Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Brüssel, 7. juuni 2005

Riigiabi: Komisjon kavandab riigiabipoliitika põhjalikku viieaastast reformi majanduskasvu, tööhõive ja ühtekuuluvuse edendamiseks

Euroopa Komisjoni äsja vastuvõetud riigiabi tegevuskavas esitatakse riigiabi eeskirjade ja korra ulatusliku reformi juhtpõhimõtted järgnevaks viieks aastaks. Peamiselt EÜ asutamislepingu riigiabi eeskirjadele toetudes kavatseb komisjon julgustada liikmesriike panustama Lissaboni strateegiasse, keskendades abi Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime suurendamisele, püsivate töökohtade loomisele (rohkem abi teadus- ja arendustegevusele, uuendustele ja väikefirmade riskikapitali tarbeks), sotsiaalse ja piirkondliku ühtekuuluvuse kindlustamisele ning avalike teenuste taseme tõstmisele. Samuti kavatseb komisjon kiirendada otsustamismenetlust ning tõhustada ja lihvida abi andmise korda, et eeskirjad oleksid selgemad ja abimeetmetest teavitamine ei oleks alati kohustuslik. Huvitatud pooltel palutakse esitada oma märkused tegevuskava kohta 15. septembriks, pärast mida esitatakse üksikasjalikud reformiettepanekud.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes märkis: “Tegevuskavas esitatud riigiabireformide eesmärgiks on kindlustada, et liikmesriikidel oleks selge, terviklik ja usaldatav raamistik sellise riigiabi andmiseks, mis aitaks kaasa konkurentsivõime tõstmisele ja kõrgetasemeliste avalike teenuste pakkumisele. Kuid enne konkreetsete muudatusettepanekute tegemist sooviksin ma näha selle tegevuskava alusel käivitatavate laialdaste, sh äriühingute, liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga peetavate konsultatsioonide tulemusi.
Riigiabi tegevuskava aluseks on järgmised põhimõtted:

  • Vähem moonutusi tekitav ja paremini suunatud riigiabi, mis on kooskõlas Euroopa Ülemkogu korduvate deklaratsioonidega – nii kasutatakse riigi raha ELi kodanike heaks otstarbekamalt, parandades majanduslikku tasuvust, kiirendades majanduskasvu, luues püsivaid töökohti ning sotsiaalset ja piirkondlikku ühtekuuluvust, parendades üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid ning edendades säästvat arengut ja kultuurilist mitmekesisust.
  • Läbimõeldum majanduslik lähenemine – nii on vähem moonutusi tekitavat riigiabi võimalik kergemini ja kiiremini heaks kiita, eriti kui rahastamisvõimalused rahaturgude kaudu on piiratud. Selle tulemusena saaks komisjon keskendada oma ressursid juhtumitele, mille puhul konkurentsi moonutamise risk on suurem, ning töötada
  • Välja sujuvamad ja tõhusamad menetlused, parandada jõustamisprotsessi ning suurendada prognoositavust ja läbipaistvust. Näiteks peavad liikmesriigid praegu teavitama komisjoni enamikust riigiabi andmise juhtumitest. Komisjon teeb ettepaneku vabastada rohkem abimeetmeid teavitamiskohustusest ning lihtsustada menetlusi.
  • Komisjoni ja liikmesriikide jagatud vastutus – komisjon saab parandada riigiabi eeskirju ja praktikat vaid liikmesriikide tõhusa toetuse korral ning nendepoolse kindla kohustusega abimeetmest teada anda ja korralikult eeskirju jõustada.

Märkused tuleb saata Euroopa Komisjoni e-posti aadressile STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT märksõnaga „state aid reform“.

Teatise teksti leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar