Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

Brüssel, 18. juuli 2006

Siseturu tulemustabel: liikmesriigid peavad oma pingutusi kiirendama

Euroopa Komisjoni viimase siseturu tulemustabeli kohaselt peavad liikmesriigid kiirendama oma pingutusi siseturueeskirjade rakendamisel riiklikes õigusaktides. Keskmiselt 1,9% siseturudirektiividest, mille rakendamise tähtaeg on möödunud, ei ole praeguseks riiklikesse õigusaktidesse üle võetud. See näitaja on 0,3% suurem kui siiani parim, 1,6% suurune tulemus novembris 2005 (vt IP/06/192). See tähendab, et viimaste aastate positiivne trend on seiskunud ja riigipeade kokkulepitud 1,5% suuruse puudujäägiga vahe-eesmärki pole saavutatud. Aeglane on ka siseturureeglite nõuetekohane kohaldamine: ükski „vana“ liikmesriik ei ole suutnud pidada kinni oma lubadusest vähendada ajavahemikus 2003–2006 nende suhtes algatatud rikkumismenetluste arvu 50% võrra. Viimase siseturu tulemustabeli kogu tekst on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy avaldas oma arvanust järgmiselt: „Oleme jätnud kasutamata suurepärase võimaluse alandada 1,5% piiri. Viimase korra edu oleks pidanud õhutama liikmesriike oma jõupingutusi kahekordistama. Selle asemel oleme me praeguse seisuga eesmärgist eemaldunud. Liikmesriigid peavad hakkama õigusaktide ülevõtmisel uuesti pingutama.”

Siseturudirektiivide ülevõtmine

 • Juulis 2006 oli ülevõtmise puudujääk – riiklikesse õigusaktidesse veel üle võtmata siseturudirektiivide protsent – 1,9%, mis on 0,3% suurem siiani parimast 1,6% suurusest tulemusest novembris 2005. See tähendab, et viimaste aastate positiivne trend on seiskunud.
 • „Uued” liikmesriigid, kelle keskmine ülevõtmispuudujääk on 1,5%, on edukamad kui „vanad“, kelle vastav näitaja on 2,2%. Siiski on ka nende pingutused aeglustunud ja nad on minetamas oma eesrindlikku kohta õigusaktide ülevõtmises viimase kahe aasta jooksul.
 • 25st liikmesriigist jäi ainult 14 puhul tulemus alla 1,5% piiri, novembris 2005 oli vastavaid riike 17. Kõige väiksem puudujääk on Taanil, järgnevad Küpros, Ungari, Leedu, Sloveenia ja Ühendkuningriik.
 • Võrreldes ülevõtmisnäitajatega kuus kuud tagasi on lisaks Taanile ainult Küpros, Austria ja Ühendkuningriik oma ülevõtmisnäitajaid parandanud.
 • Kokkuvõttes on 19 liikmesriiki oma olemasolevat mahajäämust suurendanud. Välja arvatud Luksemburg, on kõikide nende liikmesriikide, kelle näitajad olid novembris 2005 üle 1,5% piiri, praegused näitajad veelgi suurenenud. Itaalia, Portugali ja Tšehhi Vabariigi tulemused on suurenenud 0,5% ja rohkem.
 • Endiselt on viimane Luksemburg koos Kreeka, Itaalia ja Portugaliga. Luksemburg on suutnud siiski märkimisväärselt oma mahajäämust vähendada.
 • Kolme liikmesriigi – Malta, Saksamaa ja Hispaania – näitajad olid novembris 2005 alla 1,5% piiri, olles praegu kahjuks selle piiri ületanud.

 • Õigusaktide ülevõtmise 1,5%ne puudujääk on ajutine piir. Ideaalis peaks see näitaja olema null, kuid ka selle hoidmiseks alla 1,5% peavad riigid tegema jätkuvaid pingutusi. Taani suutis alandada oma puudujääginäitajat 0,5% ning tema edu näitab, et vajaliku poliitilise tahte ja kohaliku hea korralduse olemasolul on täiesti võimalik jääda oma näitajate osas alla ajutist piiri.

Rikkumised

 • Siseturustrateegias aastateks 2003-2006 kutsuti liikmesriike üles vähendama oma rikkumisjuhtumeid aastaks 2006 poole võrra, kuid ükski „vana“ liikmesriik ei olnud võimeline saavutama viimase kolme aasta jooksul rikkumismenetluste 50%list vähendamist.
 • Ainult viis „vana“ liikmesriiki – Belgia, Prantsusmaa, Austria, Madalmaad ja Iirimaa – vähendasid nende suhtes algatatud rikkumismenetluste arvu.
 • Teatavates liikmesriikides lisandub ülevõtmise suurele puudujäägile rakendamise halb kvaliteet ja/või siseturgu reguleerivate õigusaktide ebaõige kohaldamine. Seda võib täheldada Kreeka, Itaalia ja Portugali puhul, kelle olemasolevate rikkumisjuhtude juba niigi suur arv veelgi suurenes ja kelle näitajad on samal ajal ülevõtmise ajalise raamistiku põhjal halvimate seas.
 • „Uute“ liikmesriikide näitajaid ei saa võrrelda „vanade“ omadega, kuna „uute“ liikmesriikide näitajaid võrreldaks mitte aprilliga 2003, vaid novembriga 2005. Samas tundub, et „uutes“ liikmesriikides on olukord palju parem. Kuus uut liikmesriiki on viimase kuue kuu jooksul rikkumismenetluste arvu vähendanud. Need on: Tšehhi Vabariik, Malta, Slovakkia Vabariik, Eesti, Leedu ja Sloveenia. Samas on Poola ja Küprose tulemused väga murettekitavad ning olukorra kontrolli alla saamiseks peavad nimetatud riigid astuma kiireid samme.

Probleemi lahendus

 • Temaatilised kohtumised komisjoni ekspertide ja liikmesriikide ametiisikute vahel on jätkuvalt tõhus abinõu rikkumisjuhtumitele varajases staadiumis lahenduse leidmiseks. Juulist 2004 kuni juulini 2005 toimus 25 temaatilist kohtumist. Peaaegu 60% juhtude puhul leiti kuue kuu jooksul lahendus või võeti otsustavaid samme.
 • SOLVITis (riiklike ametiasutuste vaheline veebipõhine võrgustik, mille abil lahendatakse kaebusi, milles käsitletakse ELi eeskirjade väärkohaldamist riiklike ametiasutuste poolt) läbivaadatavate juhtumite arvu osas võis 2005. aastal täheldada jätkuvat tõusu, kuid praeguseks tundub, et see on seiskunud. SOLVITi võimsus lubaks leida lahenduse rohkematele juhtudele, kuid töötajate vähesus mitmetes SOLVITi keskustes ja teadlikkuse puudumine osa kodanike ja ettevõtete puhul selle kohta, mida SOLVIT saaks nende kasuks ära teha, tundub olevat takistuseks selle võimsuse täielikule ärakasutamisele.

2004. aasta soovitused

 • 2004. aasta soovitustes siseturudirektiivide ülevõtmise kohta on kokku võetud liikmesriikide parimad tavad ja antud teistele liikmesriikidele soovitus sarnaseid korraldusi rakendada.
 • On selgelt märgatav, et kõige rohkem soovitustega arvestanud liikmesriigid on saavutanud ka kõige paremaid tulemusi siseturudirektiivide õigeaegses ülevõtmises ja vastupidi: soovituste ülevõtmisel eesotsas olnud kümnest liikmesriigist üheksa puhul on näitajad alla õigusaktide ülevõtmise 1,5% puudujäägi. Seevastu kõigi viie soovitusi kõige vähem üle võtnud liikmesriigi näitajad on üle õigusaktide ülevõtmise 1,5% puudujäägi.

Siseturu kasulikkus ja rakendamise tähtsus

Siseturul on tähtis osa ELi majanduskasvu ja töökohtade arvu suurendamise eesmärgi täitmisel. Siseturg on loonud miljoneid töökohti ja miljardite eurode väärtuses lisaheaolu. See annab ELi kodanikele laiema valiku kvaliteetseid kaupu ja teenuseid ning suurema vabaduse reisida, töötada, õppida ja elada teistes ELi riikides, aidates samas kaasa tõhusamale ressursside jaotusele ning pakkudes ettevõtetele paremaid kauplemisvõimalusi. Kuid siseturu potentsiaali saab täielikult rakendada vaid siis, kui Euroopa tasandil kokkulepitud õigusakte rakendatakse ja kohaldatakse tõhusalt kõigis liikmesriikides.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20
Side Bar