Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Bryssel den 7 juni 2005

Statligt stöd: kommissionen drar upp riktlinjerna för en omfattande femårsreform av statsstödspolitiken för att främja tillväxt, sysselsättning och sammanhållning

Riktlinjerna för en omfattande reform av regler och förfaranden för statligt stöd under de kommande fem åren sammanfattas i en handlingsplan för statligt stöd som kommissionen antog nyligen. Kommissionen vill framför allt använda EG-fördragets regler om statligt stöd till att uppmuntra medlemsstaterna att bidra till Lissabonstrategin genom att inrikta stödet på att förbättra EU-företagens konkurrenskraft och skapa varaktiga arbetstillfällen (mer stöd till FoU, innovation och riskkapital till småföretag), säkerställa social och regional sammanhållning och förbättra de offentliga tjänsterna. Ett annat syfte är att rationalisera och effektivisera förfarandena, så att reglerna blir tydligare och mindre stöd behöver anmälas, samt att göra beslutsfattandet snabbare. Berörda parter uppmanas inkomma med synpunkter på handlingsplanen senast den 15 september, varefter detaljerade reformförslag kommer att läggas fram.

”Syftet med de reformer av det statliga stödet som skisseras i handlingsplanen är att ge medlemsstaterna en tydlig, omfattande och förutsägbar ram så att de kan bevilja statligt stöd som bidrar till sammanhållning, konkurrenskraft och offentliga tjänster av hög kvalitet” sade Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. ”Men innan jag kan lägga fram konkreta ändringsförslag vill jag se resultaten av det omfattande samråd – bl.a. med företag, medlemsstater och Europaparlament - som vi sätter igång på grundval av denna handlingsplan”, fortsatte Neelie Kroes.

Handlingsplanen för statligt stöd bygger på följande:

  • Mindre och bättre statligt stöd, i linje med Europeiska rådets upprepade uttalanden, så att offentliga medel används effektivt till fördel för EU-medborgarna genom ökad ekonomisk effektivitet, snabbare tillväxt, fler varaktiga arbetstillfällen, social och regional sammanhållning, bättre tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, en hållbar utveckling och kulturell mångfald.
  • Ett flexiblare ekonomiskt förhållningssätt, så att stöd som är mindre snedvridande, särskilt om pengar inte är så lättillgängliga på finansmarknaderna, kan godkännas lättare och snabbare och så att kommissionen kan inrikta sina resurser på de fall där risken för allvarliga snedvridningar av konkurrensen och handeln är större.
  • Vidare rationellare och effektivare förfaranden, bättre genomförande av statsstödsreglerna, större förutsägbarhet och ökad öppenhet. För närvarande måste medlemsstaterna exempelvis anmäla till kommissionen de flesta statliga stöd de vill bevilja. Kommissionen föreslår att fler åtgärder undantas från anmälningsskyldigheten och att förfarandena förenklas.
  • Delat ansvar mellan kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen kan inte förbättra regler och praxis för statligt stöd utan ett effektivt stöd från medlemsstaterna och deras fullständiga engagemang för att fullgöra sina skyldigheter att anmäla allt planerat stöd och tillämpa reglerna på rätt sätt.

Synpunkter ska skickas till Europeiska kommissionen med referensen ”State aid reform” till e-postadressen STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

Meddelandet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar