Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Brussel, 2 maart 2005

De Commissie organiseert overleg over het toekomstige maritieme beleid van de Unie

De Europese Commissie heeft vandaag bekend gemaakt dat zij een overlegproces over het toekomstige maritieme beleid van de Unie zal organiseren. In een door voorzitter José Manuel Barroso en commissaris Joe Borg gepresenteerde mededeling licht de Commissie de redenen voor dit initiatief toe. In de mededeling staat dat de zee een belangrijke bijdrage tot ons levensonderhoud en welzijn levert en een aanzienlijk potentieel voor economische groei in zich bergt. Het is nu zaak dat potentieel optimaal te benutten op een duurzame manier. Met een geïntegreerde aanpak kunnen conflicten worden voorkomen en kunnen synergieën tussen de verschillende maritieme activiteiten zo worden geoptimaliseerd dat het economische potentieel ervan maximaal te gelde wordt gemaakt en het milieu tegelijkertijd wordt ontzien. Een geïntegreerde aanpak zal bovendien tot een grotere participatie van de betrokken partijen leiden en hen ertoe aanzetten de zee als een geheel te beschouwen én een beter inzicht te krijgen in de impact van de verschillende soort activiteiten op het maritieme milieu. Een task force, bestaande uit de voor zeegerelateerd beleid verantwoordelijke commissarissen onder het voorzitterschap van commissaris Borg, zal een overlegdocument over het toekomstige maritieme beleid van de Unie opstellen. Dit document zal in de eerste helft van volgend jaar worden bekendgemaakt en moet de basis vormen voor een uitgebreide overlegronde over de opties voor een communautair maritiem beleid. Alvorens met de voorbereiding van de voorstellen te beginnen, zal de Commissie alle bijdragen bestuderen en beslissen welke vorm het nieuwe beleid moet krijgen.

Voorzitter Barroso verwoordt het als volgt: “Het verleden, het heden en de toekomst van Europa zijn verankerd in de oceanen en de zeeën. Als we willen dat die oceanen en zeeën voor ons en de toekomstige generaties zorgen, zullen wij hén moeten verzorgen. Een communautair maritiem beleid kan, met de nodige aandacht voor de bescherming van het mariene milieu, bijdragen tot de verwezenlijking van dit enorme potentieel dat in Europa aanwezig is. Mits we onze gemeenschappelijke mariene hulpbronnen op een verantwoordelijke manier beheren, kunnen de oceanen en zeeën in de toekomst van Europa een bron van rijkdom en genot voor iedereen blijven.”

“Met een maritiem beleid moeten we in staat zijn om in de Unie maritieme maatregelen vast te stellen, te coördineren en ten uitvoer te leggen, en wel zo dat het economische en recreatieve potentieel van de zee op een meer participatieve en duurzame manier wordt verwezenlijkt. Ik kijk er erg naar uit om met mijn collega's en met de betrokkenen uit de particuliere en de openbare sector te werken aan dit spannende project”, aldus Joe Borg, commissaris voor Visserij en maritieme zaken.

Voorzitter Barroso heeft de heer Borg gevraagd om “met het oog op breed overleg over een toekomstig maritiem beleid voor de Unie een nieuwe task force inzake maritiem beleid aan te sturen”. De commissarissen die hierbij zullen worden betrokken, zijn mevrouw Hübner (Regionaal beleid) en de heren Verheugen (Ondernemingen en industrie), Barrot (Vervoer), Dimas (Milieu), Potocnik (Wetenschap en onderzoek) en Piebalgs (Energie). Het is mogelijk dat andere commissarissen bij de besprekingen worden betrokken, wanneer onderwerpen aan de orde worden gesteld die tot hun portefeuille behoren. Bij het opstellen van het overlegdocument zal worden geput uit expertise over een groot aantal beleids- en technische sectoren.

De zee is van groot belang voor de Unie. De kustlijn van de twintig lidstaten die aan zee grenzen, bedraagt bijna 70 000 km. Bijna de helft van de bevolking van de EU woont op minder dan 50 km van de kust. De maritieme gebieden van de 15 “oude” lidstaten namen 40% van het BBP voor hun rekening. In de scheepsbouw, de havens, de visserij en de daarbij horende dienstenindustrie werken tweeëneenhalf miljoen mensen (zie de bijgevoegde fiches en memo/o5/72).


Side Bar