Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Briuselis, 2005 m. birželio 7 d.

Valstybės pagalba: Siekdama skatinti augimą, sanglaudą ir kurti darbo vietas, Komisija rengia išsamią penkerių metų valstybės pagalbos politikos reformą

Pagrindiniai penkerių metų valstybės pagalbos taisyklių ir procedūrų išsamios reformos principai buvo neseniai apibrėžti Europos Komisijos priimtame Valstybės pagalbos veiksmų plane. Visų pirma Komisija ketina pasinaudoti EB Sutartyje nustatytomis valstybės pagalbos taisyklėmis, skatindama valstybes nares prisidėti prie Lisabonos strategijos skiriant pagalbą ES pramonės konkurencingumui gerinti ir nuolatinėms darbo vietoms kurti (daugiau pagalbos MTTP, naujovėms ir mažų įmonių rizikos kapitalui ), socialinei ir regioninei sanglaudai užtikrinti ir viešosioms paslaugoms gerinti. Komisija taip pat siekia tobulinti ir supaprastinti procedūras, kad taisyklės būtų aiškesnės, o apie pagalbą reikėtų pranešti rečiau, bei paspartinti sprendimų priėmimo procesą. Suinteresuotosios šalys kviečiamos iki rugsėjo mėn. 15 d. pateikti pastabas dėl veiksmų plano. Po to bus pristatyti išsamūs reformos pasiūlymai.

Už konkurenciją atsakinga komisarė Neelie Kroes teigė: „Veiksmų plane išdėstytų valstybės pagalbos reformų tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės turėtų aiškią, išsamią ir iš anksto žinomą sistemą, kuria remdamosi galėtų teikti valstybės pagalbą ir taip prisidėtų prie sanglaudos, konkurencingumo ir aukštos kokybės viešųjų paslaugų. Tačiau prieš pateikdama konkrečius pasiūlymus dėl pakeitimų, norėčiau, kad pagal šį veiksmų planą būtų surengtos išsamios konsultacijos su verslo atstovais, valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu.“

Valstybės pagalbos veiksmų planas grindžiamas šias punktais:

  • mažiau iškreipianti konkurenciją ir tikslingesnė pagalba, atitinkanti Europos Tarybos pakartotinius pareiškimus, kad valstybės pinigai turi būti veiksmingai panaudojami ES piliečių naudai – efektyvesnei ekonomikai, didesniam augimui ir nuolatinėms darbo vietoms kurti, socialinei ir regioninei sanglaudai skatinti, bendrųjų ekonominių interesų paslaugoms gerinti, tvariajai plėtrai ir kultūrų įvairovei.
  • lankstesnis ekonominis požiūris: kad lengviau ir greičiau būtų patvirtinama mažiau iškreipianti konkurenciją pagalba, ypač kai pinigus sunkiau gauti iš finansinių rinkų, ir kad Komisija sutelktų savo išteklius tokiems atvejams, kurie labiau iškreipia konkurenciją ir prekybą
  • paprastesnėms ir veiksmingesnėms procedūroms, geresniam reglamentavimui, didesniam nuspėjamumui ir skaidrumui. Pavyzdžiui, valstybės narės šiuo metu turi pranešti Komisijai apie daugelį pageidaujamų teikti valstybės subsidijų. Komisija siūlo daugiau priemonių atleisti nuo būtinybės teikti pranešimus ir supaprastinti procedūras.
  • bendra Komisijos ir valstybių narių atsakomybė: Komisija negali patobulinti valstybės pagalbos taisyklių ir praktikos be veiksmingos valstybių narių paramos ir jų besąlygiško įsipareigojimo pranešti apie bet kokią numatytą pagalbą ir tinkamai įgyvendinti taisykles.

Pastabas siųsti Europos Komisijai elektroniniu paštu STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT , su nuoroda „valstybės pagalbos reforma“.

Komunikato tekstą galima rasti adresu:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar