Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT EL SL

IP/05/318

Bruksela, dnia 16 marca 2005 r.

Komisja Europejska przesyła Państwom Członkowskim powiadomienia o nieprzestrzeganiu prawa z powodu opóźnień we wdrożeniu europejskich przepisów dotyczących biopaliw

Komisja Europejska skierowała dziś powiadomienia o nieprzestrzeganiu prawa do dziewięciu Państw Członkowskich, które nie poinformowały jeszcze o docelowym udziale biopaliw na ich rynkach w 2005 r., do czego zobowiązują je europejskie przepisy dotyczące biopaliw. Według tych przepisów udział biopaliw w całkowitej sprzedaży benzyny i oleju napędowego w Państwach Członkowskich musi stopniowo wzrastać, poczynając od 2% w roku 2005 do przynajmniej 5,75% w 2010 r. W planie działania przyjętym w 2001 r. w celu wspierania wykorzystania paliw alternatywnych w sektorze transportu stwierdzono, że wykorzystanie paliw (takich jak etanol i biodiesel) uzyskiwanych z produktów rolnych to technologia o największym krótko- i średnioterminowym potencjale. „Sektor transportu jest obecnie niemal zupełnie uzależniony od paliw produkowanych na bazie ropy naftowej” stwierdził Andris Piebalgs, Komisarz ds. Energii. „Państwa Członkowskie muszą koniecznie wypełnić swoje zobowiązanie do opracowania strategii dotyczących alternatywnych paliw w sektorze transportu, oraz do przeciwstawienia się tej nadmiernej zależności, która w Unii Europejskiej jest przyczyną poważnych obaw dotyczących zarówno środowiska jak i bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię.”

Belgia, Włochy, Luksemburg, Polska i Słowenia nie przekazały jeszcze Komisji krajowych sprawozdań, które powinny być gotowe do dnia 1 lipca 2004 r. zgodnie z dyrektywą dotyczącą biopaliw[1]. Cypr i Estonia przekazały krajowe sprawozdania, ale nie zawierają one informacji o docelowym udziale biopaliw. Docelowe wartości wymienione w krajowych sprawozdaniach Francji i Portugalii nie są zaś ostateczne.

Biopaliwa odgrywają istotną rolę w europejskiej polityce transportowej i energetycznej, ponieważ stanowią jedną z niewielu dostępnych możliwości zastąpienia benzyny i oleju napędowego. Poprzez unikanie emisji gazów cieplarnianych przyczyniają się też do walki ze zmianami klimatycznymi, zwiększają zróżnicowanie europejskich źródeł energii, zmniejszają uzależnienie od importu ropy naftowej, a także otwierają nowe rynki zbytu dla europejskiego rolnictwa.

Biopaliwa mogą zastępować tradycyjne paliwa lub stanowić do nich dodatek; są one uzyskiwane poprzez przetwarzanie lub fermentację niekopalnych zasobów biologicznych takich jak oleje roślinne, buraki cukrowe, zboża i inne uprawy oraz odpady organiczne. Należy do nich biodiesel produkowany z nasion oleistych (zwłaszcza rzepaku) i zużytego oleju spożywczego, bioetanol produkowany ze zbóż i roślin wykorzystywanych do produkcji cukru oraz biogaz uzyskiwany z gazów powstających na składowiskach odpadów oraz z odpadów z gospodarstw rolnych.

W ubiegłym miesiącu przesłane zostały powiadomienia o nieprzestrzeganiu prawa do 19 Państw Członkowskich, które nie poinformowały Komisji o środkach zastosowanych przez nie w celu transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, co miało nastąpić do dnia 31 grudnia 2004 r. Są to: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Poza tym niektóre Państwa Członkowskie wyznaczyły docelowy udział biopaliw w rynku w 2005 r. poniżej wartości referencyjnej ustanowionej w dyrektywie, wynoszącej 2%. Komisja bada obecnie, czy państwa te przedstawiły odpowiednie uzasadnienia dokonanych redukcji.
Dodatkowe informacje znajdują się w załączonej tabeli, która przedstawia obecną sytuację w zakresie wdrożenia dyrektywy o biopaliwach w Państwach Członkowskich.

The present position with regard to the implementation of the biofuels Directive (2003/30) in the Member States – state of play on 7.3.5

(yellow boxes indicate the grounds for the letters of formal notice already sent or about to be sent; grey boxes indicate possible grounds for future letters of formal notice, still under examination/preparation)

MS
transposition
national report
 
 
national report submitted?
contains 2005 target?
is target definitive?
what is the target?
AT
not communicated
ü
ü
x
–letter under preparation
2.5 %
BE
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
CY
not communicated
ü
x
n.a.
n.a.
CZ
recently sent documents – under study
ü
ü
ü
3.7% (2006)
DK
transposed
 
ü
ü
ü
0 %
EE
recently sent documents – under study
ü
x
n.a.
n.a.
FI
not communicated
ü
ü
ü
0.1 %
FR
not communicated
ü
ü
x
1.2 %
DE
recently sent documents – under study
ü
ü
ü
2 %
GR
not communicated
ü
ü
ü
0.7 %
HU
not communicated
ü
ü
ü
0.4-0.6 %
IE
not communicated
ü
ü
ü
0.06 %
IT
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
LA
not communicated
ü
ü
ü
2 %
LI
transposed
ü
ü
ü
2 %
LU
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
MT
transposed
ü
ü
ü
0.3 %
NL
not communicated
ü
ü
ü
2% (2006)
PL
transposed
x
n.a.
n.a.
n.a.
PT
not communicated
ü
ü
x
1.15 %
SK
not communicated
ü
ü
x
-letter under preparation
2 %
SI
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
ES
transposed
ü
ü
ü
2 %
SV
not communicated
ü
ü
ü
3 %
UK
transposed
ü
ü
ü
0.3 %

 


[1] Dyrektywa 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, Dz. U. L 123 z 17.5.2003.


Side Bar