Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Bryssel den 16 februari 2005

Kollektivtrafik med fokus på människan – fler rättigheter för resenärer

EU-kommissionen har antagit en plan med syftet att förbättra resenärers rättigheter inom alla slag av kollektivtrafik. Kommissionen har också antagit två nya lagförslag om luftfarten. Det första går ut på att rörelsehindrade personer skall ha samma möjligheter att utnyttja flyget som alla andra resenärer. Det andra förslaget innebär att alla resenärer garanteras rätten att i förväg bli informerade om namnet på det flygbolag som skall flyga dem. Den samlade planen kompletterar de rättigheter för flygresenärer som träder i kraft i morgon den 17 februari (se IP/05/181) och de två nya lagförslag som redan ligger på rådets och parlamentets bord och som rör rättigheter för resenärer i internationell tågtrafik. Jacques Barrot, vice ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för transportfrågor, formulerar det så här: ”EU arbetar för att stärka allmänhetens rättigheter. Det kommissionen här föreslår är en betydelsefull social åtgärd som gör att äldre människor och personer med nedsatt rörelseförmåga får möjlighet att resa runt i Europa under bästa möjliga förhållanden.”

I sin vitbok ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010 – Vägval inför framtiden” har kommissionen förbundit sig att sätta allmänhetens behov i centrum. Ett bättre skydd av resenärers rättigheter bör kunna bidra till ökad attraktionskraft hos kollektivtrafiken i förhållande till privatbilismen och till att skapa en sund konkurrens mellan trafikföretagen så att det utvecklas konkurrenskraftiga och välfungerande transporttjänster inom EU.

Förslaget till en förordning om rörelsehindrade flygresenärer innebär bland annat att flygbolagen förbjuds att neka personer bokning eller ombordstigning enbart genom att hänvisa till handikapp eller ålder. Genom förordningen tillförsäkras dessa personer också rätt till kostnadsfri assistans på flygplatsen och ombord på planen. Medlemsstaterna är skyldiga att införa påföljder och inrätta självständiga organ som skall ta hand om klagomål[1]. Det är flygplatsernas ansvar att sköta den särskilda assistans dessa resenärer behöver. För detta skall flygplatserna erhålla ersättning av flygbolagen.

Genom det andra lagförslaget som antagits idag skall resenärer ha rätt att i förväg bli informerade om namnet på de flygbolag som skall flyga dem. Resenärerna skall också garanteras att alla uppgifter som rör flygbolags status i fråga om säkerheten utväxlas på ett välfungerande och snabbt sätt mellan EU:s medlemsstater. En olycka i Sharm el-Sheikh 2004 kostade 148 människor livet, av vilka de flesta var turister från Europa.

Vad än orsaken till olyckan var, visste flera passagerare inte att de skulle flyga med Flash Airlines, och än mindre att detta flygbolag på grund av säkerhetsbrister hade belagts med temporärt förbud att trafikera flygplatser i Schweiz. Den föreslagna förordningen kompletterar de säkerhetsbestämmelser som redan är i kraft och som tillämpas rigoröst. Det gäller t.ex. det harmoniserade systemet för inspektion av flygbolag från länder utanför EU som trafikerar flygplatser inom EU samt Europeiska flygsäkerhetsmyndighetens EASA:s certifiering av flygplan. De berörda staterna är skyldiga att vidta alla förebyggande åtgärder och vid behov utfärda flygförbud om brister påvisas.

EU-kommissionen föreslår också att resenärers rättigheter utvidgas till att omfatta alla transportslag, däribland sjöfart och internationell busstrafik. Syftet med detta är att se till att allmänheten får tydliga regler som gäller inom hela EU. När det gäller järnvägstrafiken uppmanar kommissionen Europaparlamentet och medlemsstaterna att så snart som möjligt anta de lagförslag som lagts fram i mars 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Se förteckningen över organ på http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om internationella tågresenärers rättigheter och skyldigheter [KOM(2004) 143, 3.3.2004]. (IP/04/291)


Side Bar