Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV

IP/05/347

Bryssel 21. maaliskuuta 2005

Tekijänoikeudet kirjastoissa: Komissio ryhtyy toimiin tekijöiden korvausten varmistamiseksi

Euroopan komissio on päättänyt haastaa Italian ja Luxemburgin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen, koska maat eivät ole saattaneet vuoden 1992 direktiiviä oikeudesta lainata yleisölle kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään. EU on ottanut lainausoikeuden käyttöön luovan työn suojelemiseksi ja kannustamiseksi koko unionissa. Samaan aihepiiriin liittyy myös rikkomismenettelyn käynnistäminen Belgiaa, Suomea ja Ruotsia vastaan, koska maat eivät ole noudattaneet vuonna 2004 annettua tuomioistuimen tuomiota, jonka mukaan niiden on pantava täytäntöön vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivi (ks. IP/01/528). Jos maat eivät edelleenkään noudata tekijänoikeusdirektiiviä, komissio voi, annettuaan ensin perustellun lausunnon, jolla virallisesti kehotetaan maita panemaan täytäntöön direktiivin säännökset, pyytää tuomioistuinta määräämään näille jäsenvaltioille sakon.

Oikeus lainata yleisölle: Italia ja Luxemburg tuomioistuimeen

Italiassa ja Luxemburgissa tekijät eivät saa mitään korvausta, kun heidän teoksiaan lainataan julkisista laitoksista. Luxemburgissa tämä koskee kaikkia julkisia lainauslaitoksia ja Italiassa julkisia kirjastoja ja musiikkikirjastoja. Tämä on vastoin vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista vuonna 1992 annettua EY-direktiiviä, jonka mukaan tekijöille on suoritettava korvaus, jos heidän teoksiaan annetaan vuokralle tai lainaksi. Komissio on siksi päättänyt viedä asiat tuomioistuimeen.

Direktiivin mukaan tekijöillä on yksinomainen oikeus antaa lupa teostensa lainaamiseen tai kieltää se. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltiot voivat kuitenkin tehdä poikkeuksia tästä oikeudesta sillä edellytyksellä, että tekiijät saavat korvauksen teostensa tällaisesta käytöstä. Valtion on varmistettava, että tekijät saavat korvauksen, vaikka teoksia lainattaisiin yleisölle ilmaiseksi.

Italiassa ja Luxemburgissa ei ole voimassa säännöksiä, joilla varmistettaisiin, että tekijät saavat korvauksen, jos heidän teoksiaan lainataan yleisölle. Molemmat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet aikovansa noudattaa direktiiviä, joten komissio lykkäsi joulukuussa 2004 päätöstään haastaa valtiot tuomioistuimeen. Komission tietojen mukaan valtiot eivät kuitenkaan ole vielä ryhtyneet toimenpiteisiin direktiivin panemiseksi täytäntöön. Lisäksi Italiaa ja Luxemburgia on käsiteltävä samalla tavoin kuin niitä jäsenvaltioita (Espanja, Irlanti ja Portugali), joiden asiat saatettiin tuomioistuimen käsiteltäväksi viime joulukuussa (ks. IP/04/1519).

Lainaamisoikeuden yhdenmukaistaminen on tärkeätä yhtenäismarkkinoiden kannalta muiden muassa siksi, että julkisten laitosten lainaustoiminnalla voi olla huomattava vaikutus kaupallisiin markkinoihin. Esimerkiksi jos kirja voidaan lainata julkisesta kirjastosta, sitä ehkä ostetaan vähemmän. Tämä voi alentaa oikeudenomistajan tuloja ja siten vähentää kiinnostusta luovaan työhön, ellei heille makseta korvausta teosten lainaamisesta julkisista kirjastoista.

Vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivi: panematta täytäntöön Belgiassa, Suomessa ja Ruotsissa tuomioistuimen päätöksestä huolimatta

Vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivi on tärkeä osa EU:n tekijänoikeuslainsäädännön ajan tasalle saattamisessa ja tekijöiden sekä muiden oikeuksien haltijoiden oikeuksien asianmukaisen tason varmistamisessa digitaalisessa ympäristössä. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltioiden on taattava riittävä oikeudellinen suoja tietojärjestelmiin murtautumista ja muunlaista digitaalisesti julkaistujen teosten tekijänoikeuksien suojaamiseen käytettävien kopioinnin estojärjestelmien ohittamista vastaan.

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että tekijänoikeuksien alainen aineisto, kuten kirjat, elokuvat ja musiikki, tulee riittävällä tavalla suojatuksi. Se takaa suojatun toimintaympäristön tekijänoikeuksien piiriin kuuluvien tavaroiden ja palvelujen kansainväliselle kaupalle ja edistää uusien ja multimediaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen sähköistä kauppaa.

Lisäksi direktiivi on väline, jolla Euroopan unioni jäsenvaltioineen panee täytäntöön Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n kaksi vuodelta 1996 peräisin olevaa ”Internet-sopimusta”, joiden avulla tekijänoikeussuoja ulotetaan digitaaliteknologiaan. Siksi direktiivin täytäntöönpano on erityisen tärkeätä.

Kun direktiivi hyväksytiin neuvostossa, jäsenvaltiot sopivat, että se pannaan täytäntöön ennen 22. päivää joulukuuta 2002. Yhteisöjen tuomioistuin on jo antanut tuomionsa Belgiaa, Suomea, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa (Gibraltarin alueen osalta) vastaan direktiivin täytäntöönpanon laiminlyönnin vuoksi. Komissio on nyt päättänyt käynnistää rikkomismenettelyn Belgiaa, Suomea ja Ruotsia vastaan, koska maat eivät ole noudattaneet tuomioita. Yhdistyneen kuningaskunnan osalta komissio on lykännyt päätöstä menettelyn käynnistämisestä, koska maan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että täytäntöönpano Gibraltarin osalta toteutuu pian.

Tuoreimmat tiedot rikkomisesta aiheutuvista menettelyistä kaikkien jäsenvaltioiden osalta ovat nähtävillä seuraavassa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm


Side Bar