Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Brüssel, 2. märts 2005

Komisjon alustab nõupidamisi Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika teemal

Euroopa Komisjon teatas täna oma otsusest alustada nõupidamisi Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika küsimuses. President José Manuel Barroso ja volinik Joe Borgi ühiselt esitatud teatises toob komisjon ära selle algatuse põhjused. Teatises on öeldud, et mere osa meie elatusvahendites ja heaolus on märkimisväärne nagu ka merega seotud potentsiaal majanduskasvuks. Meie ülesanne on tagada, et seda potentsiaali kasutataks säästvalt ja võimalikult hästi. Integreeritud lähenemisviis aitaks vältida konflikte ja optimeerida erinevate merega seotud tegevusvaldkondade vaheline sünergia viisil, mis suurendaks nende majanduspotentsiaali ja aitaks kaasa keskkonna kaitsmisele. Sel viisil saaks suurendada ka huvirühmade osalust ning see annaks kõigile osapooltele võimaluse näha merd ühtse tervikuna ja paremini mõista iga tegevusvaldkonna mõju merele. Töökond, mis koosneb merega seotud poliitikavaldkondade eest vastutavatest volinikest ja mida juhib volinik Joe Borg, koostab Euroopa Liidu tulevast merenduspoliitikat käsitleva nõuandva dokumendi. Pärast selle dokumendi avaldamist, mis peaks kavakohaselt aset leidma järgmise aasta esimesel poolel, algavad ulatuslikud nõupidamised Euroopa Liidu merenduspoliitika võimalike suundade üle. Seejärel vaatab komisjon kõik soovitused läbi ja otsustab enne selles valdkonnas ettepanekute koostamise alustamist, mis kujul tuleks uus poliitika välja töötada.

President Barroso märkis: „Nii Euroopa minevik, olevik kui ka tulevik on lahutamatult seotud ookeanide ja meredega. Ainult juhul, kui hoolitseme nende eest hästi, saavad ookeanid ja mered meile ja tulevastele põlvkondadele midagi vastu pakkuda. Euroopa Liidu merenduspoliitika aitaks kaasa Euroopa tohutu kasvupotentsiaali vallapäästmisele, edendades samal ajal meie merekeskkonna kaitset. Kui haldame oma ühiseid mere elusressursse vastutustundlikult, jäävad ookeanid ja mered kõigi jaoks Euroopas veel paljudeks aastateks jõukuse ja rõõmu allikaks.“

„Merenduspoliitika annaks meile võimaluse kindlaks määrata, koordineerida ja rakendada merega seotud meetmeid Euroopa Liidus viisil, mis aitab säästvamalt optimeerida merest saadavat majanduslikku ja meelelahutuslikku kasu, kaasates suuremat hulka huvirühmasid. Mul on väga hea meel, et saan selle huvitava projekti raames töötada koos kolleegidega ja huvirühmadega nii avalikust kui erasektorist,“ ütles kalandus- ja merendusküsimuste volinik Joe Borg.

President Barroso palus hr Borgil juhtida uue merenduspoliitika töökonda, mille ülesanne on korraldada laiaulatuslikke arutelusid Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika teemal. Töökonda kuuluvad volinikud on hr Verheugen, kes vastutab ettevõtluse ja tööstuse eest, transpordivolinik hr Barrot, keskkonnavolinik hr Dimas, regionaalpoliitika volinik pr Hübner, teadusuuringute volinik hr Potocnik ja energeetikavolinik hr Pieblags.

Ka teiste volinikega võidakse nõu pidada, kui arutatakse nende vastutusaladega seotud teemasid. Nõuandva dokumendi koostamisel konsulteeritakse mitmete poliitika- ja tehniliste valdkondade asjatundjatega.

Meri on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis. Kahekümne mereäärse liikmesriigi rannajoone pikkus on peaaegu 70 000 km. Ligi pool EL-i rahvastikust elab vähem kui 50 km kaugusel rannikust. 15 vana liikmesriigi merepiirkondades toodeti üle 40% EL-i rahvamajanduse kogutoodangust. Kaks ja pool miljonit inimest töötavad laevaehitustööstuses, sadamates, kalamajanduses ja nendega seotud teenindusaladel. (Vt lisatud teabelehed ja Memo/05/72)


Side Bar