Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Bruksela, dnia 18 lipca 2006 r.

Tablica wyników rynku wewnętrznego: państwa członkowskie muszą zintensyfikować starania

Zgodnie z ostatnimi danymi z tablicy wyników rynku wewnętrznego państwa członkowskie muszą zintensyfikować starania mające na celu wdrażanie zasad rynku wewnętrznego do prawa krajowego. Średnio 1,9% dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, których termin wdrożenia już minął, nie zostało wdrożonych do prawa krajowego, co stanowi wzrost o 0,3% w stosunku do najlepszego jak dotąd wyniku – 1,6% uzyskanego w listopadzie 2005 r. (zob. IP/06/192). Oznacza to, że pozytywna tendencja z ostatnich lat osłabła i nie został osiągnięty przejściowy wskaźnik docelowy 1,5%, uzgodniony przez przywódców państw. Powolny jest również postęp w zakresie prawidłowego stosowania zasad rynku wewnętrznego: żadne ze „starych” państw członkowskich nie było w stanie dotrzymać obietnicy zmniejszenia o 50% liczby postępowań w sprawie naruszeń w latach 2003-2006.Pełna treść ostatniej „tablicy wyników rynku wewnętrznego” znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Charlie Mc Creevy, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Niemożliwość zejścia poniżej bariery 1,5% jest utratą wielkiej szansy. Bycie tak blisko od celu powinno było zachęcić państwa członkowskie do podwojenia starań. Zamiast tego znów się od celu oddalamy. Państwa członkowskie muszą ponownie skierować na właściwe tory swoje wysiłki związane z ich wdrażaniem.”

Transpozycja dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego

 • W lipcu 2006 r. wskaźnik braków w transpozycji, tj. odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, których przepisów nie wdrożono do prawa krajowego, wynosi 1,9 %, co oznacza wzrost w stosunku do wskaźnika z listopada 2005 r. wynoszącego 1,6%. Oznacza to, że osłabła pozytywna tendencja z poprzednich lat.
 • „Nowe” państwa członkowskie wciąż radzą sobie lepiej, przy średnim wskaźniku braków w transpozycji równym 1,5% w porównaniu do 2,2% dla „starych” państw członkowskich. Ich wysiłki wydają się jednak słabnąć i stoją one przed ryzykiem utraty wzorcowej pozycji, jaką posiadały przez ostatnie dwa lata dzięki terminowej transpozycji.
 • Jedynie 14 z 25 państw członkowskich znajduje się poniżej pułapu 1,5% w porównaniu z dniem 17 listopada 2005 r. Dania ma najniższy wskaźnik braków przed Cyprem, Węgrami, Litwą, Słowenią i Zjednoczonym Królestwem.
 • Oprócz Danii, jedynie Cypr, Austria i Zjednoczone Królestwo poprawiły swoje wskaźniki transpozycji przez ostatnie sześć miesięcy.
 • Ogółem 19 państw członkowskich powiększyło istniejące zaległości. Z wyjątkiem Luksemburga wydajność wszystkich państw członkowskich, które znajdowały się ponad pułapem 1,5% w listopadzie 2005 r. dalej spadła. Wydajność Włoch, Portugalii i Republiki Czeskiej spadła o dalsze 0,5% lub więcej.
 • Luksemburg wciąż znajduje się na ostatnim miejscu, podobnie jak Grecja, Włochy i Portugalia. Jednak Luksemburg zdołał znacznie zmniejszyć zaległości.
 • Trzy państwa członkowskie, które znajdowały się poniżej wskaźnika docelowego 1,5% w listopadzie 2005 r., teraz niestety przekroczyły go: Malta, Niemcy i Hiszpania.
 • Wskaźnik braków w transpozycji wynoszący 1,5% jest pułapem przejściowym. Najlepiej byłoby, gdyby wynosił on zero, a utrzymywanie braków poniżej 1,5% wymaga długoterminowych starań wszystkich państw członkowskich. Sukces Danii w dalszym obniżaniu wskaźnika do 0,5% pokazuje, że znajdowanie się poniżej przejściowego pułapu jest jak najbardziej możliwe do wykonania, pod warunkiem istnienia niezbędnej woli politycznej i dobrej organizacji.

Naruszenia

 • W strategii rynku wewnętrznego na lata 2003-2006 wezwano państwa członkowskie do zmniejszenia o połowę przypadków występowania naruszeń do 2006 r., lecz ani jedno państwo członkowskie nie zdołało osiągnąć redukcji o 50% w okresie tych trzech lat.
 • Jedynie pięć „starych” państw członkowskich obniżyło liczbę przypadków naruszeń: Belgia, Francja, Austria, Niderlandy i Irlandia.
 • Niektóre państwa członkowskie oprócz wysokiego wskaźnika braków w transpozycji mają również niską jakość transpozycji i/lub niewłaściwie stosują zasady rynku wewnętrznego. Tak jest w przypadku Grecji, Włoch i Portugalii, które dodatkowo zwiększyły i tak już wysoką liczbę nierozstrzygniętych przypadków naruszenia i jednocześnie mają najgorszą wydajność pod względem terminowej transpozycji.
 • Wartości liczbowych dla „nowych” państw członkowskich nie da się porównać z wartościami dla „starych” państw członkowskich, ponieważ dane dla „nowych” państw członkowskich są porównywane z listopadem 2005 r., a nie z kwietniem 2003 r. Jednak sytuacja w „nowych” państwach członkowskich wydaje się być korzystniejsza. Sześć nowych państw członkowskich zmniejszyło liczbę postępowań w sprawie naruszeń w ciągu ostatnich sześciu miesięcy: Republika Czeska, Malta, Słowacja, Estonia, Litwa i Słowenia. Tym niemniej, wyniki w Polsce i na Cyprze są bardzo niepokojące i państwa te muszą podjąć pilne działania, aby opanować tę sytuację.

Rozwiązywanie problemów

 • Spotkania „pakietowe” pomiędzy ekspertami Komisji a władzami państw członkowskich stanowią w dalszym ciągu skuteczny sposób rozwiązywania na wczesnym etapie przypadków naruszeń. Od lipca 2004 r. do Lipca 2005 r. odbyło się 25 spotkań „pakietowych”. W prawie 60% spraw znaleziono rozwiązanie w ciągu 6 miesięcy, bądź podjęto decydujące kroki.
 • Liczba spraw w systemie SOLVIT (sieć umożliwiająca rozwiązywanie on-line problemów pomiędzy administracjami krajowymi związanych ze skargami na niewłaściwe stosowanie przepisów UE przez władze publiczne) w dalszym ciągu rosła w 2005 r., lecz obecnie, w 2006 r., wydaje się być stabilna. SOLVIT ma możliwość rozwiązywania większej liczby spraw, jednak niedobór pracowników w pewnej liczbie centrów SOLVIT i niewiedza części obywateli i przedsiębiorstw na temat tego, w czym SOLVIT może im pomóc, wydają się uniemożliwiać pełną realizację jego potencjału.

Zalecenie z 2004 r.

 • W zaleceniu z 2004 r. w sprawie transpozycji dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego podsumowywano najlepsze praktyki stosowane w państwach członkowskich i zalecano pozostałym państwom członkowskim wprowadzenie w życie podobnych uzgodnień.
 • Znamienne jest, że te państwa członkowskie, które wdrożyły większość zaleceń, mają również najlepsze wyniki jeżeli chodzi o terminową transpozycję dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego i odwrotnie:• 9 z 10 państw członkowskich zajmujących pierwsze miejsca pod względem wdrażania zaleceń znajduje się również poniżej wartości 1,5% wskaźnika braków w transpozycji. W odróżnieniu do tego, wszystkie 5 państw członkowskich, które wdrożyły najmniej zaleceń znajduje się poniżej wartości 1,5% wskaźnika braków w transpozycji.

Korzyści płynące z rynku wewnętrznego i znaczenie wdrażania

Rynek wewnętrzny odgrywa kluczową rolę w realizacji celu UE zwiększenia wzrostu i tworzenia większej liczby miejsc pracy. Przyniósł on zatrudnienie dla milionów osób i miliardy euro dobrobytu. Daje on obywatelom UE szerszy wybór towarów i usług wysokiej jakości, a także swobodę podróżowania, pracy, uczenia się i mieszkania w pozostałych państwach UE, jednocześnie sprzyjając lepszemu przydziałowi zasobów i oferując przedsiębiorstwom większe możliwości handlowe. Jednak rynek wewnętrzny może osiągnąć swój pełny potencjał jedynie wtedy, gdy uzgodnione na poziomie europejskim prawodawstwo będzie skutecznie wdrażane i stosowane przez wszystkie państwa członkowskie.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20Side Bar