Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV EL ET LT

IP/05/319

Briselē, 2005. gada 16. martā

Enerģētikas tirgu atvēršana — desmit dalībvalstis kavējas ieviest jaunos ES noteikumus

Šodien Eiropas Komisija nosūtīja argumentētu atzinumu Vācijai, Beļģijai, Igaunijai, Īrijai, Lietuvai, Latvijai, Zviedrijai, Grieķijai, Spānijai un Luksemburgai sakarā to, ka minētās valstis savos tiesību aktos nav transponējušas vienu vai abas ES direktīvas par gāzes un elektrības iekšējo tirgu. Komisija 2004. gada oktobrī par to oficiāli brīdināja 18 valstis, un šis ir jau otrais posms pārkāpumu konstatēšanas procedūrā. Lai gan stāvoklis ir uzlabojies, Komisija ar nožēlu atzīst, ka desmit dalībvalstis gandrīz divus gadus pēc minēto direktīvu pieņemšanas 2003. gada jūnijā vēl aizvien nav tās transponējušas. „Ar likumu izdošanu vien nepietiek; pašu pieņemtie noteikumi ir arī jāpiemēro, un Komisija izmantos visus tās rīcībā esošos līdzekļus, lai dalībvalstis to neaizmirstu. Šie tiesību akti ir būtisks solis patiesi konkurētspējīga ES enerģētikas tirgus izveides virzienā un viens no priekšnoteikumiem sekmīgai Lisabonas stratēģijas īstenošanai,” uzsvēra enerģētikas komisārs Andris Piebalgs.

Komisija nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu desmit dalībvalstīm (sk. pielikumā pievienoto tabulu), kuras arī pēc oficiāla brīdinājuma saņemšanas vēl joprojām nav transponējušas direktīvu par elektrības iekšējo tirgu un/vai direktīvu par gāzes iekšējo tirgu[1].

Šīs divas direktīvas ir būtiski svarīgas kā elementi, kas nodrošina elektrības un gāzes tirgu atvēršanas sekmīgu norisi Eiropas Savienībā. Tās paredz, ka no 2004. gada 1. jūlija juridiskās personas var brīvi izvēlēties elektrības vai gāzes piegādātāju, bet fiziskās personas to varēs no 2007. gada 1. jūlija. Minētajās direktīvās iespēja brīvi konkurēt ir apvienota ar augstas pakalpojumu kvalitātes saglabāšanu, pakalpojumu universālumu un mazāk aizsargātu patērētāju grupu aizsardzību, kā arī ar piegāžu drošības mērķiem.

Šīs direktīvas iezīmē ES enerģētikas tirgus aprises nākamībā, un tās ir pamats, kas enerģētikas jomā ļauj veidot partnerattiecības ar ES kaimiņvalstīm, jo īpaši ar Rietumbalkānu valstīm.

Komisija norāda, ka iespēja brīvi konkurēt pati par sevi nedos konkrētu rezultātu tūlīt pēc direktīvu transponēšanas, taču tā izpaudīsies virknē dažādu rādītāju, piemēram, piegādātāju nomaiņas gadījumu skaitā. Tādēļ Komisija rūpīgi seko enerģētikas tirgu integrēšanas norisei un tam, cik lielā mērā šie tirgi ir atvērti konkurencei, un ik gadu publicē ziņojumu[2], kurā sniedz salīdzinošu novērtējumu un kura jaunākais izdevums  publicēts 200 5 . gada  janvārī . Līdz 2006. gada 1. janvārim  Eiropas Komisija publicēs  konkurences komisāres Neelie Kroes un enerģētikas komisāra Andra Piebalga kopīgo ziņojumu par tirgus darbību.

Pielikuma tabulā rodams veikto transponēšanas pasākumu kopsavilkums.

ANNEXE

Etat de la communication des mesures de transposition

(MNE – mesures nationales d’exécution)

 
Directive 2003/54/CE
Electricité
Directive 2003/55/CE
Gaz
BELGIQUE
 
Avis motivé
Avis motivé
R. TCHEQUE
 
MNE communiquées
Dérogation
                                                           
DANEMARK
 
MNE communiquées
MNE communiquées
ALLEMAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
ESTONIE
 
 
Avis motivé
GRECE
 
Avis motivé
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
ESPAGNE
 
Avis motivé
Avis motivé
FRANCE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
IRLANDE
 
MNE communiquées
Avis motivé
ITALIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
CHYPRE
 
MNE communiquées
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
LETTONIE
 
Avis motivé
Avis motivé
LITUANIE
MNE communiquées 
 
Avis motivé
LUXEMBOURG
 
Avis motivé
Avis motivé
HONGRIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées 
 
MALTE
 
MNE communiquées
Dérogation
Absence  d’infrastructure gazière
PAYS-BAS
 
MNE communiquées
MNE communiquées
AUTRICHE
MNE communiquées
 
MNE communiquées
POLOGNE
 
Report
Report
PORTUGAL
 
Report
Dérogation
Marché émergent pour le gaz
SLOVENIE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SLOVAQUIE
 
MNE communiquées
MNE communiqués
FINLANDE
 
MNE communiquées
MNE communiquées
SUEDE
 
Avis motivé
Avis motivé
ROYAUME-UNI
 
MNE communiquées
MNE communiquées


Side Bar