Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Brusel 7. júna 2005

Štátna pomoc: Komisia predstavuje základné rysy komplexnej päťročnej reformy politiky štátnej pomoci na podporu hospodárskeho rastu, pracovných miest a súdržnosti

V akčnom pláne štátnej pomoci, ktorý práve Európska komisia prijala, sú načrtnuté hlavné zásady komplexnej reformy pravidiel a postupov poskytovania štátnej pomoci na nasledujúcich päť rokov. Komisia konkrétne zamýšľa využiť pravidlá štátnej pomoci, ktoré sa uvádzajú v Zmluve o založení ES, aby podnietila úsilie členských štátov prispievať k lisabonskej stratégii zameraním pomoci na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu EÚ a na vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest (viac pomoci pre výskum a vývoj, inovácie a rizikový kapitál pre malé firmy), na zabezpečenie sociálnej a regionálnej súdržnosti a zlepšenie verejných služieb. Komisia sa tiež snaží racionalizovať a zefektívniť postupy tak, aby boli jasnejšie pravidlá, aby sa oznamovalo menej pomoci a aby sa urýchlil rozhodovací proces. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby do 15. septembra podali pripomienky k akčnému plánu, na základe ktorých sa predložia podrobné návrhy reformy.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes k tomu uviedla: „ Reforma štátnej pomoci načrtnutá v akčnom pláne má za cieľ zabezpečiť pre členské štáty jasný, komplexný a predvídateľný rámec, aby mohli poskytovať štátnu pomoc, ktorá prispieva k súdržnosti, konkurencieschopnosti a vysokej kvalite služieb. Ale prv, ako predložím konkrétne návrhy na zmenu, chcem vidieť výsledky širokých konzultácií – zahŕňajúcich podniky, členské štáty a Európsky parlament – ktoré začíname na základe tohto akčného plánu.“

Akčný plán štátnej pomoci sa zakladá na týchto prvkoch:

  • Menej deformujúca a lepšie zacielená štátna pomoc v súlade s opakovanými vyhláseniami Európskej rady, aby sa verejné financie používali efektívne v prospech občanov EÚ na zvýšenie ekonomickej efektívnosti, ktorá spôsobí väčší rast a vytváranie trvalo udržateľných pracovných miest, sociálnu a regionálnu súdržnosť, zlepšenie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme, trvalo udržateľný rozvoj a kultúrnu rozmanitosť.
  • Prepracovanejší ekonomický prístup, aby sa ľahšie a rýchlejšie mohla schváliť menej deformujúca pomoc, najmä keď sú peniaze z finančných trhov ťažšie dostupné, aby Komisia skoncentrovala svoje zdroje na prípady, ktoré majú tendenciu spôsobovať vážnejšie deformácie hospodárskej súťaže a obchodu.
  • Komplexnejšie a efektívnejšie postupy, lepšie uplatňovanie, lepšiu predvídateľnosť a vyššiu transparentnosť. Členské štáty musia napríklad v súčasnosti oznamovať Komisii väčšinu štátnych dotácií, ktoré chcú poskytnúť. Komisia navrhuje vyňať viac opatrení z tejto oznamovacej povinnosti a zjednodušiť postupy.
  • Spoločná zodpovednosť Komisie a členských štátov: Komisia nemôže zlepšiť pravidlá a postupy štátnej pomoci bez účinnej podpory členských štátov a bez ich odhodlania plniť svoje povinnosti spojené s oznamovaním akejkoľvek plánovanej pomoci a so správnym uplatňovaním pravidiel.

Pripomienky sa posielajú Európskej komisii s uvedeným odkazom „reforma štátnej pomoci“ elektronickou poštou na adresu STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

Znenie oznámenia sa nachádza na: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar