Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/1008

V Bruselu dne 18. července 2006

Žebříček výsledků pro vnitřní trh: členské státy musí posílit úsilí

Členské státy musí posílit své úsilí o provádění pravidel vnitřního trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V současné době není do vnitrostátního práva provedeno v průměru 1,9 % směrnic o vnitřním trhu, u nichž lhůta pro provedení již uplynula, což je 0,3% zvýšení oproti dosud nejlepšímu výsledku 1,6 % dosaženému v listopadu 2005 (viz IP/06/192). Z toho vyplývá, že se pozitivní trend uplynulých let pozastavil a že se nepodařilo dosáhnout průběžného cíle 1,5 %, na kterém se dohodli vedoucí představitelé členských států. Pomalu se postupuje také při správném uplatňování pravidel vnitřního trhu – ani jeden ze „starých“ členských států nedokázal splnit svůj závazek snížit v období 2003 – 2006 počet řízení pro porušení práva o 50 %. Úplné znění nejnovější srovnávací tabulky pro vnitřní trh naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy řekl: „Prolomit hodnotu 1,5 % se nepodařilo, a tím se promarnila veliká příležitost. Členské státy měly v minulém období cíl na dosah a to je mělo pobídnout ke zdvojnásobení jejich úsilí. Namísto toho jsme se však nyní od cíle vzdálili. Členské státy musí své úsilí věnované provádění pravidel vnitřního trhu opět posílit.“

Provádění směrnic z oblasti vnitřního trhu

 • Deficit v provádění – tedy podíl směrnic z oblasti vnitřního trhu, které nebyly převedeny do vnitrostátního práva – v červenci 2006 představuje 1,9 %, což je 0,3% zlepšení ve srovnání s 1,6% deficitem v listopadu 2005. To znamená, že se pozitivní trend posledních let pozastavil.
 • „Nové“ členské státy nadále dosahují lepších výsledků. Jejich deficit v provádění je v průměru 1,5% ve srovnání s 2,2% deficitem ve „starých“ členských státech. Zdá se však, že se jejich úsilí zpomaluje, a může se tak stát, že tyto státy přestanou být vzorem, jak tomu bylo během uplynulých dvou let díky tomu, že včas prováděly právní předpisy.
 • Pod stropem 1,5 % se nachází pouze 14 z 25 členských států, zatímco v listopadu 2005 to bylo 17. Dánsko má nejnižší deficit, po něm následují Kypr, Maďarsko, Litva, Slovinsko a Spojené království.
 • Kromě Dánska došlo ke zlepšení ukazatelů v oblasti provádění během uplynulých šesti měsíců pouze na Kypru, v Rakousku a ve Spojeném království.
 • Celkem v 19 členských státech se počet dosud neprovedených právních předpisů ještě zvýšil. S výjimkou Lucemburska se výsledky všech členských států, které v listopadu 2005 byly nad 1,5% stropem, dále zhoršily. Itálie, Portugalsko a Česká republika se zhoršily dokonce o 0,5 % a více.
 • Lucembursko se stále ještě dělí o poslední místa s Řeckem, Itálií a Portugalskem. Lucembursku se však podařilo zpoždění v provádění právních předpisů ve značné míře zmenšit.
 • Tři členské státy, jež se v listopadu 2005 nacházely pod 1,5% stropem, jej nyní bohužel překročily. Jedná se přitom o Maltu, Německo a Španělsko.
 • Deficit v provádění ve výši 1,5 % je průběžným stropem. V ideálním případě by měl být deficit v provádění rovný nule a udržet jej pod hranicí 1,5 % vyžaduje trvalé úsilí všech členských států. Úspěšné snižování deficitu v Dánsku pod hranici 0,5 % svědčí o tom, že udržet se pod průběžným stropem je možné – za předpokladu, že existuje potřebná politická vůle a dobrá organizace.

Porušování práva

 • Strategie pro oblast vnitřního trhu na období 2003 – 2006 vyzvala členské státy, aby do roku 2006 snížily počet případů porušování práva Společenství na polovinu. Ani jednomu ze „starých“ členských států se však během tohoto tříletého období nepodařilo 50% snížení dosáhnout.
 • Pouze pět „starých“ členských států snížilo počet případů porušování práva vedených proti nim: Belgie, Francie, Rakousko, Nizozemsko a Irsko.
 • Některé členské státy mají vysoký deficit v provádění a navíc špatnou kvalitu provádění a/nebo nesprávně uplatňují pravidla vnitřního trhu. Taková je situace v Řecku, Itálii a Portugalsku, jejichž beztak již vysoký počet nevyřízených případů porušování práva dále vzrostl. Tyto země zároveň dosahují nejhorších výsledků v souvislosti s včasným prováděním do vnitrostátních zákonů.
 • Ukazatele pro „nové“ a „staré“ členské státy nelze vzájemně porovnávat, neboť ukazatele pro „nové“ členské státy se porovnávají se stavem v listopadu 2005, a nikoli v dubnu 2003. Situace v „nových“ členských státech však vypadá pozitivněji. V průběhu posledních šesti měsíců snížilo šest „nových“ členských států počet řízení pro porušení práva: jedná se o Českou republiku, Maltu, Slovenskou republiku, Estonsko, Litvu a Slovinsko. Výsledky v Polsku a na Kypru jsou ovšem velmi znepokojivé a tyto státy by měly přijmout okamžitá opatření k jejich nápravě.

Řešení problémů

 • Souhrnná jednání mezi odborníky Komise a orgány členských států jsou nadále účinným prostředkem při řešení případů porušení práva v rané fázi. V období od července 2004 do července 2005 se konalo 25 takových jednání. U téměř 60 % případů se řešení nalezlo nejpozději do šesti měsíců, anebo alespoň bylo dosaženo značného pokroku.
 • Počet stížností podaných síti SOLVIT (on-line síť na řešení problémů mezi vnitrostátními správními orgány, která se zabývá stížnostmi v souvislosti s nesprávným používáním pravidel EU veřejnými orgány) v roce 2005 dále narůstal, ale nyní v roce 2006 se zřejmě ustálil. SOLVIT má potenciál pro vyřešení většího počtu případů. Nedostatek personálu v řadě center SOLVIT a mizivé povědomí ze strany občanů a podniků o tom, co pro ně tato síť může učinit, však zřejmě brání plnému využití těchto možností.

Doporučení z roku 2004

 • Doporučení o provádění směrnic z oblasti vnitřního trhu z roku 2004 shrnulo nejlepší postupy v členských státech a doporučilo ostatním členským státům použít podobná opatření.
 • Je zajímavé, že členské státy, které většinu těchto doporučení uplatnily, také dosahují nejlepších výsledků v souvislosti s včasným prováděním směrnic z oblasti vnitřního trhu a naopak: devět z deseti členských států, jež zaujímají přední místa v uplatňování doporučení, také zůstává pod 1,5% deficitem v provádění. V porovnání s tím se všech pět členských států, které uplatnily nejnižší počet doporučení, nachází nad 1,5% deficitem v provádění.

Přínosy vnitřního trhu a význam provádění práva

Vnitřní trh hraje velmi důležitou úlohu při dosahování cílů EU v oblasti zvýšení růstu a tvorby pracovních míst. Vytvořil miliony pracovních míst a přinesl miliardy eur v podobě větší prosperity. Občanům EU nabízí širší výběr kvalitního zboží a služeb a větší svobodu cestování, práce, studia a života v jiných zemích EU. Přitom umožňuje mnohem efektivnější rozdělování zdrojů a podnikům otevírá lepší obchodní příležitosti. Avšak vnitřní trh bude schopen rozvinout svůj plný potenciál jen tehdy, pokud všechny členské státy účinně provedou a budou používat právní předpisy dohodnuté na úrovni EU.

Annex

Internal Market Scoreboard 15:

Transposition and application of Internal Market rules (details)

Transposition – EU-25 Member States

EU-25 Member State transposition deficit, as at 1/6/2006 – 1620 directives

Member State
DK
CY
HU
LT
SI
UK
EE
AT
PL
SK
SE
NL
FI
LV
ES
DE
FR
BE
IE
MT
CZ
PT
EL
IT
LU
Transposition Deficit (%)
0.5
1.0
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
3.0
3.7
3.8
3.8
3.8
Number of Directives
8
17
18
19
20
21
23
23
23
23
23
24
24
25
28
29
31
32
32
35
48
60
62
62
62

EU-15 Member State performance in meeting 0% target for Directives whose transposition is over 2 years late, as at 1/6/2006

Member State
DK
NL
AT
PT
FI
UK
ES
BE
IE
IT
SE
EL
DE
FR
LU
Number of Directives
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
6
6
8

Infringement cases against EU-15 Member States, as at 1 May 2006

Member State
DK
FI
LU
SE
NL
IE
BE
AT
PT
UK
EL
DE
FR
ES
IT
Number of open infringement cases
29
40
41
46
47
52
59
60
61
61
98
99
107
114
166

Infringement cases against EU-10 Member States, as at 1 May 2006

Member State
SI
EE
LT
SK
CZ
MT
LV
HU
CY
PL
Number of open infringement cases
1
4
4
5
7
7
8
11
16
20Side Bar