Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Briselē, 2005. gada 7. jūnijā

Valsts atbalsts: Komisija izklāsta visaptverošu valsts atbalsta politikas reformu pieciem gadiem izaugsmes, darba vietu izveides un kohēzijas veicināšanai

Eiropas Komisijas nupat pieņemtajā Valsts atbalsta rīcības plānā ir izklāstīti pamatprincipi visaptverošai valsts atbalsta noteikumu un procedūru reformai nākamajiem pieciem gadiem. Komisija jo īpaši ir paredzējusi izmantot ES Līguma noteikumus par valsts atbalstu, lai sekmētu dalībvalstu ieguldījumu Lisabonas stratēģijā, koncentrējot atbalstu uz ES rūpniecības konkurētspējas uzlabošanu un pastāvīgu darba vietu izveidi (vairāk atbalsta pētniecībai un attīstībai, jauninājumiem un riska kapitālam maziem uzņēmumiem), sociālās un reģionālās kohēzijas nodrošināšanu un komunālo pakalpojumu uzlabošanu. Komisijas mērķis ir arī procedūru racionalizācija un vienkāršošana, lai noteikumi kļūtu skaidrāki un samazinātos paziņotā atbalsta apjoms, kā arī lai paātrinātu lēmumu pieņemšanas procesu. Interesenti tiek aicināti iesniegt atsauksmes attiecībā uz rīcības plānu līdz 15. septembrim; pēc šī datuma tiks sniegti sīki izstrādāti reformas priekšlikumi.

Konkurences komisāre Neelie Kroes komentēja: „Rīcības plānā izklāstīto valsts atbalsta reformu mērķis ir nodrošināt dalībvalstīm skaidru, visaptverošu un prognozējamu satvaru, lai tās varētu sniegt valsts atbalstu, kas sekmē kohēziju, konkurētspēju un augstu sadzīves pakalpojumu kvalitātes līmeni. Bet, pirms sniegt konkrētus priekšlikumus izmaiņām, es vēlos redzēt uzņēmējdarbības, dalībvalstu un Eiropas Parlamenta pārstāvju tādu plašu pārrunu rezultātus, ko mēs uzsākam, pamatojoties uz šo rīcības plānu.”

Valsts atbalsta rīcības plāna pamatā ir šādi elementi:

  • valsts atbalsts, kas ir mazāk destruktīvs, bet kura mērķi ir labāk izstrādāti, atbilstīgi Padomes atkārtotajām deklarācijām, lai valsts nauda tiktu efektīvi izmantota ES iedzīvotāju labā, uzlabojot ekonomikas efektivitāti, panākot lielāku izaugsmi un pastāvīgas darba vietas, sociālo un reģionālo kohēziju, uzlabojot vispārējas ekonomiskās intereses pakalpojumus, ilgtspējīgu attīstību un kultūras daudzveidību;
  • pilnveidotāka saimnieciskā pieeja, lai mazāk destruktīvu atbalstu varētu vieglāk un ātrāk apstiprināt, jo īpaši gadījumos, kad no finanšu tirgiem nauda nav tik vienkārši pieejama, un lai Komisija koncentrētu savus resursus gadījumiem, kad iespējami nopietnāki konkurences un tirdzniecības traucējumi,
  • vienkāršākas un efektīvākas procedūras, noteikumu labāka piemērošana, augstāks paredzamības līmenis un labāka pārredzamība. Piemēram, pašlaik dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai par lielāko daļu valsts subsīdiju, ko tās vēlas sniegt. Komisija ierosina attiecībā uz vairāk pasākumiem noteikt atbrīvojumu no šī paziņošanas pienākuma un vienkāršot procedūras;
  • dalīta atbildība starp Komisiju un dalībvalstīm: Komisija nevar uzlabot valsts atbalsta noteikumus un praksi bez efektīva dalībvalstu atbalsta un to stingras apņemšanās veikt savu paziņošanas pienākumu attiecībā uz jebkuru paredzēto atbalstu un pienācīgi īstenot noteikumus.

Atsauksmes ar norādi „state aid reform” jānosūta Eiropas Komisijai uz e-pasta adresi: STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

Paziņojuma teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar