Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/292

Bryssel den 15 mars 2005

Fetmaepidemi: Markos Kyprianou utlovar åtgärder efter uppgifter om fler överviktiga barn

Markos Kyprianou, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och konsumentskydd, har utlovat åtgärder för att i samarbete med näringslivet och konsumentgrupper, hälsoexperter och politiskt ansvariga ta itu med fetmaepidemin i Europa. Detta med anledning av uppgifter som offentliggjordes idag som visar att antalet överviktiga skolbarn inom EU ökar med ca 400 000 per år. Enligt uppgifter från International Obesity Task Force (IOTF) är det möjligt att omfattningen av fetmaproblemet i Europa har underskattats på grund av underrapportering i en del länder och att det kanske finns mer än 200 miljoner överviktiga eller feta vuxna i EU. Enligt kommissionsledamoten Markos Kyprianou ökar fetman snabbt och det ökande midjemåttet har förödande konsekvenser för folkhälsan och medför enorma ekonomiska kostnader. ”Vår kontinent står inför en fetmaepidemi som är minst lika allvarlig som den i Nordamerika. Särskilt oroväckande är den ständiga ökningen av övervikt och fetma bland skolbarn. Den handlingsplattform som EU lanserar idag är vårt sätt att ta itu med problemet. Näringslivet, det civila samhället och regeringarna måste samarbeta för att hejda ökningen av fetma bland våra barn.”

Markos Kyprianou sade vidare: ”Plattformen kommer att ta hänsyn till frivilliga insatser på områdena konsumentinformation och konsumentutbildning, marknadsföring och reklam, främjande av fysisk aktivitet, livsmedlens sammansättning och portionsstorlekar. Jag hoppas att de första initiativen kan antas under 2006 och att ska ge praktiska fördelar. Det verkliga provet är sedan att visa att det samarbetsförfarande som vi idag lanserar kan ge resultat.

Den ökande fetman, särskilt bland unga människor, oroar hälsoexperterna. Fetma är en riskfaktor för många allvarliga sjukdomar som hjärtsjukdomar, högt blodtryck, stroke, luftvägssjukdomar, artrit och vissa typer av cancer. Fetmaepidemin i Europa har redan fått skulden för ökningen av antalet personer som utvecklar typ 2-diabetes (åldersdiabetes). Dåliga kostvanor och brist på motion är två framträdande dödsorsaker som skulle kunna undvikas i Europa, där fetma beräknas svara för mellan 2 och 8 % av sjukvårdskostnaderna.

Den europeiska handlingsplattformen för kost, fysisk aktivitet och hälsa sammanför de viktigaste aktörerna på EU-nivå från livsmedels-, detaljhandels-, catering- och reklambranschen, konsumentorganisationer och icke-statliga hälsoorganisationer. Det första mötet i plattformen hölls idag och deltog gjorde plattformens grundare kommissionsledamoten Markos Kyprianou, Luxemburgs hälsovårds- och socialminister Mars Di Bartolomeo och Karl-Heinz Florenz, ledamot av Europaparlamentet och ordförande i parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, tillsammans med företrädare för näringslivet, det civila samhället och organisationer inom den offentliga sektorn.

Under de kommande månaderna kommer plattformens deltagare att lägga fram handlingsplaner med detaljerade redogörelser för de aktiviteter som skall genomföras för att främja bättre kostvanor och uppmuntra människor att motionera mer.

Genom deltagarnas insatser ska EU:s handlingsplattform stödja nationella och lokala initiativ samt fungera som katalysator för nya initiativ inom EU. Plattformen kommer även att fungera som ett forum där aktörerna kan skärskåda varandras aktiviteter för att motverka fetma och fastställa om det som åtagits även har fullföljts.

Ytterligare information:
Uppgifterna från IOTF samt ytterligare information om den plattform som lanseras idag finns på följande webbadress:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/launch_en.htm

Se även MEMO/05/91 för mer information om plattformen.


Side Bar