Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL HU

IP/05/839

Bryssel den 5 juli 2005

Skatt på personbilar: Kommissionen föreslår åtgärder som innebär att den inre marknaden fungerar bättre och att en hållbar utveckling främjas

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv som innebär att medlemsstaterna måste omstrukturera sina system för beskattning av personbilar. Syftet med förslaget är att få den inre marknaden att fungera bättre genom att de skattehinder som nu finns mot överföring av personbilar från en medlemsstat till en annan undanröjs. Därigenom främjas även en hållbar utveckling genom att skatteunderlaget för både registreringsskatt och årlig vägtrafikskatt omstruktureras så att det införs komponenter med direkt anknytning till koldioxidutsläpp från personbilar. Förslagets enda syfte är att införa ett gemensamt skattesystem för personbilar i EU. Det skulle inte innebära att skattesatserna harmoniserades eller att medlemsstaterna tvingades införa nya skatter.

”Efter det omfattande samråd som kommissionen har genomfört med berörda parter anser vi att det finns ett starkt stöd för ett avskaffande av den registreringsskatt som för närvarande leder till dubbelbeskattning av EU-medborgare och till en fragmentering inom den europeiska bilindustrin”, sade kommissionsledamoten med ansvar för tullar och skatter i EU, László Kovács, i en kommentar. ”Det finns också ett omfattande stöd för åtgärder som skattevägen skulle uppmuntra konsumenterna att välja mera miljövänliga personbilar”.

Kommissionens förslag om beskattning av personbilar består av följande tre delar:

  • Avskaffande av registreringsskatten under en övergångsperiod på fem till tio år. Medlemsstaternas inkomster påverkas inte om det parallellt med det gradvisa avskaffandet av registreringsskatten sker en ökning av den årliga vägtrafikskatten och, vid behov, andra skatter. En gradvis förändring skyddar bilägarna mot drastiska nedskrivningar av bilarnas värde. Under övergångsperioden har de medlemsstater som tillämpar höga registreringsskatter möjlighet att göra nödvändiga strukturella förändringar av sina skattesystem för personbilar.
  • Ett system som innebär att en medlemsstat i avvaktan på skattens avskaffande måste betala tillbaka en del av registreringsskatten om en personbil som är registrerad i den medlemsstaten senare exporteras eller överförs för gott till en annan medlemsstat. Denna åtgärd syftar till att både förhindra den dubbelbeskattning som för närvarande sker och göra denna typ av skatter rättvisare genom att ställa dem i proportion till hur mycket bilen faktiskt används i den berörda medlemsstaten. Ett liknande återbetalningssystem skulle införas beträffande den årliga vägtrafikskatten.
  • Införande av en koldioxidbaserad komponent i skatteunderlaget såväl för den årliga vägtrafikskatten som för registreringsskatten. Detta innebär att skatten differentieras på grundval av hur många gram koldioxid per kilometer som en personbil släpper ut. Senast den 31 december 2008 skall minst 25 % av den totala inkomsten från registreringsskatten och den årliga vägtrafikskatten härröra från den koldioxidbaserade komponenten i dessa skatter och denna andel bör senast 2010 ha ökat till 50 %.

Förslagstexten och bakgrundsmaterial till förslaget är tillgängliga på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Se även Memo/05/236


Side Bar