Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Bruselj, 7. junij 2005

Državne pomoči: Komisija predstavlja celovito petletno reformo politike državnih pomoči za spodbujanje rasti, delovnih mest in kohezije

Evropska komisija je pravkar sprejela akcijski načrt državnih pomoči, v katerem je opisala vodilna načela celovite reforme pravil in postopkov glede državnih pomoči za naslednjih pet let. Z uporabo pravil o državnih pomočeh iz Pogodbe ES namerava Komisija zlasti spodbuditi države članice, da prispevajo k Lizbonski strategiji tako, da pomoč osredotočijo na izboljšanje konkurenčnosti industrije EU in ustvarjanje trajnih delovnih mest (več pomoči za R&R, inovacije in rizični kapital za majhna podjetja), zagotavljanje socialne in regionalne kohezije ter izboljšanje javnih storitev. Namen Komisije je tudi racionalizirati in poenostaviti postopke, da bi pravila postala jasnejša in da bi se zmanjšalo število pomoči z obveznostjo priglasitve, ter pospešiti postopke odločanja. Zainteresirane strani so pozvane, da predložijo pripombe o akcijskem načrtu do 15. septembra, po tem datumu pa bodo predstavljeni podrobni predlogi reforme.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je pojasnila: „Cilj reform državnih pomoči, opisanih v akcijskem načrtu, je zagotoviti državam članicam jasen, celovit in predvidljiv okvir za izvajanje pomoči, ki bi prispevala h koheziji, konkurenčnosti in visoki kakovosti javnih storitev. Vendar pa bi pred oblikovanjem konkretnih predlogov za spremembe rada proučila rezultate obsežnega posvetovanja – tudi s podjetji, državami članicami in Evropskim parlamentom – ki ga pripravljamo na podlagi akcijskega načrta.“

Akcijski načrt državnih pomoči temelji na naslednjih elementih:

  • državni pomoči, ki manj izkrivlja in je bolje usmerjena, v skladu z večkratnimi deklaracijami Evropskega sveta za učinkovito uporabo javnih sredstev v korist državljanov EU v smislu izboljšanja gospodarske učinkovitosti, večje rasti in ustvarjanja trajnih delovnih mest, socialne in regionalne kohezije, izboljšanja storitev splošnega gospodarskega pomena, trajnostnega razvoja in kulturne raznolikosti
  • nadgrajenem gospodarskem pristopu, s katerim bi bilo mogoče lažje in hitreje odobriti pomoč, ki manj izkrivlja, zlasti v primeru manjše razpoložljivosti sredstev na finančnih trgih, in bi Komisiji omogočil, da osredotoči svoja sredstva na primere, ki lahko povzročijo hujša izkrivljanja konkurence in trgovine,
  • zagotavljanju racionalnejših in bolj učinkovitih postopkov, boljše izvajanje, višjo predvidljivost in večjo preglednost. Trenutno morajo na primer države članice Komisiji priglasiti večino državnih subvencij, ki jih nameravajo dodeliti. Komisija predlaga, da se iz obveznosti priglasitve izvzame več ukrepov in da se postopki poenostavijo.
  • deljeni odgovornosti med Komisijo in državami članicami: Komisija ne more izboljšati pravil in praks glede državnih pomoči brez učinkovite podpore držav članic in njihove polne zaveze, da bodo izpolnjevale svoje obveznosti v zvezi s priglasitvijo vseh načrtovanih pomoči in ustrezno izvajale pravila.

Pripombe lahko pošljete Evropski komisiji s pripisom „reforma državnih pomoči“ po elektronski pošti na STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT .

Besedilo Sporočila je na voljo na:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/.


Side Bar