Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Brüssel, 16. veebruar 2005

Inimsõbralik transport: reisijate uued õigused

Euroopa Komisjon võttis vastu kava reisijate õiguste suurendamiseks kõigi ühistranspordi liikide puhul. Lisaks võttis komisjon vastu kahe õhutransporti käsitleva õigusakti ettepanekud: esimese abil tagatakse liikumispuudega inimeste jaoks mistahes muude reisijatega võrdväärne juurdepääs sellele transpordiliigile, teise eesmärk on tagada iga reisija õigus teada ette, milline ettevõte talle õhuveoteenust osutab. Kõnealune üldkava on täienduseks neile praeguseks juba kokkulepitud õhureisijate õigustele, mis jõustuvad homme, 17. veebruaril (vt IP/05/181), ning nõukogule ja parlamendile esitatud ettepanekutele rahvusvahelise raudteetranspordi reisijate õiguste kohta. „Euroopa suurendab oma kodanike õigusi. Komisjoni ettepanek kujutab endast olulist sotsiaalset meedet, mis võimaldab eakatel ja liikumispuudega inimestel reisida Euroopas parimatel võimalikel tingimustel," ütles transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Jacques Barrot.

Oma valges raamatus Euroopa transpordipoliitika arengu kohta kuni 2010. aastani kohustus komisjon asetama reisijad selles poliitikas kesksele kohale. Reisijate õiguste parem kaitse aitaks kaasa ühistranspordi maine parandamisele sõiduautodega võrreldes ning tekitaks eluterve konkurentsi ettevõtjate vahel, arendades sellega Euroopa transporditeenuste konkurentsivõimet ja suutlikkust.

Liikumispuudega inimeste õhutranspordialaseid õigusi käsitleva määruse eelnõus keelatakse ettevõtjatel keelduda inimese jaoks broneeringu tegemisest või tema lennukile lubamisest tema puude või vanuse tõttu. Määrusega kindlustatakse sellistele inimestele õigus saada tasuta abi lennujaamades ning lennukite pardal. Liikmesriike kohustatakse ette nägema sanktsioone ning looma sõltumatuid asutusi kaebuste menetlemiseks.[1] Reisijatele peavad abi osutama lennujaamade juhtkonnad, kes saavad selleks rahalisi vahendeid lennuettevõtjatelt.

Teise täna vastu võetud määruse eelnõu eesmärk on tagada reisijate õigus teada, milline lennuettevõtja neile transporditeenust osutab, ning anda neile kindlustunne, et liikmesriigid edastavad üksteisele kiiresti ja tõhusalt igasuguse ohutusalase teabe ettevõtjate kohta. Sharm-El-Sheikhis 2004. aastal aset leidnud lennuõnnetus põhjustas 148 inimese surma. Enamik neist olid Euroopa turistid. Kuigi õnnetuse põhjused pole selged, ilmnes, et paljud reisijad ei teadnud, et nad pidid lendama Flash Airlines’iga, eriti aga, et kõnealusele lennuettevõtjale oli ohutusnõuete eiramise tõttu ajutiselt keelatud Šveitsi lennujaamade kasutamine. Kavandatud määrusega täiendatakse olemasolevaid rangelt rakendatavaid ohutusmeetmeid, näiteks Euroopa lennuvälju kasutavate kolmandate riikide lennuettevõtjate inspekteerimise harmoneeritud süsteem ning varustuse vastavustõendamine Euroopa lennuohutusameti poolt.

Liikmesriigid peavad puuduste ärahoidmiseks võtma kõik võimalikud kaitsemeetmed ja vajadusel keelavad meetmed.

Euroopa Komisjon teeb ühtlasi ettepaneku laiendada reisijate õigusi kõikidele transpordiliikidele, eelkõige meretranspordile ja rahvusvahelistele autobussivedudele, et tagada kodanikele täpsete ja kehtivate eeskirjade olemasolu kogu ELi territooriumil. Raudteetranspordi alal kutsub komisjon Euroopa Parlamenti ja liikmesriike üles võimalikult kiiresti vastu võtma meetmeid, mille kohta komisjon esitas ettepaneku märtsis 2004.[2]

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Asutuste nimekiri on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb rahvusvahelise raudteetranspordi reisijate õigusi ja kohustusi, KOM 2004/143, 03.03.04 (IP/04/291 )


Side Bar