Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

Bruxelles, den 7. juni 2005

Statsstøtte: Kommissionen udstikker retningslinjerne for en omfattende femårig reform af statsstøttepolitikken, som skal fremme vækst, beskæftigelse og samhørighed

Grundprincipperne i en omfattende reform af statsstøttereglerne og -procedurerne i de kommende fem år er blevet skitseret i en handlingsplan på statsstøtteområdet, som Europa-Kommissionen netop har vedtaget. På grundlag af især EF-traktatens statsstøtteregler vil Kommissionen anspore medlemsstaterne til at bidrage til Lissabon-strategien ved at koncentrere støtten om forbedring af EU-virksomhedernes konkurrenceevne og oprettelse af varige job (mere støtte til F&U, innovation og risikovillig kapital til små virksomheder) og om fremme af social og regional samhørighed og forbedring af de offentlige tjenester. Kommissionen vil også rationalisere og strømline procedurerne, så reglerne bliver klarere og kræver anmeldelse af færre støtteforanstaltninger, ligesom den vil fremskynde beslutningsprocessen. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger til handlingsplanen inden den 15. september, hvorefter der vil blive fremsat detaljerede reformforslag.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes har udtalt følgende: "De statsstøttereformer, der er skitseret i handlingsplanen, skal sikre medlemsstaterne klare, omfattende og forudsigelige regler, så de kan yde statsstøtte, der bidrager til samhørighed, konkurrenceevne og offentlige tjenester af høj kvalitet. Men før jeg fremsætter konkrete reformforslag, ønsker jeg at se resultaterne af den brede høring – af bl.a. erhvervslivet, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet – som vi har iværksat på grundlag af denne handlingsplan".

Handlingsplanen på statsstøtteområdet bygger på følgende:

  • mindre fordrejende og bedre målrettet statsstøtte i overensstemmelse med Det Europæiske Råds gentagne erklæringer, så de offentlige midler udnyttes effektivt til gavn for EU's borgere i form af en bedre økonomisk effektivitet, højere vækst og varige job, social og regional samhørighed, bedre tjenester af generel økonomisk interesse, bæredygtig udvikling og kulturel forskelligartethed
  • en finere økonomisk indfaldsvinkel, så mindre fordrejende støtte kan godkendes lettere og hurtigere, især hvor det er vanskeligt at skaffe kapital på kapitalmarkederne, og så Kommissionen kan koncentrere sine ressourcer på sager, der i højere grad vil kunne skabe alvorlige fordrejninger af konkurrencen og samhandelen
  • mere strømlinede og effektive procedurer, bedre håndhævelse, større forudsigelighed og større gennemsigtighed. F.eks. skal medlemsstaterne for øjeblikket anmelde størstedelen af deres statsstøtte til Kommissionen. Kommissionen foreslår, at flere foranstaltninger fritages for anmeldelsespligten, og at procedurerne forenkles
  • et delt ansvar mellem Kommissionen og medlemsstaterne: Kommissionen kan ikke forbedre regler og praksis på statsstøtteområdet, uden at medlemsstaterne støtter det, og uden at de fuldt ud opfylder deres forpligtelser til at anmelde planlagte støtteforanstaltninger og at håndhæve reglerne korrekt.

Bemærkningerne bedes med angivelse af referencen "Statsstøttereform" sendt til Europa-Kommissionen pr. e-mail til STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

Meddelelsen findes på følgende websted: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar