Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Brysselissä 2. maaliskuuta 2005

Komissio järjestää EU:n meripolitiikkaa koskevan kuulemisen

Euroopan komissio ilmoitti tänään päätöksestään aloittaa kuulemismenettely unionin tulevasta meripolitiikasta. Komission tiedonannossa, jonka puheenjohtaja José Manuel Barroso esitteli yhdessä komission jäsenen Joe Borgin kanssa, esitetään aloitteen taustalla olevat syyt. Tiedonannossa korostetaan meren suurta merkitystä toimeentulomme ja hyvinvointimme kannalta sekä talouskasvun mahdollistajana. EU:n haasteena on varmistaa, että näitä mahdollisuuksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla kestävältä pohjalta. Yhtenäisen lähestymistavan avulla voitaisiin välttää ristiriidat ja parantaa synergiaa mereen liittyvien eri toimintojen välillä, jotta taloudelliset mahdollisuudet lisääntyisivät ja turvattaisiin ympäristönsuojelu. Se lisäisi myös alan toimijoiden osallistumista ja antaisi kaikille osapuolille mahdollisuuden muodostaa kokonaisnäkemys mereen liittyvistä toiminnoista ja saada käsitys kaikkien näiden toimintojen vaikutuksista. Työryhmä, jonka muodostavat mereen liittyvistä asioista vastaavat komissaarit ja jonka puheenjohtajana toimii Joe Borg, laatii unionin tulevaa meripolitiikkaa käsittelevän kuulemisasiakirjan. Kun asiakirja julkaistaan aikataulun mukaan ensi vuoden alkupuolella, alkaa laaja kuulemismenettely unionin meripolitiikan mahdollisista vaihtoehdoista. Komissio tarkastelee kaikkia sille esitettyjä näkemyksiä ja päättää meripolitiikan suuntaviivoista ja sisällöstä ennen asiaa koskevien ehdotusten valmistelua.

Puheenjohtaja Barroso totesi seuraavaa: “Euroopan menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ovat tiiviisti kytköksissä meriin ja valtameriin. Merestä on kuitenkin hyötyä meille ja tuleville sukupolville vain, jos me huolehdimme siitä hyvin. EU:n meripolitiikan avulla voidaan hyödyntää Euroopan valtavia kasvumahdollisuuksia ja suojella samalla EU:n meriympäristöä. Jos hallinnoimme yhteisiä meriresurssejamme vastuullisesti, meret ja valtameret voivat vastaisuudessakin tarjota vaurautta ja iloa kaikille EU:n kansalaisille.”

Kalastuksesta ja meriasioista vastaava komission jäsen Joe Borg esitti asiasta seuraavaa: “Meripolitiikka tarjoaisi meille mahdollisuuden määritellä, koordinoida ja toteuttaa mereen liittyviä toimenpiteitä unionissa optimoimalla merestä saatavat taloudelliset ja virkistystoimintaan liittyvät edut tavalla, joka edistää osallistumista ja kestävyyttä. Odotan innolla pääseväni työskentelemään kollegojeni sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa tässä kiehtovassa hankkeessa.”

Puheenjohtaja Barroso on pyytänyt Joe Borgia johtamaan uutta meripolitiikan työryhmää, jonka tavoitteena on aloittaa tulevaa meripolitiikkaa koskeva laajamittainen kuuleminen Euroopan unionissa. Muut aloitteeseen osallistuvat komission jäsenet ovat yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava komission jäsen Günter Verheugen, liikenteestä vastaava komission jäsen Jacques Barrot, ympäristöasioista vastaava komission jäsen Stavros Dimas, aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Danuta Hübner, tutkimusasioista vastaava komission jäsen Janez Potocnik ja energia-asioista vastaava komission jäsen Andris Pieblags.

Myös muita komission jäseniä voidaan pyytää osallistumaan, kun keskustellaan heidän vastuualueisiinsa kuuluvista kysymyksistä. Kuulemisasiakirjan laadinnassa hyödynnetään politiikan ja tekniikan eri aloilta saatavaa asiantuntemusta.

Meri on hyvin tärkeä Euroopan unionille, jonka 20 jäsenvaltion yhteenlaskettu rantaviiva on lähes 70 000 kilometriä. Melkein puolet EU:n väestöstä asuu alle 50 kilometrin päässä rannikolta. Jo 15 jäsenvaltion rannikkoalueiden osuus BKT:stä oli yli 40 prosenttia. Laivanrakennus, satamat, kalastus ja mereen liittyvä palveluteollisuus työllistävät 2,5 miljoonaa henkilöä (Ks. liitteenä olevat tiedotteet ja muistio/05/72).


Side Bar