Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/680

V Bruselu dne 7. června 2005

Státní podpora: Komise nastínila komplexní pětiletou reformu politiky státní podpory na povzbuzení hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a soudržnosti

Komisí právě přijatý akční plán státní podpory nastínil základní zásady komplexní reformy pravidel a postupů v oblasti státní podpory na příštích pět let. Komise by především chtěla použít pravidla o státní podpoře uvedená ve Smlouvě o ES, aby členské státy podpořila v jejich úsilí přispět k lisabonské strategii zaměřením podpor na zlepšení konkurenceschopnosti výrobního odvětví EU a vytváření trvale udržitelných míst (více podpor na výzkum a vývoj, inovace a rizikový kapitál pro malé podniky), na zajištění sociální a regionální soudržnosti a zlepšení veřejných služeb. Komise také usiluje o racionalizaci a zjednodušení postupů tak, aby pravidla byla jasnější, aby muselo být oznamováno méně opatření a aby rozhodování probíhalo rychleji. Zúčastněné strany mohou k akčnímu plánu podávat připomínky do 15. září. Poté budou představeny podrobné návrhy reformy.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová vysvětluje: „Reformy státní podpory tak, jak byly nastíněny v akčním plánu, usilují o zajištění toho, aby členské státy měly jasný, komplexní a předvídatelný rámec, a byly tudíž schopny poskytovat státní podporu, která přispěje k soudržnosti, konkurenceschopnosti a vysoké kvalitě veřejných služeb. Než však učiním konkrétní návrhy na změny, chci vědět, jaké podněty vyjdou z široké konzultace – včetně podniků, členských států a Evropského parlamentu – kterou na základě tohoto akčního plánu zahajujeme.“

Akční plán státní podpory je založen na těchto prvcích:

  • lépe cílená a hospodářskou soutěž méně narušující státní podpora odpovídající opakovaným prohlášením Evropské rady, na jejímž základě by veřejné prostředky byly účinně využívány ku prospěchu občanů EU, pokud jde o zlepšování výkonnosti hospodářství, podporu většího růstu a vytváření trvale udržitelných pracovních míst, sociální a regionální soudržnost, zlepšování služeb ve všeobecném hospodářském zájmu, udržitelný rozvoj a kulturní různorodost;
  • zjednodušený přístup, aby mohly být snadněji a rychleji schváleny podpory méně narušující hospodářskou soutěž, a to zvláště v případech, kdy peníze z finančních trhů nejsou snadno přístupné, a aby Komise soustředila své zdroje na případy, které s větší pravděpodobností způsobí vážnější narušení hospodářské soutěže a trhu
  • zjednodušené a efektivnější postupy, lepší provádění, vyšší předvídatelnost a zvýšenou transparentnost. V současné době například členské státy musí Komisi informovat o většině státních dotací, které chtějí udělit. Komise navrhuje vyjmout z této oznamovací povinnosti další opatření a postupy zjednodušit;
  • sdílená odpovědnost mezi Komisí a členskými státy: Komise nemůže zdokonalovat pravidla a postupy státní podpory bez účinné podpory členských států a jejich bezpodmínečného závazku dostát svým povinnostem při oznamování veškerých zamýšlených podpor a při náležitém prosazování pravidel.

Připomínky by měly být Evropské komisi zaslány s uvedením odkazu „reforma státní podpory“ v elektronické podobě na adresu STATEAIDGREFFE@CEC.EU.INT

Sdělení je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/others/action_plan/


Side Bar