Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Brussel, 7 juni 2005

Staatssteun: Commissie tekent voor komende vijf jaar ingrijpende hervorming staatssteunbeleid uit die groei, banen en cohesie moet bevorderen

De Europese Commissie heeft zopas het Actieplan Staatssteun goedgekeurd. Daarin staan de basisbeginselen voor een ingrijpende hervorming van de staatssteunregels en -procedures voor de komende vijf jaar uitgetekend. De Commissie wil met name de staatssteunregels van het EG-Verdrag gebruiken om lidstaten aan te moedigen hun bijdrage te leveren aan de Lissabonstrategie door bij het toekennen van steun in te zetten op de versterking van het concurrentievermogen van de EU-industrie en het creëren van duurzame banen (meer steun voor O&O, innovatie en risicokapitaal voor kleine ondernemingen), op het verzekeren van sociale en regionale cohesie en op een verbetering van de openbare diensten. Voorts wil de Commissie de procedures rationaliseren en stroomlijnen, zodat de regels overzichtelijker zijn, er minder steunmaatregelen hoeven te worden aangemeld en de besluitvorming wordt versneld. Belanghebbenden worden verzocht hun opmerkingen over het Actieplan vóór 15 september 2005 in te dienen. Daarna zullen gedetailleerde hervormingsvoorstellen worden gepresenteerd.

Neelie Kroes, Commissaris belast met het mededingingsbeleid verklaarde: "De hervormingen van het staatssteunbeleid zoals die in het Actieplan worden geschetst, zijn bedoeld om de lidstaten een helder, omvattend en voorspelbaar kader te bieden. Zo kunnen zij staatssteun verstrekken die cohesie, concurrentievermogen en hoogwaardige openbare diensten bevordert. Maar vooraleer ik concrete hervormingsvoorstellen doe, wil ik eerst het resultaat afwachten van de brede raadpleging - onder meer van het bedrijfsleven, de lidstaten en het Europees Parlement - waarvan dit Actieplan de start is."

Het Actieplan Staatssteun is op de volgende beginselen gebaseerd:

  • minder verstorende en beter gerichte staatssteun in de lijn van de herhaalde verklaringen van de Europese Raad: zo wordt overheidsgeld ook echt in het belang van de EU-burgers gebruikt om de economische doelmatigheid te verbeteren, meer groei en duurzame banen te scheppen, sociale en regionale cohesie te versterken, diensten van algemeen economisch belang te verbeteren en duurzame ontwikkeling en culturele diversiteit te bevorderen;
  • een verfijndere economische benadering, zodat minder verstorende steun (vooral wanneer het minder eenvoudig is middelen via de financiële markten aan te trekken) gemakkelijker en sneller kan worden goedgekeurd. Zo kan de Commissie haar onderzoeken ook concentreren op die zaken die de mededinging en het handelsverkeer het zwaarst kunnen verstoren
  • verder gestroomlijnde en doelmatigere procedures, een verbetering van het handhavingsbeleid, een toenemende voorspelbaarheid en meer transparantie. Een voorbeeld: momenteel moeten lidstaten bijna alle overheidssubsidies die zij willen toekennen, bij de Commissie melden. De Commissie stelt voor om meer maatregelen van deze aanmeldingsverplichting vrij te stellen en de procedure te vereenvoudigen;
  • een gedeelde verantwoordelijkheid voor de Commissie en de lidstaten: de Commissie kan de regels en praktijken op het gebied van staatssteun niet verbeteren wanneer de Lidstaten haar daarbij niet daadwerkelijk steunen en zij zich ten volle verbinden om hun verplichtingen inzake de aanmelding van steunvoornemens na te komen en de regels correct te doen toepassen.

Opmerkingen kunnen aan de Europese Commissie worden gezonden onder de vermelding "Hervorming staatssteun" via e-mail aan: stateaidgreffe@ec.europa.eu .

De tekst van de mededeling is te vinden onder:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar