Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Bryssel den 2 mars 2005

Kommissionen håller samråd om en havspolitik för unionen

Europeiska kommissionen meddelade idag att den tänker inleda ett samrådsförfarande om en havspolitik för unionen. I meddelandet, presenterat gemensamt av ordförande José Manuel Barroso och kommissionsledamot Joe Borg, ges bakgrunden till kommissionens beslut. Kommissionen framhäver bl.a. havets ansenliga betydelse för vår fortlevnad och välmåga, och dess stora potential som kugge i den ekonomiska tillväxten. Denna potential måste utnyttjas på ett optimalt och hållbart sätt. Om man i samförstånd söker en helhetslösning minskar risken för konflikter, de havsbaserade verksamheternas ekonomiska potential ökar genom att synergier kan utnyttjas på bästa sätt, och miljön skyddas. Aktörerna uppmuntras därigenom att delta i processen, och alla parter kan få både en helhetssyn på havet som tillgång och insikter i respektive verksamhetsgrens särskilda villkor. En arbetsgrupp bestående av kommissionsledamöter under Joe Borgs ledning skall utarbeta ett underlag för samrådet. Publiceringen av underlaget (under första halvan av nästa år) blir startskottet för ett omfattande samråd om hur en havspolitik för unionen bör se ut. Kommissionen kommer att ta del av de inlämnade synpunkterna och därefter ta ställning till hur den nya havspolitiken skall se ut. Efter denna process kommer ett lagförslag att utarbetas.

I ett uttalande säger José Manuel Barroso att Europas historia, dess nutid och framtid är förankrade i haven, som emellertid måste vårdas om de skall kunna sörja för oss och kommande generationer. En EU-havspolitik kan enligt Barroso både bidra till att frigöra Europas enorma tillväxtpotential och skydda den marina miljön. Han framhöll vidare att våra gemensamma marina resurser och hav kan – om de vårdas väl – i många år förbli en källa till välstånd och nöje för alla européer.

Joe Borg, kommissionsledamot med ansvar för fiske och havsfrågor, påpekade att en havspolitik skulle göra det möjligt att kartlägga, samordna och genomföra havsrelaterade åtgärder i unionen på ett hållbart sätt. Därmed kan också havets ekonomiska lönsamhet och rekreationsvärde optimeras och aktörernas delaktighet ökas. Borg framhöll också att han personligen ser fram emot samarbetet mellan kommissionens arbetsgrupp och de offentliga och privata aktörerna.

José Manuel Barroso har bett Joe Borg att leda en ny arbetsgrupp om havspolitik som skall inleda ett brett samråd om denna fråga. Arbetsgruppen kommer att bestå av kommissionsledamöterna Günter Verheugen (GD Näringsliv och industri), Jacques Barrot (GD Transport), Stavros Dimas (DG Miljö), Danuta Hübner (GD Regionalpolitik), Janez Potočnik (GD Forskning) och Andris Piebalgs (GD Energi). Även andra kommissionsledamöter kan bjudas in att delta när arbetet berör frågor som omfattas av deras behörighetsområden. Gruppen kommer att utarbeta underlaget för samrådet i samarbete med sakkunniga från många olika politik- och specialområden.

Havet har mycket stor betydelse för unionen. Tjugo medlemsstater har en sammanlagd kustlinje på nära 7 000 mil. Nästan hälften av alla människor i EU bor mindre än 5 mil från kusten. Kustregionerna i de 15 medlemsstaterna före senaste utvidgningen stod för över 40 % av BNP. Varv, hamnar, fiske och därmed förknippade tjänsteföretag sysselsätter 2,5 miljoner människor (se bifogade faktablad och memo/05/72)


Side Bar