Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Brussel, 16 februari 2005

Vervoer met een menselijk gezicht: nieuwe passagiersrechten

De Europese Commissie heeft een plan goedgekeurd om de rechten van passagiers van het openbaar vervoer te versterken, ongeacht de vervoerswijze. Voorts heeft zij ook twee wetgevingsvoorstellen met betrekking tot het luchtvervoer goedgekeurd: het eerste beoogt personen met beperkte mobiliteit dezelfde toegang tot deze vervoerswijze te bieden als om het even welke andere passagier; het tweede verleent elke passagier het recht van tevoren te worden geïnformeerd over de identiteit van zijn luchtvervoerder. Dit plan vormt een aanvulling op de reeds vastgestelde passagiersrechten die morgen, 17 februari 2005 (zie IP/05/181), van kracht worden en op de voorstellen inzake passagiersrechten in het internationale spoorverkeer die al aan de Raad en het Parlement zijn voorgelegd. "Europa versterkt de rechten van de burgers. Dit voorstel van de Commissie is een belangrijke sociale maatregel die ouderen en personen met beperkte mobiliteit in staat stelt in de best mogelijke omstandigheden te reizen in Europa", verklaarde Jacques Barrot, de vice-voorzitter van de Europese Commissie die bevoegd is voor vervoer.

In haar Witboek inzake het Europees vervoersbeleid tot het jaar 2010 heeft de Commissie zich ertoe verbonden de gebruiker een centrale plaats te geven in het vervoersbeleid. Een betere bescherming van de passagiersrechten moet het imago van het openbaar vervoer verbeteren in vergelijking met de personenauto en moet leiden tot een gezonde concurrentie tussen exploitanten, zodat concurrerende en goed presterende Europese vervoersdiensten ontstaan.

De ontwerpverordening inzake de rechten van luchtreizigers met beperkte mobiliteit verbiedt exploitanten om reservatie of inscheping te weigeren aan personen met beperkte mobiliteit vanwege hun handicap of leeftijd. Krachtens de verordening hebben deze mensen ook recht op gratis bijstand in luchthavens en aan boord van vliegtuigen. De lidstaten moeten in sancties voorzien en onafhankelijke instanties voor de behandeling van klachten oprichten[1]. De bijstand moet worden verstrekt door de luchthavenbeheerders, die daarvoor een financiële bijdrage van de luchtvaartmaatschappijen ontvangen.

De andere ontwerpverordening, die vandaag is goedgekeurd, verleent passagiers het recht geïnformeerd te worden over de identiteit van hun luchtvervoerder en garandeert hen dat de lidstaten alle informatie met betrekking tot de veiligheid van luchtvervoerders snel en doeltreffend aan elkaar zullen meedelen. In 2004 kwamen 148 mensen om het leven bij een ongeval in Sharm-El-Sheikh. De meeste slachtoffers waren Europese toeristen. Wat de oorzaak van dit ongeval ook moge zijn, sommige passagiers wisten niet dat ze met Flash Airlines zouden vliegen en nog minder dat deze maatschappij om veiligheidsredenen tijdelijk niet op Zwitserse luchthavens mocht vliegen.

De voorgestelde verordening vormt een aanvulling op de reeds bestaande en strikt toegepaste veiligheidsmaatregelen, zoals het geharmoniseerde systeem voor inspectie van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die gebruik maken van Europese luchthavens en de certifiëring van de toestellen door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Wanneer gebreken worden vastgesteld, moeten de lidstaten alle nodige beschermings- en eventueel zelfs verbodsmaatregelen treffen.

De Europese Commissie stelt ook voor de rechten van passagiers uit te breiden tot alle vervoerswijzen, met name het maritiem vervoer en het internationaal vervoer per touringbus, zodat de burgers een beroep kunnen doen op duidelijke regels die in de hele Unie geldig zijn. Wat het spoorvervoer betreft, roept de Commissie het Europees Parlement en de lidstaten op om zo snel mogelijk de voorstellen goed te keuren die zij in maart 2004 heeft gedaan[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] De lijst van instanties is gepubliceerd op: http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het internationale treinverkeer, COM(2004) 143 van 3.3.2004.IP/04/291


Side Bar