Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Bryssel 7. kesäkuuta 2005

Komissio suunnittelee perusteellista, viisivuotista valtiontukipolitiikan uudistusta talouskasvun, työllisyyden ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi

Euroopan komissio on juuri hyväksynyt valtiontuen toimintasuunnitelman, jossa esitetään suuntaviivat valtiontukisääntöjen ja -menettelyjen uudistamiseksi perusteellisesti seuraavien viiden vuoden aikana. Komissio aikoo saada EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen avulla jäsenvaltiot tukemaan Lissabonin strategiaa keskittämällä tukien myöntämisen EU:n teollisuuden kilpailukyvyn tehostamiseen ja pysyvien työpaikkojen luomiseen (enemmän tukea T&K- ja innovaatiotoimintaan ja riskipääomaan pienyrityksille), sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen ja julkisten palvelujen parantamiseen. Lisäksi komission tavoitteena on järkeistää ja tehostaa menettelyjä, jotta säännöistä saadaan selkeämmät, kaikkia valtiontukia ei enää tarvitse ilmoittaa ja päätöksenteko nopeutuu. Asianomaiset osapuolet voivat lähettää huomautuksia toimintasuunnitelmasta 15. syyskuuta 2005 saakka, minkä jälkeen komissio esittää yksityiskohtaiset uudistusehdotukset.

Kilpailusta vastaava komission jäsen Neelie Kroes kommentoi toimintasuunnitelmaa seuraavasti: ”Esitettyjen valtiontukiuudistusten tavoitteena on varmistaa, että jäsenvaltioilla on käytössään selkeät, kattavat ja ennustettavat puitteet, jotta ne voivat antaa valtiontukea, joka edistää yhteenkuuluvuutta, kilpailukykyä ja korkealaatuisia julkisia palveluja. Ennen käytännön muutosehdotusten esittämistä haluan kuitenkin nähdä toimintasuunnitelman pohjalta käynnistettävän laajan kuulemisen tulokset ja kuulla esimerkiksi yritysten, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kannan asiaan.”

Valtiontuen toimintasuunnitelma koostuu seuraavista osatekijöistä:

  • valtiontuen kilpailua vääristävien vaikutusten vähentäminen ja tuen tarkempi kohdistaminen Eurooppa-neuvoston usein esittämien lausuntojen mukaisesti, jotta voidaan tehostaa julkisten varojen käyttöä EU:n kansalaisten hyväksi parantamalla taloudellista tehokkuutta, nopeuttamalla talouskasvua, lisäämällä pysyviä työpaikkoja ja sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, tehostamalla yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja ja tukemalla kestävää kehitystä ja kulttuurin monimuotoisuutta;
  • tarkistettu taloudellinen lähestymistapa, jonka ansiosta valtiontuki, joka ei vääristä kilpailua, voidaan hyväksyä aiempaa helpommin ja nopeammin erityisesti aloilla, joilla on vaikea saada rahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Lähestymistavan ansiosta komissio voi myös keskittää resurssinsa asioihin, joissa kilpailun ja kaupan vääristymisen riski on suurin.
  • menettelyt tehostuvat, valtiontukisääntöjen täytäntöönpano ja valvonnan ennustettavuus paranevat ja avoimuus lisääntyy. Esimerkiksi nykyään jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle lähes kaikki valtiontuet, jotka ne aikovat myöntää. Komissio ehdottaa, että aiempaa useammat tukitoimenpiteet vapautetaan ilmoitusvelvoitteesta ja menettelyjä yksinkertaistetaan;
  • komission ja jäsenvaltioiden välinen vastuunjako: komissio ei voi parantaa valtiontukisääntöjä ja -käytäntöjä ilman jäsenvaltioiden tukea ja niiden antamaa sitoumusta ilmoittaa suunnitelluista tukitoimenpiteistä ja valvoa sääntöjen täytäntöönpanoa.

Huomautuksiin on liitettävä viite ”State aid reform”. Huomautukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT .

Tiedonanto on saatavilla seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar