Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

Bruselj, 21. decembra 2005

Ekološko pridelana hrana: nova uredba prinaša jasnejša pravila za kmetovalce in jasnejše informacije za potrošnike

Evropska komisija je danes sprejela predlog nove uredbe o ekološki pridelavi hrane, katere cilj so jasnejša pravila za kmetovalce in jasnejše informacije za potrošnike. Nova pravila bodo enostavnejša in bodo omogočala določeno mero fleksibilnosti, pri čemer bodo upoštevala regionalne razlike v podnebju in pogojih. Pridelovalci ekološke hrane se bodo lahko sami odločili, ali želijo uporabljati ekološki logo EU. Če se bodo odločili, da ga ne uporabljajo, bodo morali svoje proizvode označiti z „ekološko pridelano v EU“. S tako oznako se lahko opremijo samo končni proizvodi, ki so vsaj 95-odstotno ekološko pridelani. Proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjene organizme (GSO), ni mogoče označiti kot ekološko pridelane, razen tistih, ki vsebujejo do 0,9 % GSO, vnesenih z naključno kontaminacijo. Uvoz ekološko pridelanih proizvodov bo dovoljen, če bodo v skladu s standardi EU oziroma bodo opremljeni z enakovrednimi zagotovili iz države porekla.

Miriann Fischer Boel, komisarka EU za kmetijstvo in razvoj podeželja, je povedala: „Potrošniki bodo zdaj lažje prepoznali ekološko pridelane proizvode in razumeli njihov pozitiven vpliv na okolje in dobro počutje živali. Sedanja pravila bodo nadomestila preprostejša in transparentnejša pravila. Ta bodo opredelila cilje in načela ekološke pridelave, razjasnila pravila označevanja in urejala uvoz. Potrošniki bodo tako vedeli, kaj kupujejo, pridelovalci pa, po katerih pravilih naj se ravnajo.“

Nova uredba se odziva na sklepe Sveta iz oktobra 2004 glede evropskega akcijskega načrta za ekološko pridelano hrano in kmetovanje (EAP) iz junija 2004, ki vsebuje celovito strateško vizijo, kako bo ekološko kmetovanje prispevalo k skupni kmetijski politiki. Za uvozni režim bodo nova pravila začela veljati 1. januarja 2007, nova uredba pa naj bi se uporabljala od 1. januarja 2009.

Nova uredba bo:

  • opredelila cilje in načela ekološke pridelave in pri tem upoštevala lokalne pogoje in stopnjo razvoja;
  • zagotovila, da se bodo cilji in načela izvajali enako na vseh stopnjah reje živali, ribogojstva ter pridelave rastlin in krme, kakor tudi pri pridelavi ekoloških živil;
  • razjasnila pravila glede GSO, zlasti glede tega, da se bodo uporabljale splošne mejne vrednosti GSO, da proizvodov iz GSO ne bo mogoče označevati kot ekološko pridelane, in da bo mogoče sprejeti nekatere mejne vrednosti za semena;
  • uvedla obvezno uporabo loga EU ali – če se ta ne uporabi – stilizirane oznake „ekološko pridelano v EU“ in s tem omejitve pri zahtevkih za označevanje in oglaševanje, da bi spodbudila „enoten koncept“ ekološke pridelave;
  • okrepila pristop, ki temelji na tveganju, in izboljšala kontrolni sistem z uskladitvijo kontrolnega sistema z uradnim kontrolnim sistemom EU, ki se uporablja za vsa živila in krmo,
  • izboljšala prosti promet ekološko pridelanega blaga tako, da bodo pravila EU zagotavljala najvišje standarde, in tako, da bo utrdila nepristranskost nadzornega sistema in vzajemno priznavanje standardov ter zmanjšala možnost, da bi nadzorni organi dovoljevali uporabo manj strogih pravil;
  • razvila stalna uvozna pravila, ki bodo temeljila na neposrednem dostopu za v celoti ustrezne proizvode ali dostopu na podlagi

Side Bar