Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

V Bruseli, 2 . marca 2005

Námorná politika Únie v budúcnosti, ktorú má Komisia prekonzultovať

Európska komisia dnes oznámila svoje rozhodnutie začať proces konzultácií o námornej politike Únie v budúcnosti. V oznámení, ktoré spoločne predniesli predseda José Manuel Barroso a komisár Joe Borg, Komisia uvádza príčiny, ktoré viedli k tejto iniciatíve. V oznámení sa uvádza, že more značnou mierou prispieva k nášmu živobytiu a blahobytu a tiež predstavuje značný potenciál pre hospodársky rast. Zabezpečenie maximálneho využitia trvaloudržateľným spôsobom je preto výzvou. Integrovaný prístup by pomohol vyhnúť sa sporom a optimalizovať súčinnosti medzi rôznymi činnosťami súvisiacimi s morom, s cieľom rozšíriť ich hospodársky potenciál a chrániť životné prostredie. Tiež by sa tým podporila väčšia účasť zainteresovaných osôb a všetkým zúčastneným stranám by sa umožnilo zvážiť more ako celok a pochopiť dôsledky každého zo súborov činností, ktoré s ním súvisia. Pracovný tím pozostávajúci z komisárov, ktorý má na starosti politiky súvisiace s morom, a ktorého predsedom je komisár Borg, pripraví konzultačný dokument o námornej politike Únie v budúcnosti. Po uverejnení tohto dokumentu, ktoré je naplánované na prvú polovicu budúceho roku, sa začne rozsiahle pripomienkové konanie o možných variantoch námornej politiky Únie v budúcnosti. Komisia potom prehodnotí príspevky a rozhodne, akú formu by táto nová politika mala nadobudnúť predtým, ako sa pripravia návrhy v tomto smere.

Predseda Barroso uviedol: „Minulosť, prítomnosť i budúcnosť Európy tkvie v moriach a ocánoch. Len vtedy, ak sa o ne dobre postaráme, budú sa môcť oni postarať o nás a naše budúce generácie. Námorná politika v EÚ môže v Európe pomôcť uvoľniť obrovský rastový potenciál a zároveň chrániť životné prostredie. Ak sa zabezpečí zodpovedné riadenie našich spoločných morských zdrojov, moria a oceány môžu byť aj v ďalších rokoch zdrojom blahobytu a potešenia pre každého Európana.

„Námorná politika by nám umožnila v Únii určiť, koordinovať a uplatňovať opatrenia spojené s morom spôsobom, ktorý optimalizuje hospodárske a rekreačné zisky z mora, a to štýlom, ktorý predstavuje väčšiu zainteresovanosť a trvalú udržateľnosť. Veľmi sa teším na prácu s mojimi kolegami, ako aj s verejnými a súkromnými účastníkmi na tomto veľkolepom projekte.“ povedal Komisár Joe Borg, ktorý má na starosti rybné hospodárstvo a námorné záležitosti.

Predseda Barroso požiadal pána Borga, aby prevzal vedenie nového pracovného tímu námornej politiky s cieľom začať rozsiahle konzultácie o námornej politike Únie v budúcnosti. Zainteresovaní komisári, ktorí sú zodpovední za svoje oblasti pôsobnosti, sú títo: pán Verheugen (podnikanie a priemysel), pán Barrot (doprava), pán Dimas (životné prostredie), pani Hübner (regionálna politika), pán Potocnik (výskum) a pán Pieblags (energetika).

Ďalší komisári môžu byť tiež požiadaní, aby sa zúčastnili na tých diskusiách, ktoré sa budú vzťahovať na témy súvisiace s ich oblasťou pôsobnosti. Pri príprave konzultačného dokumentu sa z množstva politických a odborných oblastí vytvorí expertíza.

More je pre Úniu veľmi dôležité. Dvadsať členských štátov má pobrežia pokrývajúce temer 70 000 km. Necelá polovica obyvateľstva EÚ žije do 50 km od pobrežia. Námorné regióny EÚ v 15 členských štátoch už dosiahli HDP nad 40%. Lodné staviteľstvo, prístavy, rybné hospodárstvo a s nimi súvisiace priemyselné odvetvia zamestnávajú dva a pol milióna ľudí (pozri priložený informačný materiál a Memo/05/72).


Side Bar