Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT FI

IP/05/347

Bryssel den 21 mars 2005

Upphovsrätten på bibliotek: kommissionen ska se till att upphovsmännen får betalt

Europeiska kommissionen har beslutat att väcka talan mot Italien och Luxemburg i EG-domstolen, eftersom de ”rättigheter vad gäller offentlig utlåning” som infördes genom ett direktiv från 1992 inte har införlivats i dessa länders nationella lagstiftning. Genom att införa rättigheter vad gäller offentlig utlåning vill EU se till att kreativt arbete skyddas och främjas i hela unionen. Kommissionen har också inlett ett överträdelseförfarande mot Belgien, Finland och Sverige, eftersom dessa medlemsstater inte har följt EG-domstolens dom från 2004 om att införliva direktivet om upphovsrätt från 2001 (se IP/01/528). Om ingen ändring sker, kan kommissionen efter att ha avgett ett ”motiverat yttrande” med en formell begäran om att direktivet ska följas be EG-domstolen bötfälla dessa medlemsstater.

Rättigheter vad gäller offentlig utlåning: talan mot Italien och Luxemburg

I Italien och Luxemburg får upphovsmännen ingen ersättning när deras verk lånas ut av offentliga institutioner. I Luxemburg gäller detta alla offentliga institutioner med utlåningsverksamhet, och Italien gäller det offentliga musik- och bokbibliotek. Detta är i strid med direktivet om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området från 1992, som kräver att upphovsmännen ska få ersättning när deras verk hyrs eller lånas ut. Kommissionen har därför valt att väcka talan i EG-domstolen.

Enligt direktivet har upphovsmännen ensamrätten att godkänna eller förbjuda utlåning av verken. Direktivet ger dock medlemsstaterna möjlighet att göra undantag från denna rätt, förutsatt att upphovsmännen får ersättning när deras verk används på detta sätt. Det är staten som ska betala ersättning till upphovsmännen, även om verken lånas ut gratis till allmänheten.

Varken Italien eller Luxemburg har infört några rättsliga bestämmelser för att se till att upphovsmännen får ersättning när deras verk används i offentlig utlåning. Eftersom båda medlemsstaterna tidigare har informerat kommissionen om att de skulle följa direktivet, valde kommissionen i december 2004 att vänta med att fatta beslut om huruvida man skulle väcka talan. Kommissionen har dock inte fått några uppgifter om att åtgärder vidtagits för att följa direktivet. Italien och Luxemburg måste dessutom behandlas på samma sätt som de medlemsstater (Spanien, Irland och Portugal) mot vilka talan väcktes i domstolen i december förra året (se IP/04/1519).

Harmonisering av rättigheter vad gäller offentlig utlåning är en viktig fråga för den inre marknaden, bland annat eftersom de offentliga institutionernas utlåning kan påverka den kommersiella marknaden i betydande utsträckning. Möjligheten att låna en bok på ett offentligt bibliotek kan till exempel leda till lägre efterfrågan i bokhandeln.

Det kan leda till lägre inkomster för rättshavarna och därigenom indirekt minska incitamenten för skapande arbete, om de inte får ersättning även när deras verk lånas ut av offentliga bibliotek.

Direktivet om upphovsrätt från 2001: Belgien, Finland och Sverige har inte införlivat direktivet trots EG-domstolens dom

Direktivet om upphovsrätt från 2001 är viktigt när det gäller att uppdatera EU:s upphovsrättslagstiftning och skapa ett adekvat skydd för upphovsmän och andra rättshavare i den digitala miljön. Direktivet kräver att medlemsstaterna ska garantera ett adekvat rättsligt skydd mot dataintrång eller andra sätt att sätta ur spel de anordningar som förhindrar otillåten kopiering och annan utrustning som används för att skydda upphovsrätten när verk publiceras digitalt.

Direktivet syftar till att se till att allt upphovsrättsskyddat material - inbegripet böcker, filmer och musik - får ett adekvat skydd. Det skapar trygga ramar för handeln över gränserna med upphovsrättsskyddade varor och tjänster och kommer att stödja utvecklingen av e-handel med nya och multimediarelaterade produkter och tjänster.

Det är dessutom genom detta direktiv som EU och dess medlemsstater genomför WIPO:s två “Internetavtal” från 1996 som innebär att upphovsrättsskyddet anpassas till den digitala tekniken. Detta gör det ännu mer angeläget att införliva direktivet.

Genom beslut i rådet har medlemsstaterna enats om att införliva direktivet före den 22 december 2002. EG-domstolen har redan meddelat en dom mot Belgien, Finland, Sverige och Storbritannien (för territoriet Gibraltar), eftersom de inte införlivat direktivet. Kommissionen har nu beslutat att inleda överträdelseförfaranden mot Belgien, Finland och Sverige, eftersom de inte följt domstolens dom. När det gäller Storbritannien har kommissionen skjutit upp beslutet, eftersom brittiska myndigheter har informerat kommissionen om att direktivet inom kort kommer att börja införlivas på territoriet Gibraltar.

Aktuell information om överträdelseförfaranden mot alla medlemsstater finns på:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar