Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/382

Βρυξέλλες, 1 Απριλίου 2005

Η Επιτροπή ζητά διευκρινίσεις από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και την εταιρεία Syngenta για τον αραβόσιτο Bt10

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε με επιστολή της προς τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και την εταιρεία βιοτεχνολογίας Syngenta, ζητώντας διευκρινίσεις για τον μη εγκεκριμένο, γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς Bt10. Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ και η εταιρεία Syngenta, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του Bt10 έχουν κοινοποιήσει μέχρι σήμερα, ενδέχεται να εξήχθη εκ παραδρομής ποσότητα έως 10 kg σπόρου της σειράς Bt10 αντί της σειράς Bt11 για ερευνητικούς σκοπούς στην Ισπανία και στη Γαλλία. Όλα τα παραχθέντα υλικά καταστράφηκαν. Επί πλέον, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι περίπου 1000 μετρικοί τόνοι τροφίμων και ζωοτροφών που έχουν παραχθεί από αραβόσιτο Bt10 ενδέχεται να εισήλθαν στην ΕΕ μέσω των διαύλων εξαγωγής του Bt11 από το 2001, δηλ. από τότε που άρχισε η εκ παραδρομής απελευθέρωση του Bt10. Κατά τη χθεσινή σύσκεψη με εκπροσώπους της εταιρείας Syngenta, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πληροφορήθηκαν ότι η σειρά Bt10 παρουσιάζεται ανθεκτική στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη.

Ο αρμόδιος για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών Επίτροπος της ΕΕ, κ. Μάρκος Κυπριανού, προέβη στην εξής δήλωση: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι εισήχθη στην ΕΕ ένας ΓΤΟ που δεν έχει εγκριθεί μέσω του ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης για τους ΓΤΟ, ενώ δεν έχει λάβει έγκριση και από καμία άλλη χώρα, και τώρα απευθυνόμαστε εγγράφως στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ ζητώντας τους να εξασφαλίσουν, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, ότι οι σημερινές και οι μελλοντικές εξαγωγές αραβόσιτου στην ΕΕ δεν θα περιέχουν ΓΤΟ που δεν έχουν λάβει έγκριση για κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Bt10. Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει και πάλι τη μεγάλη σημασία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση των ΓΤΟ

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος της ΕΕ, κ. Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ανεπιθύμητη επίδραση στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων ή στο περιβάλλον από αυτή την τυχαία απελευθέρωση, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα ελέγχου για να σταματήσουν την είσοδο του Bt10 στην επικράτειά τους. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να κοινοποιήσουν στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά προγενέστερες ή σημερινές εθνικές πειραματικές απελευθερώσεις του Bt11, αλλά και να εφαρμόσουν κάθε αναγκαίο μέτρο παρακολούθησης και επιτήρησης στα ευρύτερα όρια των περιοχών όπου πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω απελευθερώσεις

Η Επιτροπή ενημερώθηκε για πρώτη φορά στις 22 Μαρτίου από την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την εκ παραδρομής απελευθέρωση στις ΗΠΑ της μη εγκεκριμένης, γενετικώς τροποποιημένης σειράς αραβόσιτου που φέρει την ονομασία Bt10. Η Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Επί πλέον, η Επιτροπή ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να της διαβιβάσει αμέσως το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια για τον Bt10, καθώς και τις πλήρεις εκτιμήσεις επικινδυνότητας που αποτελούν τη βάση των εν λόγω πληροφοριών, και να πραγματοποιήσει έκτακτη επιθεώρηση όπως και να λάβει επίσημη θέση για τις ποσότητες που έχουν εξαχθεί, αναφέροντας παράλληλα και τους διαύλους στους οποίους ενδέχεται να διοχετεύθηκαν εντός της ΕΕ.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την εταιρεία Syngenta, υπεύθυνη για την ανάπτυξη της καλλιέργειας του αραβόσιτου Bt10, να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία για τον μοριακό χαρακτηρισμό του Bt10 και τη διάκρισή του από τον Bt11, καθώς και την ειδική μέθοδο ανίχνευσης και τα κατάλληλα υλικά αναφοράς για την ιχνηλασιμότητα του Bt10. Η Επιτροπή ζήτησε επίσης από την εταιρεία Syngenta να επιβεβαιώσει ότι το σύνολο των φυτεύσεων και του γονικού αποθέματος του Bt10 στις ΗΠΑ καταστράφηκε ή απομονώθηκε με σκοπό να καταστραφεί. Η εταιρεία Syngenta δεσμεύτηκε να παράσχει αυτά τα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι η εκ παραδρομής απελευθέρωση αυτής της μη εγκεκριμένης, γενετικώς τροποποιημένης καλλιέργειας δεν εγείρει καμία ανησυχία για τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές ή το περιβάλλον, βασιζόμενη στο γεγονός ότι η πρωτεΐνη Bt του Bt10 είναι παρόμοια με εκείνη του Bt11, ο οποίος είναι πλήρως εγκεκριμένος στις ΗΠΑ, ενώ έχει εγκριθεί και από την ΕΕ για χρήση στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ δεν πληροφόρησαν την Επιτροπή σχετικά με το γεγονός ότι ο αραβόσιτος Bt10, σε αντίθεση με τον Bt11, περιέχει το γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη. Η πληροφορία αυτή δόθηκε επισήμως στην Επιτροπή μόλις στις 31 Μαρτίου από την εταιρεία Syngenta. Σύμφωνα με τη συμβουλή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το γονίδιο της ανθεκτικότητας στην αμπικιλλίνη δεν πρέπει να περιέχεται στα φυτά που καλλιεργούνται για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Syngenta, το γονίδιο αυτό είναι ανενεργό στον αραβόσιτο Bt10.


Side Bar