Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1679

V Bruseli 21. decembra 2005

Ekologické potraviny: nové nariadenie zlepší zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov a poľnohospodárov

Európska komisia dnes prijala návrh nového nariadenia o ekologickej výrobe, ktorého cieľom je zlepšiť zrozumiteľnosť pre spotrebiteľov, ako aj poľnohospodárov. Nové pravidlá sa zjednodušia a umožnia získať väčšiu flexibilitu pri zohľadňovaní regionálnych rozdielov v podnebí a podmienkach. Výrobcovia ekologických potravín budú mať možnosť vybrať si, či používať alebo nepoužívať ekologické logo EÚ. Ak sa rozhodnú pre nepoužívanie tohto loga, musia byť ich výrobky označené ako ekologický výrobok EÚ. Minimálne 95 % z konečného výrobku musí mať ekologický charakter, aby tak mohol byť označený. Výrobky s obsahom GMO nie je možné označovať ako ekologické, iba ak obsahujú menej ako 0,9 % GMO v rámci náhodnej kontaminácie. Dovoz ekologických výrobkov je povolený, iba ak je v súlade s normami EÚ alebo sa uskutočňuje z krajiny pôvodu v rámci rovnakých záruk.

Podľa slov Mariann Fischer Boel, komisárky pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: „Pre spotrebiteľov bude odteraz oveľa jednoduchšie rozpoznať ekologické výrobky a pochopiť ich výhody z hľadiska ochrany životného prostredia a zvierat. Súčasné pravidlá sa nahradia jednoduchšími a transparentnejšími pravidlami. Určujú sa v nich ciele a zásady ekologickej výroby, objasnia pravidlá označovania a regulujú dovoz a tak zabezpečia, aby spotrebitelia vedeli, čo nakupujú a poľnohospodári poznali presné pravidlá, podľa ktorých sa majú riadiť."

Nové nariadenie reaguje na závery Rady z októbra 2004 o Európskom akčnom pláne pre ekologické potraviny a poľnohospodárstvo (EAP) z júna 2004, v ktorom sa stanovuje celková strategická vízia týkajúca sa prispievania ekologického poľnohospodárstva k spoločnej poľnohospodárskej politike. Pre dovozný režim sa nové pravidlá uplatňujú od 1. januára 2007. Navrhuje sa, aby sa nové nariadenie uplatňovalo od 1. januára 2009.

V novom nariadení sa:

  • určia ciele a zásady ekologickej výroby s prihliadnutím na miestne podmienky a stupne vývoja,
  • zabezpečí, že ciele a zásady sa uplatňujú rovnako na všetkých stupňoch ekologickej živočíšnej výroby, akvakultúry, rastlinnej výroby a výroby krmív, ako aj výroby ekologických potravín,
  • objasnia pravidlá pre GMO, najmä, že sa pre GMO uplatňujú všeobecné prahy, že výrobky GMO nie je možné označovať ako ekologické, ako aj, že je možné uplatňovať osobitné prahy pre semená,
  • povinne stanoví buď logo EÚ alebo, v prípade jeho absencie, štylizované označenie „EKOLOGICKÝ VÝROBOK EÚ“, ktorým sa ukladajú obmedzenia označovania a reklamy s cieľom propagovania „spoločnej koncepcie“ ekologickej výroby,
  • posilňuje prístup založený na hodnotení rizika a zlepšujú kontroly tým, že sa kontrolný systém dostane na rovnakú úroveň ako je úradný kontrolný systém EÚ pre potraviny a krmivá, ktorý sa uplatňuje na všetky potraviny a krmivá,
  • zlepší voľný pohyb ekologických tovarov tak, že sa zabezpečí, aby pravidlá EÚ zaručovali najvyššie normy, upevnili nestrannosť kontrolného systému, vzájomného uznávania noriem a znížili pôsobenie kontrolných orgánov pri schvaľovaní menej prísnych pravidiel,
  • rozpracujú pravidlá stáleho dovozu založené na priamom prístupe pre plne vyhovujúce výrobky alebo založené na ich

Side Bar