Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Bruksela, dnia 16 lutego 2005 r.

Transport z ludzką twarzą: nowe prawa dla pasażerów

Komisja Europejska przyjęła plan zmierzający do wzmocnienia praw pasażerów we wszystkich środkach transportu publicznego. Co więcej, przyjęła ona dwa projekty aktów prawnych dotyczące transportu lotniczego: pierwszy gwarantuje osobom z upośledzeniem ruchowym taki sam dostęp do tego środka transportu jak jakiemukolwiek pasażerowi; drugi ma na celu zagwarantowanie każdemu pasażerowi prawa do uprzedniego otrzymania informacji na temat tożsamości przewoźnika lotniczego, z którego usług będzie korzystać. Ten ogólny plan uzupełnia ustanowione już prawa dotyczące pasażerów linii lotniczych, które wchodzą w życie w dniu jutrzejszym 17 lutego (patrz IP/05/181), oraz projekty w sprawie praw pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym oczekujące na stanowisko Rady i Parlamentu. „Europa wzmacnia prawa obywateli. Komisja proponuje ważny środek socjalny, który pozwoli osobom w podeszłym wieku i osobom z upośledzeniem ruchowym na podróżowanie po Europie w możliwie jak najlepszych warunkach”, powiedział Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy transportu.

W swojej Białej Księdze dotyczącej europejskiej polityki transportowej w horyzoncie do 2010 r., Komisja zobowiązała się do umieszczenia użytkowników w centrum tej polityki. Lepsza ochrona praw pasażerów powinna przyczynić się do poprawienia obrazu transportu publicznego w porównaniu z użytkowaniem samochodów prywatnych, a także zachęcić do zdrowej konkurencji między podmiotami gospodarczymi w celu rozwijania konkurencyjnych i efektywnych usług transportu europejskiego.

Projekt rozporządzenia w sprawie praw osób z upośledzeniem ruchowym w transporcie lotniczym zabrania przewoźnikom lotniczym odmowy rezerwacji bądź przyjęcia na pokład osoby z powodu jej niepełnosprawności lub wieku. Gwarantuje on również tym osobom prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy na lotniskach i na pokładzie statków powietrznych. Państwa Członkowskie będą zobowiązane do ustanowienia kar i stworzenia niezależnych organów rozpatrujących skargi[1]. Obowiązkiem zarządzających lotniskami będzie udzielenie pomocy, na którą otrzymują oni środki finansowe z linii lotniczych.

Celem dzisiaj przyjętego rozporządzenia jest zagwarantowanie pasażerom prawa do uprzedniego otrzymania informacji na temat tożsamości przewoźnika lotniczego, z którego usług będą korzystać, a także zapewnienie ich, że wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa przewoźników będą w istocie szybko i efektywnie przekazywane między Państwami Członkowskimi. Wypadek w Sharm el-Sheikh w roku 2004 spowodował śmierć 148 osób, w większości turystów europejskich. Jakiekolwiek byłyby powody tego wypadku, niektórzy pasażerowie nie wiedzieli, że będą korzystać z usług Flash Airlines, a nieliczni mieli świadomość, że przewoźnik ten miał czasowy zakaz dostępu do szwajcarskich portów lotniczych z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.

Proponowane rozporządzenie uzupełnia już istniejące i ściśle egzekwowane środki bezpieczeństwa, takie jak system zharmonizowanych kontroli podmiotów gospodarczych z państw trzecich korzystających z europejskich portów lotniczych oraz certyfikacji samolotów wydawanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego. Państwa Członkowskie powinny podjąć wszystkie konieczne środki ochronne, włącznie z zakazem lotów w przypadku uchybień.

Komisja Europejska proponuje również rozszerzenie praw pasażerów na wszystkie środki transportu, w szczególności transportu morskiego i międzynarodowych przewozów autokarowych, aby zagwarantować obywatelom szczególne przepisy obowiązujące na całym terytorium Unii. W odniesieniu do transportu kolejowego, Komisja wzywa Parlament Europejski i Państwa Członkowskie do jak najszybszego przyjęcia środków zaproponowanych przez nią w marcu 2004 r[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Patrz wykaz organów na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów pociągów międzynarodowych, COM 2004/143 z 3.3.2004. IP/04/291


Side Bar