Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1690

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004

Οι καθοδηγούμενες από την ΕΕ μεταρρυθμίσεις των υπηρεσιών κοινής ωφελείας ωφελούν τους καταναλωτές και βελτιώνουν την απόδοση

Οι μεταρρυθμίσεις των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι αερομεταφορές και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, έχουν αποδώσει σαφή οφέλη για τους ευρωπαίους καταναλωτές από πλευράς χαμηλών τιμών, δυνατοτήτων επιλογής και καλύτερων υπηρεσιών σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντούτοις, η σημερινή πρόοδος είναι αργή και παραμένουν εμπόδια στον ανταγωνισμό και στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπισθούν τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στους κλάδους αυτούς έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2004, ώστε να αποφύγουν κάθε πληθωριστική πίεση προερχόμενη από τη διαδικασία κάλυψης της απόστασης από τα παλαιά μέλη.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Charlie McCreevy δήλωσε: «Η έκθεση αυτή δείχνει ότι οι κανόνες της ΕΕ που επιτρέπουν περισσότερο ανταγωνισμό έχουν θετικό αποτέλεσμα στις ουσιαστικές υπηρεσίες που οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν καθημερινά. Τα αποτελέσματα για τα νέα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Όμως δεν υπάρχει περιθώριο για εφησυχασμό: η συνολική πρόοδος θα μπορούσε να είναι πολύ ταχύτερη και πολλοί φραγμοί παραμένουν ακόμη στην αγορά».

Ο επίτροπος Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή Μάρκος Κυπριανού δήλωσε: «Οι καταναλωτές δικαίως προσδοκούν την παροχή καλών υπηρεσιών έναντι λογικών τιμών από τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και με ευχαρίστηση υποδέχομαι το γεγονός ότι οι καθοδηγούμενες από την ΕΕ μεταρρυθμίσεις αποδίδουν όλο και περισσότερο τα οφέλη αυτά έστω κι αν υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση».

Η έκθεση σχετικά με τις καλούμενες επιχειρήσεις δικτύων κοινής ωφελείας, καλύπτει την ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, τις τηλεπικοινωνίες, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις εναέριες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ.[1] Από κοινού οι κλάδοι αυτοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 6-8% της προστιθέμενης αξίας και το 5% της απασχόλησης στην ΕΕ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο για τη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων δικτύων κοινής ωφελείας στην ΕΕ. Η πρώτη αξιολόγηση είχε δημοσιευθεί το 2002. Η φετινή έκθεση προχωρεί επίσης σε σύγκριση της απόδοσης της αγοράς μεταξύ «νέων» και «παλαιών» κρατών μελών.

Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης είναι :

  • Το άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις βελτιώσεις στην απόδοση: ήτοι οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη παραγωγικότητα. Επιπρόσθετα, χώρες με υψηλά επίπεδα ανοίγματος της αγοράς τείνουν να αποδίδουν καλύτερα από πλευράς τιμών και παραγωγικότητας.
  • Τα οφέλη του ανοίγματος της αγοράς εξαπλώνονται στο υπόλοιπο της οικονομίας και έχουν θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση. Μια οικονομική προσομοίωση έδειξε ότι μεταξύ 1990 και 2001 η δημιουργία μισού εκατομμυρίου θέσεων εργασίας ανά την ΕΕ συνδεόταν με ρυθμιστικές αλλαγές στις επιχειρήσεις δικτύων κοινής ωφελείας.
  • Τα τιμολόγια για τις ΥΓΟΣ είναι παρόμοια στις νέες και τις παλαιές χώρες, αλλά οι τιμές αυτές είναι λιγότερο προσιτές σε πολλά νέα κράτη μέλη λόγω του χαμηλότερου κατά κεφαλή εισοδήματος. Εντούτοις ο βαθμός στον οποίο οι εν λόγω υπηρεσίες είναι προσιτές βελτιώνεται ταχύτερα σε πολλά νέα κράτη της ΕΕ15. Αυτό είναι πιθανό να έχει ευεργετικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο στα περισσότερα νέα κράτη μέλη.
  • Έχουν επιτευχθεί σημαντικά αποτελέσματα, αλλά υφίστανται ακόμη πολλά εμπόδια στον ανταγωνισμό και στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων και τα κράτη μέλη έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν καθώς πολλές αποφάσεις που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις επενδύσεις υποδομής παραμένουν στην αρμοδιότητά τουs. Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού.
  • Οι καταναλωτές είναι πολύ ικανοποιημένοι αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις. Τα επίπεδα ικανοποίησης στα νέα κράτη μέλη είναι παρόμοια με εκείνα στα αρχικά κράτη της ΕΕ15, κυμαινόμενα από 77% για τα ταχυδρομεία έως 66% για τους σιδηροδρόμους. Οι καταναλωτές στα νέα κράτη μέλη ανησυχούν ότι η ένταξη στην ΕΕ θα οδηγήσει σε άνοδο τιμών αλλά προσδοκούν επίσης ποιοτικές βελτιώσεις λόγω του ανταγωνισμού. Ενώ η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ δείχνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, σημαντικός αριθμός τους παραμένει μη ικανοποιημένος ως προς κάποιες πλευρές αυτών. Παραδείγματος χάρη, 17% - 35% των καταναλωτών θεωρούν τις τιμές που καταβάλλουν είτε υπερβολικές είτε μη προσιτές. Είναι επίσης σαφές ότι οι παροχές των υπηρεσιών δύνανται να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης καθώς και αναλυτικό παράρτημα διατίθενται στη διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/internal_market/en/update/economicreform/index.htm


[1] Σε ορισμένες περιπτώσεις ο τομέας ύδρευσης περιλαμβάνεται επίσης λόγω της συνολικής παρουσίασης πηγών στοιχείων (π.χ. στον χώρο της απασχόλησης χρησιμοποιούντο συγκεντρωτικά στοιχεία για τους τομείς ηλεκτρισμού, αερίου και υδάτων).


Side Bar