Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Bryssel den 21 december 2005

Ekologiska livsmedel: ny förordning ger ökad klarhet för konsumenter och lantbrukare

Europeiska kommissionen antog i dag ett förslag till en ny förordning om ekologisk produktion, som syftar till ökad klarhet för både konsumenter och lantbrukare. De nya reglerna blir enklare och möjliggör en viss flexibilitet för att ta hänsyn till regionala skillnader i klimat och andra förhållanden. Producenter av ekologiska livsmedel får välja om de ska använda EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk eller inte. Om de inte använder den måste deras produkter märkas EU-EKOLOGISK. Minst 95 % av slutprodukten måste vara ekologiskt framställd för att den ska få märkas som ekologisk. Produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer (GMO) får inte märkas som ekologiska, med undantag för produkter som genom oavsiktlig förorening har ett GMO-innehåll på högst 0,9 %. Ekologiska produkter får importeras om de uppfyller EU:s krav eller om ursprungslandet ger likvärdiga garantier.

Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, säger: ”Det kommer nu att bli mycket lättare för konsumenterna att känna igen ekologiska produkter och förstå deras fördelar för miljön och djurskyddet. De nuvarande bestämmelserna kommer att ersättas med enklare och tydligare regler. De fastställer mål och principer för ekologisk produktion, förtydligar märkningsreglerna och reglerar importen, så att konsumenterna vet vad de köper och lantbrukarna vet exakt vilka regler de ska följa.”

Den nya förordningen är ett svar på rådets slutsatser i oktober 2004 om den europeiska handlingsplanen för ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk från juni 2004. Handlingsplanen ger en övergripande strategisk översikt över hur det ekologiska jordbruket bidrar till den gemensamma jordbrukspolitiken. Nya regler för import kommer att gälla från och med den 1 januari 2007. Den nya förordningen föreslås gälla från och med den 1 januari 2009.

Den nya förordningen kommer att innebära följande:

  • Mål och principer fastställs för den ekologiska produktionen med hänsyn till lokala förhållanden och utvecklingsstadier.
  • Målen och principerna ska gälla på samma sätt i alla stadier av ekologisk produktion inom djuruppfödning, vattenbruk, växtodling och fodertillverkning samt inom produktion av ekologiska livsmedel.
  • Reglerna om GMO förtydligas, exempelvis att de generella gränsvärdena för GMO gäller, att GMO-produkter inte får märkas som ekologiska och att särskilda gränsvärden kan fastställas för utsäde.
  • Det blir obligatoriskt att använda antingen EU-logotypen eller standardbeteckningen EU-EKOLOGISK, och restriktioner införs för märkning och reklampåståenden för att stärka det gemensamma begreppet ekologisk produktion.
  • Den riskbaserade modellen stärks och kontrollen förbättras genom att kontrollsystemet anpassas till EU:s offentliga livsmedels- och foderkontroll som omfattar alla livsmedel och foderprodukter.
  • Den fria rörligheten för ekologiska produkter förbättras genom att man ser till att EU:s regler garanterar högsta standarder, stärker kontrollsystemets opartiskhet, innebär ett ömsesidigt erkännande av standarder och minskar utrymmet för kontrollorgan att tillåta mindre stränga regler.
  • Permanenta importregler som innebär direkt tillträde för produkter som uppfyller alla krav eller tillträde grundat på

Side Bar