Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Brusel 16. februára 2005

Prijateľnejšie podmienky v oblasti dopravy: nové práva pre cestujúcich

Európska komisia prijala návrh, ktorým sa usiluje o posilnenie práv cestujúcich pre všetky druhy verejnej dopravy. Prijala naviac dva návrhy právnych predpisov, ktoré sa týkali vzdušnej dopravy: prvý zabezpečuje, aby osoby so zníženou pohyblivosťou mali k tomuto druhu dopravy rovnaký prístup ako iní cestujúci; cieľom druhého je zabezpečenie predbežnej informovanosti z hľadiska práv cestujúcich, pokiaľ ide o druh leteckej dopravy. Tento plán dopĺňa vo svojej celistvosti práva stanovené pre cestujúcich v leteckej doprave, nadobúdajúc účinnosť zajtrajším dňom 17. februára (pozri IP/05/181.), a zároveň dopĺňa návrhy podané Rade a Parlamentu o právach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave. „Európa posilňuje práva občanov. Takto znie dôležité sociálne opatrenie navrhnuté Komisiou, ktoré umožní starším osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou cestovať Európou v čo najprijateľnejších podmienkach“, vyhlásil Jacques Barrot, podpredseda Európskej komisie a komisár pre dopravu.

Komisia sa vo svojej bielej knihe o európskej dopravnej politike, ktorá bude aktuálna v roku 2010, zaviazala umiestniť užívateľov do centra tejto politiky. Rovnako zabezpečením spoľahlivejšej bezpečnosti práv cestujúcich by sa malo dosiahnuť zlepšenie obrazu verejnej dopravy vzhľadom na užívanie osobného vozidla a podnietenie zdravej konkurencie medzi operátormi, aby sa rozvíjali konkurencieschopné a vysoko výkonné služby v európskej doprave.

Návrh nariadenia o právach osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave zakazuje operátorom odmietnuť rezervovanie alebo nástup na palubu osoby kvôli jej telesnému postihnutiu alebo veku. Rovnako zabezpečuje týmto osobám právo využívať bezplatnú pomoc v priestoroch letísk a na palube lietadiel. Členské štáty budú nútené počítať so sankciami a zriadiť nezávislé orgány na vybavovanie sťažností[1]. Správcovia a prevádzkovatelia letísk budú mať úlohu zabezpečiť pomoc, za ktorú budú finančne odmenení leteckými spoločnosťami.

Ďalší program nariadenia, ktorý bol prijatý dnes, usiluje o zabezpečenie práva informovanosti cestujúcich o určení leteckého dopravcu pre ich let a zabezpečenie istoty, že všetky informácie o bezpečnosti v leteckej doprave sú predmetom rýchleho a efektívneho oznámenia medzi členskými štátmi. Tragická nehoda, ktorá sa stala v blízkosti letoviska Sharm el-Sheikh v roku 2004 si vyžiadala 148 ľudských životov, medzi ktorými boli aj európski turisti.

Bez ohľadu na príčiny tejto nehody určití cestujúci nevedeli, že budú cestovať spoločnosťou Flash Airlines a už vôbec nie, že švajčiarske letiská vyhlásili dočasný zákaz vstupu týchto aerolínií do ich vzdušného priestoru kvôli nedostatočnej bezpečnosti. Navrhnuté nariadenie je doplnené existujúcimi a rigorózne uplatňovanými bezpečnostnými opatreniami, ako napr. systém údržby lietadiel prevádzkovateľov tretích štátov, ktorí využívajú európske letiská a uznanie licencií prevádzky lietadiel Európskou leteckou bezpečnostnou agentúrou. Tie musia prijať všetky bezpečnostné opatrenia a eventuálne zákazy v prípade nedostatku.

Európska komisia tiež navrhuje rozšíriť práva cestujúcich na všetky druhy dopravy, najmä na lodnú dopravu a medzinárodnú autobusovú dopravu, s cieľom poskytnúť európskym občanom presné a platné pravidlá pre celé územie Európskej únie. Pokiaľ ide o železničnú dopravu, Komisia vyzýva Parlament a členské štáty, aby v čo najkratšej dobe prijali opatrenia navrhnuté v marci 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons.

Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Pozri zoznam orgánov na: http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rády o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej doprave, KOM 2004/143 z 3.3.04. IP/04/291


Side Bar