Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Bryssel den 18 juli 2006

Resultattavlan för den inre marknaden: Medlemsstaterna måste intensifiera sina insatser

Av Europeiska kommissionens senaste resultattavla för den inre marknaden framgår att medlemsstaterna måste intensifiera sina ansträngningar för att i sin nationella lagstiftning genomföra bestämmelserna om den inre marknaden. I dagsläget har i genomsnitt 1,9 % av de direktiv om den inre marknaden för vilka tidsfristen för genomförande löpt ut ännu inte genomförts i nationell lagstiftning. Detta är en ökning med 0,3 procentenheter från i november 2005, då det bästa resultatet hittills noterades (1,6 %) (se IP/06/192). Det innebär att de senaste årens positiva trend har brutits och att man inte har uppnått det temporära mål om en eftersläpning på 1,5 % som statscheferna kommit överens om. Utvecklingen går också långsamt när det gäller att korrekt tillämpa bestämmelserna om den inre marknaden. Inte någon av de ”gamla” medlemsstaterna har fullgjort sitt åtagande att se till att antalet överträdelseförfaranden mot dem minskar med 50 % under perioden 2003–2006. Den senaste resultattavlan finns i sin helhet på följande webbplats:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/index_en.htm

Charlie McCreevy, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden och tjänster, sade följande: ”Misslyckandet med att nå under 1,5 % innebär att en utmärkt möjlighet gått förlorad. Det faktum att vi var så nära förra gången borde ha inspirerat medlemsstaterna att öka sina ansträngningar. Istället är vi nu längre från målet. Medlemsstaterna måste få fart på sina ansträngningar för att genomföra bestämmelserna.”

Införlivande av direktiven om den inre marknaden

 • I juli 2006 är eftersläpningen (dvs. den andel av direktiven om den inre marknaden som inte har genomförts i nationell lagstiftning) 1,9 %, vilket är 0,3 procentenheter mer än i november 2005 (1,6 %). Detta innebär att de senaste årens positiva trend har brutits.
 • De ”nya” medlemsstaterna visar fortfarande bättre resultat, och deras genomsnittliga eftersläpning är 1,5 %, vilket kan jämföras med 2,2 % för de ”gamla” medlemsstaterna. De nya medlemsstaternas ansträngningar verkar dock mattas av och de riskerar att inte längre föregå med gott exempel, vilket de gjort under de senaste två åren.
 • Endast 14 av de 25 medlemsstaterna ligger under gränsen på 1,5 %, vilket kan jämföras med 17 medlemsstater i november 2005. Danmark har den minsta eftersläpningen och följs av Cypern, Ungern, Litauen, Slovenien och Förenade kungariket.
 • Förutom Danmark har endast Cypern, Österrike och Förenade kungariket förbättrat sina införlivanderesultat under de senaste sex månaderna.
 • Eftersläpningen har ökat för totalt 19 medlemsstater. Med undantag av Luxemburg har resultaten för alla de medlemsstater som låg över gränsen på 1,5 % i november 2005 försämrats ytterligare. Italiens, Portugals och Tjeckiens resultat har försämrats med 0,5 procentenheter eller mer.
 • Luxemburg ligger fortfarande på sista plats tillsammans med Grekland, Italien och Portugal. Luxemburg har dock lyckats att minska eftersläpningen betydligt.
 • Tre medlemsstater som underskred gränsen på 1,5 % i november 2005 ligger nu tyvärr ovanför denna gräns (Malta, Tyskland och Spanien).
 • En eftersläpning på 1,5 % är ett temporärt mål. Idealsituationen är att eftersläpningen försvinner helt, och för att gränsen på 1,5 % inte skall överskridas krävs kontinuerliga insatser från alla medlemsstaters sida. Det faktum att Danmark har lyckats att nå ner till en eftersläpning på 0,5 % visar att det är fullt möjligt att underskrida den temporära gränsen, förutsatt att den nödvändiga politiska viljan finns liksom en god organisation.

Överträdelser

 • Enligt strategin för den inre marknaden för perioden 2003–2006 bör medlemsstaterna halvera antalet överträdelseförfaranden senast 2006. Ingen av de ”gamla” medlemsstaterna har dock lyckats uppnå en minskning på 50 % under denna treårsperiod.
 • Antalet överträdelseförfaranden har minskat för endast fem av de “gamla” medlemsstaterna, närmare bestämt Belgien, Frankrike, Österrike, Nederländerna och Irland.
 • Vissa medlemsstater uppvisar dels en stor eftersläpning i införlivandet, dels ett införlivande av dålig kvalitet och/eller felaktig tillämpning av bestämmelserna om den inre marknaden. Detta gäller Grekland, Italien och Portugal. Det redan stora antalet oavslutade överträdelseförfaranden för dessa länder har ökat och de är också bland de länder som är sämst på att införliva direktiven i tid.
 • Man kan inte jämföra de nya medlemsstaternas siffror med de gamla medlemsstaternas, eftersom siffrorna för de nya medlemsstaterna jämförs med november 2005 och inte april 2003. Situationen i de nya medlemsstaterna verkar dock vara bättre. Antalet överträdelseförfaranden minskade för sex av de nya medlemsstaterna under de senaste sex månaderna. Det rör sig om Tjeckien, Malta, Slovakien, Estland, Litauen och Slovenien. Resultaten i Polen och Cypern är dock mycket oroande och dessa medlemsstater måste snarast vidta åtgärder för att rätta till situationen.

Lösningar av problem

 • Paketmöten mellan kommissionens experter och medlemsstaternas myndigheter ger fortfarande bra resultat när det gäller att lösa överträdelseärenden i ett tidigt skede. 25 paketmöten anordnades under perioden juli 2004–juli 2005. I nästan 60 % av fallen hittas antingen en lösning inom sex månader eller så vidtas avgörande åtgärder.
 • Antalet ärendet i SOLVIT (nätverket bestående av nationella förvaltningar för lösning av problem online, där man behandlar klagomål om myndigheters felaktiga tillämpning av EU-bestämmelser) fortsatte att öka under 2005, men verkar under 2006 ha stabiliserats. SOLVIT skulle kunna lösa fler ärenden, men bristen på personal vid flera SOLVIT-centrum och medborgarnas och företagens bristande medvetenhet om vilken nytta de kan ha av SOLVIT verkar hindra att potentialen förverkligas.

2004 års rekommendation

 • I 2004 års rekommendation om införlivande av direktiven om den inre marknaden sammanfattas medlemsstaternas bästa praxis och de övriga medlemsstaterna rekommenderas att införa liknande praxis.
 • Det är påfallande att de medlemsstater som har genomfört de flesta av rekommendationerna också är bäst på att i tid införliva direktiven om den inre marknaden och vice versa. Nio av de tio medlemsstater som är bäst på att genomföra rekommendationerna ligger också under gränsen på 1,5 % när det gäller eftersläpningen i införlivandet. De fem medlemsstater som har genomfört minst antal rekommendationer överskrider däremot denna gräns på 1,5 %.

Den inre marknadens fördelar och vikten av genomförande

Den inre marknaden spelar en central roll för EU:s mål att öka tillväxten och skapa fler arbetstillfällen. Den har skapat miljoner arbetstillfällen och miljarder euro i välstånd. Den ger EU-medborgarna ett större utbud av kvalitetsvaror och kvalitetstjänster liksom större möjligheter att resa, arbeta, studera och bo i andra EU-länder. Den möjliggör också en effektivare fördelning av resurser och skapar bättre handelsmöjligheter för företag. En förutsättning för att den inre marknadens potential skall kunna förverkligas är dock att den lagstiftning som antagits på europeisk nivå verkligen genomförs och tillämpas av alla medlemsstater.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20


Side Bar