Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Brusel 18. júl 2006

Tabuľka ukazovateľov týkajúca sa vnútorného trhu: Je potrebné, aby členské štáty vystupňovali svoje úsilie

Podľa najnovšej tabuľky ukazovateľov Európskej komisie týkajúcej sa vnútorného trhu je potrebné, aby členské štáty zintenzívnili svoje úsilie v súvislosti s implementáciou pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnych právnych predpisov. V súčasnosti nie je do vnútroštátnej legislatívy implementovaných v priemere až 1,9 % smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu, v prípade ktorých už uplynul termín implementácie. Ide o 0,3 % zvýšenie v porovnaní s najlepším doterajším výsledkom predstavujúcim 1,6 % v novembri 2005 (pozri IP/06/192). Znamená to, že pozitívny trend posledných rokov sa pozastavil, a teda sa nepodarilo dosiahnuť priebežný cieľový deficit 1,5 %, na ktorom sa dohodli vedúci predstavitelia členských štátov. Okrem toho sa zaznamenalo pomalé tempo pokroku v prípade správneho uplatňovania pravidiel vnútorného trhu: ani jednému „starému“ členskému štátu sa v období rokov 2003 až 2006 nepodarilo znížiť počet konaní o porušení predpisov o 50 % podľa stanoveného záväzku Plné znenie najnovšej tabuľky ukazovateľov týkajúcej sa vnútorného trhu je k dispozícii na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy vyhlásil: „Neúspech zdolať hranicu 1,5 % je premárnením výnimočnej príležitosti. V minulom období sa tento cieľ takmer podarilo dosiahnuť, čo malo členské štáty motivovať k zdvojnásobeniu ich úsilia. Namiesto toho sme sa však od cieľa vzdialili. Je nevyhnutné, aby členské štáty opäť zintenzívnili svoje úsilie zamerané na implementáciu legislatívy.“

Transpozícia smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu

 • Výška deficitu v súvislosti s transpozíciou právnych predpisov – t.j. percentuálny podiel smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu netransponovaných do vnútroštátnych právnych predpisov – dosiahla v júli 2006 úroveň 1,9 %. Ide o 0,3 % zvýšenie deficitu vo výške 1,6 %, ktorý sa podarilo dosiahnuť v novembri 2005. Znamená to, že pozitívny trend posledných rokov sa pozastavil.
 • „Nové“ členské štáty majú naďalej lepšie výsledky, pričom dosahujú priemerný deficit v transpozícii legislatívy 1,5 % v porovnaní s deficitom 2,2 % dosiahnutým „starými“ členskými štátmi. Zdá sa však, že tempo ich pokroku sa spomaľuje, v dôsledku čoho môžu prísť o príkladné postavenie v súvislosti s včasnou transpozíciou legislatívy, ktoré im patrilo dva roky.
 • Len 14 z 25 členských štátov sa podarilo udržať pod hranicou 1,5 %, zatiaľ čo v novembri 2005 ich bolo až 17. Najnižší deficit má Dánsko, za ním nasledujú Cyprus, Maďarsko, Litva, Slovinsko a Spojené kráľovstvo.
 • Výsledky týkajúce sa transpozície zaznamenané pred šiestimi mesiacmi si okrem Dánska zlepšili len Cyprus, Rakúsko a Spojené kráľovstvo.
 • V prípade 19 členských štátov sa zaznamenalo zvýšenie počtu doteraz nevybavených legislatívnych úloh. Došlo k ďalšiemu poklesu výkonu všetkých členských štátov, ktoré sa v novembri 2005 pohybovali nad hranicou 1,5 % - s výnimkou Luxemburska. Úroveň plnenia úloh v prípade Talianska, Portugalska a Českej republiky sa zhoršila dokonca aj o viac ako 0,5 %.
 • Na poslednom mieste zostáva Luxembursko, spolu s Gréckom, Talianskom a Portugalskom. Luxembursku sa však podarilo významne znížiť objem svojich nesplnených úloh.
 • Tri členské štáty - Malta, Nemecko a Španielsko, ktorým sa v novembri 2005 podarilo udržať pod cieľovou úrovňou 1,5 %, žiaľ túto hranicu prekročili.
 • Maximálna priebežná hranica zodpovedá 1,5 % deficitu v transpozícii legislatívy. V ideálnom prípade by mal deficit v transpozícii legislatívy dosahovať nulovú úroveň. V tejto súvislosti si udržanie deficitu pod hranicou 1,5 % vyžaduje intenzívne úsilie všetkých členských štátov. Úspešný výsledok, ktorý dosiahlo Dánsko v podobe zníženia svojho deficitu až na 0,5 %, je dôkazom úplnej realizovateľnosti predsavzatia klesnúť pod maximálnu priebežnú hranicu za podmienky existencie nevyhnutnej politickej podpory a dobrej organizácie.

Porušenie predpisov

 • Stratégia vnútorného trhu na obdobie 2003 až 2006 je zároveň výzvou adresovanou členským štátom na zníženie počtu prípadov porušenia predpisov o polovicu do roku 2006. Za uvedené trojročné obdobie sa však ani jednému členskému štátu toto 50 % zníženie nepodarilo dosiahnuť.
 • Len päť „starých“ členských štátov uspelo pri znížení počtu voči nim vedených prípadov porušenia predpisov: Belgicko, Francúzsko, Rakúsko, Holandsko a Írsko.
 • V niektorých členských štátoch dochádza k spájaniu vysokého deficitu v transpozícii predpisov a ich nekvalitnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania pravidiel vnútorného trhu. Ide o Grécko, Taliansko a Portugalsko, u ktorých už doteraz vysoký počet nevyriešených prípadov porušenia predpisov ešte vzrástol, a ktoré zároveň patria medzi štáty najvýraznejšie zaostávajúce vzhľadom na včasnú transpozíciu legislatívy.
 • Keďže sa údaje týkajúce sa „nových“ členských štátov porovnávajú s údajmi zaznamenanými v novembri 2005, a teda nie v apríli 2003, nemožno ich porovnávať s údajmi týkajúcimi sa „starých“ členských štátov. Zdá sa však, že v nových členských štátoch je pozitívnejšia situácia. Za posledných šesť mesiacov klesol v šiestich „nových“ členských štátoch – v Českej republike, na Malte, v Slovenskej republike, Estónsku, Litve a Slovinsku počet konaní o porušení predpisov. Výsledky v Poľsku a na Cypre sú však veľmi znepokojivé, a preto je v záujme nápravy tejto situácie potrebné podniknúť bezodkladné opatrenia.

Riešenie problému

 • Stretnutia v záujme systémových riešení – tzv. „package meetings“ medzi odborníkmi z Komisie a orgánmi členských štátov sú i naďalej účinným prostriedkom riešenia prípadov porušenia v ranom štádiu. V období od júla 2004 do júla 2005 sa uskutoční 25 takýchto stretnutí. Takmer v 60 % prípadov sa v priebehu 6 mesiacov nájde riešenie, alebo sa podnikne rozhodujúci krok.
 • Tok prípadov v rámci siete SOLVIT (on-line sieť na účely riešenia problémov zdieľaná vnútroštátnymi správami jednotlivých štátov, ktorá sa zaoberá sťažnosťami týkajúcimi sa nesprávneho uplatňovania predpisov EÚ orgánmi verejnej správy) v roku 2005 ešte zosilnel, avšak v roku 2006 sa zjavne ustálil. Vďaka sieti SOLVIT by sa mohol vyriešiť vyšší počet prípadov. Zdá sa však, že jej potenciál sa naplno nevyužije v dôsledku chýbajúceho personálu v mnohých centrách siete SOLVIT, ako aj nedostatočného povedomia časti občanov a podnikateľských subjektov o tom, ako im táto sieť môže pomôcť.

Odporúčanie z roku 2004

 • V odporúčaní súvisiacom s transpozíciou smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu z roku 2004 sa uvádza súhrn osvedčených postupov členských štátov. Súčasne sa v ňom ďalším členským štátom odporúča implementovať podobné opatrenia.
 • Je pozoruhodné, že členským štátom, ktoré implementovali najviac odporúčaní, sa takisto najvýraznejšie darí v oblasti včasnej transpozície smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu a naopak: 9 z 10 členských štátov, ktorým patrí popredné miesto v súvislosti s implementáciou odporúčaní, si zároveň udržiava úroveň pod 1,5 % hranicou cieľového deficitu v transpozícii legislatívy. Na rozdiel od nich sa však vo všetkých 5 členských krajinách, v ktorých sa implementovalo najmenej odporúčaní, prekročila 1,5 % hranica cieľového deficitu v transpozícii legislatívy.

Výhody vnútorného trhu a význam implementácie

Vnútorný trh zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ týkajúceho sa zabezpečovania vyššieho rastu a zamestnanosti. Jeho prínosom sú milióny pracovných miest a miliardy EUR v dôsledku hospodárskeho rastu. Vnútorný trh občanom EÚ ponúka širší výber kvalitného tovaru a služieb, dáva im ešte väčšiu voľnosť cestovať, pracovať, študovať či žiť v iných štátoch EÚ, a pritom zabezpečuje efektívne pridelenie prostriedkov a lepšie možnosti obchodovania pre podnikateľské subjekty. Vnútorný trh však môže dosiahnuť svoj plný potenciál len v prípade efektívnej implementácie a uplatňovania právnych predpisov schválených na európskej úrovni zo strany členských štátov.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20


Side Bar