Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/231

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2005

Η Επιτροπή δρομολογεί διαβουλεύσεις σχετικά με τη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε σήμερα την απόφασή της να δρομολογήσει διαδικασία διαβουλεύσεων σχετικά με τη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ανακοίνωση που παρουσιάστηκε από κοινού από τον Πρόεδρο José Manuel Barroso και τον επίτροπο Joe Borg, η Επιτροπή εκθέτει τους λόγους για τους οποίους έλαβε την πρωτοβουλία αυτή. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι η συμβολή της θάλασσας στην επιβίωση και στην ευημερία μας είναι σημαντική, καθώς επίσης και οι δυνατότητες που προσφέρει για οικονομική ανάπτυξη. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες αυτές κατά βιώσιμο τρόπο. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση θα βοηθήσει στην αποφυγή των συγκρούσεων και θα βελτιστοποιήσει τις συνέργιες μεταξύ των διαφόρων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να αυξηθούν οι οικονομικές δυνατότητές τους και να προστατευθεί το περιβάλλον. Θα ενθαρρύνει επίσης την ευρύτερη συμμετοχή των παραγόντων του κλάδου και θα βοηθήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να θεωρήσουν τη θάλασσα σαν ένα σύνολο και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις που έχει κάθε τύπος δραστηριότητας σε αυτό. Μια ειδική ομάδα εργασίας, η οποία συνίσταται από επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για πολιτικές που έχουν σχέση με τη θάλασσα, υπό την προεδρία του επιτρόπου Borg, θα συντάξει έγγραφο διαβούλευσης σχετικά με τη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσίευση του εγγράφου αυτού, η οποία αναμένεται για το πρώτο εξάμηνο του προσεχούς έτους, θα δώσει το έναυσμα σε μια εκτενή διαδικασία διαβουλεύσεων ως προς τις δυνατές επιλογές άσκησης ναυτιλιακής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις απόψεις και θα καθορίσει τη μορφή που θα πρέπει να λάβει η νέα αυτή πολιτική πριν καταρτίσει τις σχετικές προτάσεις της.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε: «Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης συνδέονται άρρηκτα με τους ωκεανούς και τις θάλασσες. Οι ωκεανοί και οι θάλασσες θα καλύψουν τις σημερινές μας ανάγκες αλλά και τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών, μόνο εάν επιδείξουμε τη δέουσα μέριμνα. Η άσκηση ναυτιλιακής πολιτικής από την ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού οικονομικής μεγέθυνσης που έχει η Ευρώπη, και παράλληλα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Χάρη στην υπεύθυνη διαχείριση των κοινών θαλάσσιων πόρων μας, οι ωκεανοί και οι θάλασσες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή ευημερίας και ευχαρίστησης για όλους τους πολίτες της Ευρώπης και στο μέλλον. »

«Μια ναυτιλιακή πολιτική θα μας επιτρέψει να εντοπίζουμε, να συντονίζουμε και να θέτουμε σε εφαρμογή μέτρα που αφορούν την θάλασσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τρόπο ώστε να βελτιστοποιούνται τα οικονομικά και ψυχαγωγικά οφέλη που προσφέρει η θάλασσα σύμφωνα με μια πιο συμμετοχική και βιώσιμη προσέγγιση. Προσβλέπω με μεγάλη ευχαρίστηση να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου και τους δημόσιους και ιδιωτικούς παράγοντες του κλάδου στο πλαίσιο του συναρπαστικού αυτού σχεδίου» δήλωσε ο επίτροπος Joe Borg, υπεύθυνος για την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις.

Ο Πρόεδρος Barroso ζήτησε από τον κ. Borg να «διευθύνει μια ειδική ομάδα εργασίας στον τομέα της ναυτιλιακής πολιτικής, με στόχο την έναρξη εκτενών διαβουλεύσεων σχετικά με τη μελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι ενδιαφερόμενοι επίτροποι είναι ο κ. Verheugen, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, ο κ. Barrot, υπεύθυνος για τις μεταφορές, ο κ. Δήμας, υπεύθυνος για το περιβάλλον, η κα Hübner, υπεύθυνη για την περιφερειακή πολιτική, ο κ. Potocnik, υπεύθυνος για την έρευνα, και ο κ. Pieblags, υπεύθυνος για την ενέργεια. Άλλοι επίτροποι μπορεί επίσης να κληθούν να συμμετάσχουν στην περίπτωση που οι συζητήσεις αφορούν θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. Κατά την κατάρτιση του εγγράφου διαβούλευσης, θα χρησιμοποιηθεί η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών και τεχνικών τομέων.

Η θάλασσα είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είκοσι κράτη μέλη διαθέτουν ακτές που εκτείνονται σε μήκος 70 000 σχεδόν χιλιομέτρων. Ο μισός σχεδόν πληθυσμός της ΕΕ ζει σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλιόμετρα από τις ακτές. Οι θαλάσσιες περιφέρειες της ΕΕ των 15 ήδη παρήγαγαν περισσότερο από το 40% του ΑΕΠ. Η ναυπηγική βιομηχανία, οι λιμένες, η αλιεία και οι κλάδοι συναφών υπηρεσιών απασχολούν δυόμισι εκατομμύρια άτομα (βλ. συνημμένα ενημερωτικά δελτία και Memo/05/72).


Side Bar