Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Bruksela, dnia 7 czerwca 2005 r.

Pomoc państwa: Komisja przedstawia ogólny zarys pięcioletniej kompleksowej reformy polityki pomocy państwa na rzecz popierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i spójności

W przyjętym właśnie przez Komisję Europejską planie działań w zakresie pomocy państwa przedstawiono ogólne wytyczne kompleksowej reformy zasad i procedur tej pomocy na najbliższe pięć lat. Komisja zamierza w szczególności wykorzystać zasady pomocy państwa określone w Traktacie WE w celu zachęcenia Państw Członkowskich do wsparcia strategii lizbońskiej poprzez skoncentrowanie pomocy na podnoszeniu konkurencyjności przemysłu UE i tworzeniu stałych miejsc pracy (zwiększenie pomocy przeznaczonej na badania naukowe i rozwój, innowację i kapitał ryzyka dla małych firm), na zapewnieniu spójności regionalnej i społecznej oraz poprawie jakości usług publicznych. Komisja stawia sobie również za cel racjonalizację i usprawnienie procedur, tak, aby zasady stały się bardziej zrozumiałe, aby mniej przypadków pomocy trzeba było zgłaszać i aby można było przyspieszyć proces decyzyjny. Zainteresowane strony zachęca się do nadsyłania uwag na temat planu działań do dnia 15 września. Po upływie tej daty przedstawione zostaną szczegółowe propozycje reformy.

Komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes zauważyła: „Celem reformy zasad pomocy państwa przedstawionej w planie działań jest dostarczenie Państwom Członkowskim jasnych, kompletnych i przewidywalnych zasad ramowych tak, aby mogły przyznawać pomoc publiczną, która przyczyni się do podniesienia spójności, konkurencyjności i jakości usług publicznych. Zanim jednak przedstawię konkretne propozycje zmian, chciałabym poznać wyniki szeroko zakrojonych konsultacji, obejmujących przedsiębiorstwa, Państwa Członkowskie i Parlament Europejski, które rozpoczynamy w oparciu o ten plan działań.”

Plan działań w zakresie pomocy państwa opiera się na następujących elementach:

  • Zgodnie z wielokrotnie powtarzanymi oświadczeniami Rady Europejskie, pomoc państwa ma w mniejszym stopniu zakłócać konkurencję i być lepiej ukierunkowana. Pieniądze publiczne mają być spożytkowane z korzyścią dla obywateli UE, czyli mają służyć podniesieniu wydajności gospodarczej, wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy, spójności społecznej i regionalnej, poprawie jakości usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zrównoważonemu rozwojowi i różnorodności kulturowej.
  • Bardziej przejrzyste, z punktu widzenia gospodarki, podejście, tak, aby można było łatwiej i szybciej zatwierdzać pomoc, która w małym stopniu zakłóca konkurencję, zwłaszcza tam, gdzie dostępność pieniędzy na rynkach finansowych jest ograniczona. W ten sposób Komisja będzie mogła skoncentrować się na przypadkach mogących powodować poważniejsze zakłócenia konkurencji i handlu.
  • Bardziej ukierunkowane i skuteczne procedury, lepsze ich egzekwowanie, przewidywalność i większa przejrzystość. Na przykład, obecnie Państwa Członkowskie mają obowiązek zgłaszać Komisji większość planowanych dotacji państwowych. Komisja wnioskuje o wyłączenie większej ilości przypadków z obowiązku zgłaszania i o uproszczenie procedur.
  • Współodpowiedzialność Komisji i Państw Członkowskich: Komisja nie może usprawnić zasad i praktyk w zakresie pomocy państwa bez skutecznego wsparcia ze strony Państw Członkowskich i pełnego ich zaangażowania na rzecz wywiązywania się z obowiązku zgłaszania każdej planowanej pomocy i właściwego stosowania zasad.

Uwagi, opatrzone dopiskiem „reforma pomocy państwa”, należy przesyłać Komisji Europejskiej pocztą elektroniczną na adres STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

Tekst komunikatu jest dostępny na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar