Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/182

Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2005

Μεταφορές με ανθρώπινο πρόσωπο : νέα δικαιώματα για τους επιβάτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα συγκοινωνίας. Επιπλέον, ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τις αεροπορικές μεταφορές: η πρώτη εξασφαλίζει στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα την ίδια πρόσβαση σε αυτόν τον τρόπο μεταφοράς με οποιονδήποτε άλλον επιβάτη· η δεύτερη αποσκοπεί να εξασφαλίσει το δικαίωμα κάθε επιβάτη να ενημερώνεται εκ των προτέρων σχετικά με την ταυτότητα του αερομεταφορέα του. Αυτό το συνολικό σχέδιο συμπληρώνει τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, τα οποία αρχίζουν να ισχύουν από αύριο, 17 Φεβρουαρίου (βλ. IP/05/181), καθώς και τις προτάσεις για τα δικαιώματα των επιβατών στις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, οι οποίες ήδη βρίσκονται ενώπιον του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Η Ευρώπη ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών. Οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν σημαντικό κοινωνικό μέτρο, διότι θα επιτρέψουν στα ηλικιωμένα άτομα και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να ταξιδεύουν στην Ευρώπη υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες», δήλωσε ο Jacques Barrot, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές.

Στη Λευκή Βίβλο με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010», η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να τοποθετήσει τους χρήστες στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής. Η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας των συγκοινωνιών σε σχέση με τη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου και να δημιουργήσει υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων ώστε να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές και υψηλών επιδόσεων ευρωπαϊκές υπηρεσίες μεταφορών.

Με το σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στις αεροπορικές μεταφορές απαγορεύεται στους αερομεταφορείς να αρνηθούν την κράτηση θέσης ή την επιβίβαση σε ένα άτομο λόγω της αναπηρίας του ή της ηλικίας του. Ο κανονισμός εξασφαλίζει επίσης σε αυτά τα άτομα το δικαίωμα να τους παρέχεται δωρεάν συνδρομή στους αερολιμένες και μέσα στο αεροσκάφος. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προβλέψουν κυρώσεις και να δημιουργήσουν ανεξάρτητους οργανισμούς για την εξέταση των καταγγελιών[1]. Υπεύθυνοι για την παροχή της συνδρομής είναι οι φορείς διαχείρισης αερολιμένα, οι οποίοι, για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τις αεροπορικές εταιρείες.

Το άλλο σχέδιο κανονισμού, που εγκρίθηκε σήμερα, αποσκοπεί να εξασφαλίσει στους επιβάτες το δικαίωμα να ενημερώνονται σχετικά με την ταυτότητα του αερομεταφορέα τους και να τους εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των αερομεταφορέων όντως ανταλλάσσονται ταχέως και αποτελεσματικά μεταξύ των κρατών. Ένα ατύχημα στο Sharm-El-Sheikh, το 2004, προκάλεσε τον θάνατο 148 ατόμων, από τα οποία τα περισσότερα ήταν ευρωπαίοι τουρίστες. Όποια και να ήταν τα αίτια αυτού του ατυχήματος, ορισμένοι επιβάτες δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο να πετάξουν με την Flash Airlines και ακόμη λιγότεροι ότι σε αυτόν τον αερομεταφορέα είχε προσωρινά απαγορευθεί η πρόσβαση στους ελβετικούς αερολιμένες λόγω έλλειψης ασφάλειας. Ο προτεινόμενος κανονισμός συμπληρώνει ήδη ισχύοντα μέτρα ασφαλείας, που εφαρμόζονται αυστηρά, όπως το σύστημα εναρμονισμένης επιθεώρησης των αερομεταφορέων τρίτων χωρών που χρησιμοποιούν τους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, και την πιστοποίηση των αεροσκαφών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Τα κράτη οφείλουν να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας – και ενδεχομένως, να προβούν σε απαγόρευση – σε περίπτωση ανεπαρκούς ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης να επεκταθούν τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, και ιδίως στις θαλάσσιες μεταφορές και στις διεθνείς μεταφορές με πούλμαν, προκειμένου να εξασφαλισθεί για τους πολίτες η ύπαρξη σαφών κανόνων που να ισχύουν στο έδαφος ολόκληρης της Ένωσης. Όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, το συντομότερο δυνατόν, τα μέτρα που πρότεινε τον Μάρτιο του 2004[2].

Questions and Answers on

  • the regulation concerning the rights of people with reduced mobility travelling by air;
  • the regulation on the identity of the operating carrier

1. Are disabled people really discriminated in terms of access to flights?

The Commission has no exact and comparative data that could demonstrate the extent to which disabled people or people with reduced mobility are subject to discrimination. Many companies and airports already makegood efforts to make sure such discrimination does not occur.

However, evidence provided by the associations of persons with reduced mobility and national court cases clearly show that some disabled people can suffer from unfair treatment in terms of access to air transport. This is unacceptable. Today’s regulation foresees a high level of protection for all people in need of assistance when travelling.

The fact that a number of operators already have in place a system to accommodate people with reduced mobility also means that today’s proposal will not put a huge extra cost on the air transport sector.

Today’s regulation also foresees the creation of independent bodies to deal with complaints. This will give people with reduced mobility a chance to settle disputes out of court, in a speedy and non-costly manner. It will improve the protection of their rights vis-à-vis recalcitrant companies.

2. The case of the Flash Airlines on its way to Paris as explained in your press release was known to the Swiss authorities. So does the new regulation apply to Switzerland ?

Switzerland has a bilateral aviation agreement with the EU. Through this agreement, Switzerland applies all EU legislation regarding air transport. The regulation adopted today will also apply to Switzerland once the Swiss authorities have included it in the bilateral aviation agreement with the EU.

3. How does the regulation on the identity of the carrier improve the information flow between Member States? How come such information flow does not exist already?

The information flow exists already. Since 30 April 2004, Member States have already the obligation to exchange information on the safety record of third country operators that use EU airports. This obligation is contained in the directive 2004/36. The information on safety records is centralised at EU level. The Commission will make an annual report which will be available to the public.

The Commission can also propose to a committee of Member States that thet extend a prohibition for a company to land or take off that applies in one or more Member States to the whole of the EU territory. In addition, the recent creation of the European Air Safety Agency has marked a cornerstone in the uniform application of safety requirements to all aeronautical products.

Today’s regulation adds two elements to the above, namely the right of each passenger to know the identity of his/her operating carrier and the obligation for Member States to publish a list of all air carriers that are banned from its airspace or which are subject to traffic rights restrictions for safety reasons. Based on information from the Member States, the Commission will also publish a consolidated list of these operators. Today’s regulation increases safety through a transparency mechanism that involves the passenger.

4. What will happen in international bus and maritime transport ?

Experience shows that a multiplication of national rules is not the most effective way to protect the rights of international passengers. This is why the Commission is announcing today new measures to increase passenger rights in international bus and maritime transport. The Commission will study whether legislation or other measures would be the most effective way to better protect passengers on these form of transport, notably against cancellations, overbooking and delays. The Commission notes that some maritime companies already provide solutions on a voluntary basis. The Commission will also examine how to better protect the rights of passengers with reduced mobility in maritime and international bus transport.

5. Où en est la Commission avec les droits des passagers ferroviaires internationaux ?

En ce qui concerne les droits des voyageurs ferroviaires internationaux, la Commission a fait une proposition de règlement le 3 mars 2004, dont le texte peut être consulté à l’adresse suivante :

http://ec.europa.eu/transport/rail/package2003/doc/com143-fr.pdf

C’est maintenant au Conseil et au Parlement européen d’adopter cette proposition, qui prévoit, entre autres, des droits pour les passagers à mobilité réduite, une assistance pour tous les voyageurs en cas de retard ou d’annulation, ainsi que des indemnisations en cas de perte ou détérioration des bagages, en cas de correspondances manquées et annulations, et en cas de retards:

INDEMNISATION MINIMALE EN CAS DE RETARD

Type de service
Durée du service
Indemnisation de 50% en cas de :
Indemnisation de 100% en cas de :
Voyages internationaux sur un service régulier (partiellement) à grande vitesse
jusqu'à 2 heures
retard de
30 à 60 minutes
retard supérieur à
60 minutes
plus de 2 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
Voyages internationaux sur un service régulier classique
jusqu'à 4 heures
retard de
60 à 120 minutes
retard supérieur à
120 minutes
plus de 4 heures
retard de
120 à 240 minutes
retard supérieur à
240 minutes

Chaque Etat membre devra désigner un organisme chargé de contrôler l’application de ce règlement. Il y aura la possibilité pour les voyageurs de porter plainte contre cet organisme pour infraction présumée du règlement.


[1] Βλ. Κατάλογο των οργανισμών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/transport/air/rights/doc/2005_01_31_national_enforcement_bodies_en.pdf

[2] Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών διεθνών σιδηροδρομικών γραμμών, COM 2004/143 της 03.03.04. IP/04/291


Side Bar