Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT PL SL

IP/05/318

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2005

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί τα κράτη μέλη για καθυστερήσεις εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα βιοκαύσιμα

Η Επιτροπή έστειλε σήμερα επίσημες προειδοποιητικές επιστολές σε εννέα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει το στόχο για το μερίδιο των βιοκαυσίμων κατά το 2005, όπως απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βιοκαύσιμα. Με τη νομοθεσία αυτή απαιτείται όλο και μεγαλύτερο ποσοστό βιοκαυσίμων στις συνολικές ποσότητες πετρελαίου κίνησης και βενζίνης που πωλούνται στα κράτη μέλη, ξεκινώντας από 2% το 2005 και σταδιακώς αυξανόμενο ώστε το 2010 να επιτευχθεί ελάχιστο ποσοστό 5,75% επί των πωλούμενων καυσίμων. Το πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε το 2001 για την ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές έδειξε ότι η χρήση καυσίμων (όπως αιθανόλης και βιοντίζελ) προερχόμενων από γεωργικές πηγές αποτελούσε την τεχνολογία με τις καλύτερες προοπτικές στο βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. «Η αγορά των μεταφορών εξαρτάται σήμερα σχεδόν εξ ολοκλήρου από καύσιμα με βάση το πετρέλαιο», δήλωσε ο Andris Piebalgs, Επίτροπος αρμόδιος για την Ενέργεια. «Αποτελεί πλέον κατεπείγουσα ανάγκη αφενός να εκπληρώσουν όλα τα κράτη μέλη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ως προς την ανάπτυξη στρατηγικής εναλλακτικών καυσίμων για τις μεταφορές και αφετέρου να αντιμετωπίσουν αυτή την υπέρμετρη εξάρτηση που αποτελεί σοβαρή πηγή περιβαλλοντικών ανησυχιών και εφοδιαστικών προβλημάτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Σλοβενία δεν έχουν ακόμη υποβάλλει στην Επιτροπή την εθνική τους έκθεση, όπως όφειλαν να το έχουν πράξει μέχρι την 1η Ιουλίου 2004 με βάση την οδηγία για τα βιοκαύσιμα([1]). Οι εθνικές εκθέσεις της Κύπρου και της Εσθονίας έχουν υποβληθεί, αλλά δεν περιλαμβάνουν στόχο για το μερίδιο των βιοκαυσίμων. Τέλος, δεν είναι οριστικοί οι στόχοι που αναφέρονται στις εθνικές εκθέσεις της Γαλλίας και της Πορτογαλίας.

Τα βιοκαύσιμα πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και ενέργειας επειδή αποτελούν μία από τις λίγες διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές με την οποία η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα αντικατασταθούν ως καύσιμα για τις μεταφορές. Με τα βιοκαύσιμα αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή με την αποφυγή της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, εξασφαλίζεται διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της Ευρώπης και μειώνεται η εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου. Τα βιοκαύσιμα ανοίγουν επίσης νέες αγορές για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Τα βιοκαύσιμα μπορούν να υποκαταστήσουν ή να αναμιχθούν με συμβατικά καύσιμα και παράγονται με την κατεργασία ή ζύμωση μη ορυκτών βιολογικών πόρων, όπως φυτικών ελαίων, ζαχαρότευτλων, σιτηρών και άλλων καλλιεργειών και υλικών από οργανικά κατάλοιπα. Περιλαμβάνουν το βιοντίζελ που παράγεται από ελαιούχους σπόρους (ιδίως ελαιοκράμβης) και από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια· την βιοαιθανόλη που παράγεται από σιτηρά και ζαχαρώδη φυτά· και το βιοαέριο που παράγεται από αέρια χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και από απόβλητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τον παρελθόντα μήνα απεστάλησαν επίσημες προειδοποιητικές επιστολές σε 19 κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για την ενσωμάτωση της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία (έπρεπε να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2004). Τα κράτη αυτά ήσαν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Σουηδία.

Τέλος, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ορίσει, για το μερίδιο των βιοκαυσίμων στην αγορά κατά το 2005, στόχους χαμηλότερους από την τιμή αναφοράς του 2% που καθορίζεται στην οδηγία. Η Επιτροπή εξετάζει προς το παρόν εάν τα κράτη αυτά έχουν αιτιολογήσει επαρκώς τις εν λόγω ελλείψεις.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο συνοψίζεται η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τα βιοκαύσιμα στα κράτη μέλη.

The present position with regard to the implementation of the biofuels Directive (2003/30) in the Member States – state of play on 7.3.5

(yellow boxes indicate the grounds for the letters of formal notice already sent or about to be sent; grey boxes indicate possible grounds for future letters of formal notice, still under examination/preparation)

MS
transposition
national report
 
 
national report submitted?
contains 2005 target?
is target definitive?
what is the target?
AT
not communicated
ü
ü
x
–letter under preparation
2.5 %
BE
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
CY
not communicated
ü
x
n.a.
n.a.
CZ
recently sent documents – under study
ü
ü
ü
3.7% (2006)
DK
transposed
 
ü
ü
ü
0 %
EE
recently sent documents – under study
ü
x
n.a.
n.a.
FI
not communicated
ü
ü
ü
0.1 %
FR
not communicated
ü
ü
x
1.2 %
DE
recently sent documents – under study
ü
ü
ü
2 %
GR
not communicated
ü
ü
ü
0.7 %
HU
not communicated
ü
ü
ü
0.4-0.6 %
IE
not communicated
ü
ü
ü
0.06 %
IT
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
LA
not communicated
ü
ü
ü
2 %
LI
transposed
ü
ü
ü
2 %
LU
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
MT
transposed
ü
ü
ü
0.3 %
NL
not communicated
ü
ü
ü
2% (2006)
PL
transposed
x
n.a.
n.a.
n.a.
PT
not communicated
ü
ü
x
1.15 %
SK
not communicated
ü
ü
x
-letter under preparation
2 %
SI
not communicated
x
n.a.
n.a.
n.a.
ES
transposed
ü
ü
ü
2 %
SV
not communicated
ü
ü
ü
3 %
UK
transposed
ü
ü
ü
0.3 %

 


[1] Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές, ΕΕ L123 της 17 Μαΐου 2003


Side Bar