Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL HU

IP/05/839

Bruxelles, den 5. juli 2005

Personbilsbeskatning: Kommissionen foreslår at forbedre det indre markeds funktion og at fremme bæredygtighedsprincippet

Europa-Kommissionen har fremsat et direktivforslag, der pålægger medlemsstaterne at omlægge deres personbilsbeskatningsordninger. Forslaget tager sigte på at forbedre det indre markeds funktion ved at fjerne eksisterende skattemæssige hindringer for overførsel af personbiler fra en medlemsstat til en anden. Kommissionen ønsker også at fremme bæredygtighedsprincippet ved at omlægge beskatningsgrundlaget for både registreringsafgift og årlig vægtafgift, således at der fremover kommer til at indgå faktorer, der hænger direkte sammen med personbilers kuldioxidemissioner. Forslaget har udelukkende til formål at fastlægge et fælles grundlag for personbilsbeskatning i EU. Kommissionen ønsker ikke at harmonisere afgiftssatserne eller tvinge medlemsstaterne til at indføre nye afgifter.

“Efter afslutningen af de omfattende samråd, som Kommissionen har ført med de interesserede parter, er den af den opfattelse, at der er stor tilslutning til afskaffelse af registreringsafgifter, der pålægger EU-borgerne dobbeltbeskatning, og som skaber opsplitning i den europæiske bilindustri", har EU-kommissær for beskatning og toldunion, László Kovács, udtalt. “ Der er også betydelig støtte til indførelse af skatteforanstaltninger, der tilskynder forbrugerne til at vælge mere miljøvenlige personbiler”.

Kommissionens forslag til beskatning af personbiler indeholder tre elementer:

  • Afskaffelse af registreringsafgiften i løbet af en overgangsperiode på fem til ti år. Medlemsstaternes indtægter vil ikke blive påvirket, hvis den gradvise afskaffelse af registreringsafgiften ledsages af en tilsvarende forhøjelse af den årlige vægtafgift, og, om nødvendigt, andre afgifter. En gradvis ændring vil beskytte bilejere mod en voldsom devaluering af deres bilers værdi. En overgangsperiode giver de medlemsstater, der anvender høje registreringsafgifter, mulighed for at indføre de nødvendige strukturmæssige ændringer i deres bilbeskatningsordninger.
  • En ordning, hvorefter en medlemsstat pålægges at refundere en del af registreringsafgiften, så længe den ikke er helt afskaffet, i de tilfælde, hvor en personbil, der er indregistreret i den pågældende medlemsstat, efterfølgende eksporteres eller permanent overføres til en anden medlemsstat. Denne foranstaltning har til formål både at hindre den dobbeltbeskatning, der finder sted for øjeblikket, og at gøre denne form for beskatning mere rimelig ved at relatere den til den faktiske anvendelse af køretøjet i den pågældende medlemsstat. En lignende refusionsordning skal indføres for den årlige vægtafgift.
  • Indførelse af et CO2-element i beskatningsgrundlaget for både den årlige vægtafgift og registreringsafgiften. Dette vil betyde en skattedifferenciering på grundlag af det antal gram CO2-emissioner, som en bil udsender pr. kørt kilometer. Senest den 31. december 2008 skal mindst 25 % af de samlede skatteindtægter fra registreringsafgifter og årlige vægtafgifter stamme fra CO2-baserede beskatningselementer, og dette tal skal være steget til 50 % senest i 2010.

Yderligere oplysninger om forslaget og baggrunden herfor findes på denne adresse:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Der henvises også til: MEMO/05/236


Side Bar