy k tomu, aby státní podporu zaměřily na zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu EU, konkrétně prostřednictvím inovace, a dále na vytváření udržitelných pracovních míst a zároveň snížily narušení hospodářské soutěže. Pokyny zahrnují bezpečnou prahovou hodnotu investice ve výši 1,5 milionu EUR na malý a střední podnik na období 12 měsíců (bylo shledáno, že pod touto hranicí již jde o selhání trhu), a že zjednodušený postup posuzování v jednoznačných případech, kdy byly splněny určité podmínky a hodnotící kritéria, což zajišťuje, že státní financování povzbudí soukromé investice, bude reagovat na selhání trhu a bude přiměřené.

Členka Komise pro hospodářskou soutěž Neelie Kroes uvedla: „Nové pokyny pro rizikový kapitál poskytnou členským státům nezbytnou flexibilitu, aby podpořily malé a střední podniky v jejich přístupu k rizikovému kapitálu, což v důsledku připraví půdu pro zlepšení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst.“

Pokyny se týkají opatření rizikového kapitálu na investice do malých a středních podniků v jejich počátečním stadiu (stadium založení, zahájení činnosti a expanze), poskytuje-li financování společně stát a soukromí investoři. Pokyny nahradí sdělení o státních podporách a rizikovém kapitálu z roku 2001. Podpoří přístup k rizikovému kapitálu, zejména ve prospěch inovativních společností. Vyšší investice mohou také vést k výrobě, která je šetrnější k životnímu prostředí, například prostřednictvím úspory energie.

Důležitou změnou v pokynech je investiční limit ve výši 1,5 milionu EUR na malý a střední podnik na období dvanácti měsíců, což oproti předcházejícímu limitu představuje zvýšení o 50 %. V těchto případech Komise uznává, že alternativní způsoby financování z finančních trhů chybí (tj. selhání trhu). V případě překročení uvedeného limitu provede Komise s ohledem na vyšší pravděpodobnost narušení hospodářské soutěže, podrobné posouzení a členské státy budou muset poskytnout důkaz o selhání trhu. Použití různých druhů posouzení na základě hospodářského dopadu představuje důležitou změnu a zavádí nový hospodářský přístup k Akčnímu plánu pro státní podpory. Podrobné posouzení však automaticky neznamená, že Komise zahájí formální šetření podle článku 88 Smlouvy o ES.

Zjednodušené posuzování se předpokládá u opatření, která splňují tyto podmínky:

- investice do malého a středního podniku nižší než 1,5 milionu EUR na období dvanácti měsíců;

- financování malých a středních podniků v podporovaných oblastech až do stadia jejich expanze a financování středních podniků v nepodporovaných oblastech až do stadia zahájení jejich činnosti;

- alespoň 70 % rozpočtu musí být využito za účelem zajištění kapitálových či kvazikapitálových nástrojů k vyrovnání dluhových nástrojů;

- účast soukromých investorů musí v nepodporovaných oblastech činit alespoň 50 % a v podporovaných oblastech 30 %.

- rozhodnutí o investování se musí zakládat na zisku – tj. musí zapojit účast soukromého kapitálu, životaschopné podnikatelské plány a jasnou strategii ukončení investic;

- správa finančních prostředků musí sledovat obchodní logiku – tj. odměňování manažerů se musí odvíjet od zisku fondu, musí být zastoupeni soukromí investoři a správa se musí řídit příslušnými zákonnými předpisy;

- odvětvové zaměření je možné u fondů, které investují do inovačních technologií nebo odvětví.

Podrobné posouzení se provede u opatření, která poskytují:

- investice do malého a středního podniku vyšší než 1,5 milionu EUR na období dvanácti měsíců;

- financování ve stadiu expanze středních podniků v nepodporovaných oblastech;

- návazné investice do malých a středních podniků nad 1,5 milionu EUR a financování jejich počátečního růstu;

- investice, kdy soukromá účast je menší než 50 % v nepodporovaných oblastech nebo 30 % v podporovaných oblastech.

- jsou zaměřena na počáteční kapitál ve prospěch malých podniků s omezenou nebo žádnou soukromou účastí a/nebo investování zejména prostřednictvím dluhových nástrojů;

- zahrnují využití investičních nástrojů (tj. alternativních trhů);

- pokrývají náklady související s „mapováním“ společností z hlediska ukončení investic (náklady na „mapování“).

Pokyny zohledňují rozsáhlé konzultace a externí studie o nedostatku vlastního kapitálu EU, připomínky k Akčnímu plánu pro státní podpory a sdělení o státních podporách na inovace, stanoviska členských států a písemné připomínky zainteresovaných stran.

Pokyny doplňují další nástroje, které se týkají státní podpory zaměřené na malé a střední podniky:

-  nové pokyny k vnitrostátní regionální podpoře (2007-2013 – viz IP/05/1653) včetně podpory malým podnikům v podporovaných oblastech ve stadiu zahájení jejich činnosti a počátečního vývoje;

-  připravovanou obecnou blokovou výjimku Komise, přičemž členské státy nebudou muset oznamovat určitá opatření ve prospěch malým a středních podniků;

-  chystaná pravidla o státní podpoře v oblasti výzkumu, rozvoje a inovace.
Pokyny jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/sar.html

Viz MEMO/06/295


Side Bar